Türk Dili ve Edebiyatı 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in kabulünden sonra ortaya çıkan Türk destanlarından değildir?

 • Göç
 • Cengiz Han
 • Köroğlu
 • Danişmend Gazi
Soru 2

Bir milleti derinden etkileyen savaş, afet, kıtlık, felaket, göç, kahramanlık gibi gerçek olayların olağanüstü ögelerle süslenerek anlatıldığı uzun, manzum ürünlere _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Şiir
 • Roman
 • Hikâye
 • Destan
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi yapma destanların özelliklerinden değildir?

 • Yazanı bellidir.
 • Okunmak üzere oluşturulur.
 • Toplumu etkileyen bir olay anlatılır.
 • Sözlü kültürün ürünüdür.
Soru 4

Türk edebiyatının ilk yerli romanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karabibik
 • Sergüzeşt
 • Araba Sevdası
 • Taaşuk-ı Talat ve Fitnat
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi efsane ile masalın ortak özelliğidir?

 • Kötü sonla bitmesi
 • Kalıplaşmış ifadelerin(tekerlemeler vs.) kullanılması
 • Olağanüstü olayların işlenmesi
 • Eğiticilik amacının olması
REKLAM
Soru 6

Ahmet Cemil, günün birinde “Mirat-ı Şuun” adlı gazetede çalışmaya başlar.
Bu cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • başlar
 • Ahmet Cemil
 • günün birinde
 • Çalışmaya
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi’nin roman yazarlarından değildir?

 • Namık Kemal
 • Halit Ziya Uşaklıgil
 • Mehmet Rauf
 • Ahmet Hikmet Müftüoğlu
Soru 8

Romanlarında Anadolu’yu ve Anadolu insanını ayrıntılarıyla işlemiştir. Batıl inançlar, din ve Batılılaşma üzerine geliştirdiği görüşleriyle ön plana çıkmıştır. Çalıkuşu romanı ile hak ettiği üne kavuşmuştur.
Bu cümlede sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Namık Kemal
 • Mehmet Rauf
 • Reşat Nuri Güntekin
 • Halit Ziya Uşaklıgil
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne kullanılmıştır?

 • Gökyüzü dün açık ve masmaviydi.
 • Akşam yemeği için uğrayacağım.
 • Ayşe, boya kalemini kaybettiği için ağlamaya başlar.
 • Filmi seyredenler sinemadan mutlu ayrılmış.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi dilekçe yazarken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

 • Samimi bir üslupla kaleme alınmalıdır.
 • Çizgisiz, beyaz kâğıt kullanılmalıdır.
 • Ad, soyad, açık adres belirtilmelidir.
 • İlgili kurumun adı başlık kısmına, büyük harflerle yazılmalıdır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyelerinin özelliklerinden değildir?

 • Yazılı edebiyat ürünleridir.
 • Nazım ve nesir karışık biçimde söylenir.
 • Aşk, sevgi, kahramanlık gibi konular işlenir.
 • Anlatmaya dayanan bir türdür.
Soru 12

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiili istek kipiyle çekimlenmiştir?

 • Cumartesi günü sinemaya gidelim.
 • Aylar geçmesine rağmen hâlâ dönmedi.
 • Onunla mutlaka konuşmalıyım.
 • Söylediklerimi dikkate almıyorsun.
Soru 13

Dinle, söyleyeyim sabır hâlini,
Cümle âlem sabra verdi malını

Tüm bozguncuları mat eder sabır
O sebepten mutluluk ihsanıdır

Sabrın her yerde iyiliktir işi
Dayim azad eder yâd ve bilişi

Bir mesneviden alınan bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Öğüt vermek amaçlanmıştır.
 • Beyitler kendi arasında uyaklanmıştır.
 • Divan şiiri geleneğinin özelliklerini taşır.
 • İkinci beyitte yarım uyak kullanılmıştır.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiilin yapısı diğerlerinden farklıdır?

 • Bin defa söyleyebilseydim bu güzel sözü.
 • Ayağı taşa takılınca düşeyazdı.
 • Yarın sabah erkenden geleceğim.
 • Sen de duyduklarına hemen inanıverme.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarından değildir?

 • Halide Edip Adıvar
 • Ömer Seyfettin
 • Ahmet Mithat Efendi
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Soru 16

• Dede Korkut Hikâyeleri destan özelliği taşıyan on iki hikâyeden oluşur.
• Kerem ile Aslı, dinî halk hikâyelerine örnektir.
• Mesnevi divan edebiyatında çağ daş hikâye ve romanın yerini tutmuştur.
Yukarıdaki cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • Y – D – D
 • D – Y – Y
 • Y – D – Y
 • D – Y – D
Soru 17

Aşağıdaki altı çizili zarflardan hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

 • Adam hiçbir şey söylemeden içeri girdi.
 • Güzelim yaz çabucak geçip gitti.
 • Bugün eve yürüyerek gideceğim.
 • Sabahleyin derse geç kaldım.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetetkisinde gelişen Türk edebiyatı nın geçiş dönemi (11-12. yy.) sanatçılarından değildir?

 • Yusuf Has Hacip
 • Ahmet Yesevî
 • Kaşgarlı Mahmut
 • Nedim
Soru 19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat kullanılmıştır?

 • Cennet gibi güzel bir koya demir attık.
 • Leylâ ile Mecnun hikâyesini defalarca okudum.
 • Sait Faik, kuşları ve balıkları anlatır öykülerinde.
 • Anlaşılan bu filmin sonu kötü bitecek.
Soru 20

Benüm bir isteğüm vardur Kerim’den
Münkir bilmez evliyânun hâlinden
Kaygusuz’am ayrı düştüm pirimden
Ağlar gelir şahım Abdal Musa’ya

Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Dinî-tasavvufi halk şiirine örnektir.
 • 8’li hece ölçüsüyle söylenmiştir.
 • Sade bir dil kullanılmıştır.
 • Şairin mahlası geçmektedir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADDDCBACBAAADCCDDDAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

13 kişi oy kullandı
Online Testler