Türk Edebiyatı 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi edebî bir metin özelliği taşır?

 • Elektronik cihazların kullanma kılavuzu
 • İnsan sevgisini konu alan şiir
 • İş yeri kurallarını anlatan yönerge
 • Güneş tutulması olayını anlatan yazı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi edebî metinlerin özelliklerinden değildir?

 • Estetik zevk uyandırır.
 • Toplumun kültür ve sanat anlayışı nı yansıtır.
 • İnsanların hayal dünyasını geliş tirir.
 • Bir konuda bilgi vermeyi amaçlar.
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisinde görsel sanatlar bir arada verilmiştir?

 • Resim – mimari – heykel
 • Müzik – tiyatro – edebiyat
 • Edebiyat – resim – müzik
 • Mimari – heykel – edebiyat
Soru 4

Ne zaman seni düşünsem
Bir ceylan su içmeye iner
Çayırları büyürken görürüm
Her akşam seninle
Yeşil bir zeytin tanesi
Bir parça mavi deniz
Alır beni

Bu dizeler konusuna göre aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

 • Pastoral
 • Epik
 • Lirik
 • Didaktik
Soru 5

Harbe giden sarı saçlı çocuk
Gene böyle güzel dön
Dudaklarında deniz kokusu
Kirpiklerinde tuz
Harbe giden sarı saçlı çocuk

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Ölçü ve kafiye kullanılmamıştır.
 • Günlük konuşma diliyle yazılmıştır.
 • Tekrara yer verilmiştir.
 • Halk şiiri geleneğine bağlı kalınmış tır.
REKLAM
Soru 6

Hediye namiyle bir şey gönderme
Âdet edip hiç misafir kondurma
Komşun evi yanar iken söndürme
El kâriyçin bir adım da uzanma
Bu dörtlükte görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tariz(iğneleme)
 • Teşbih(benzetme)
 • İntak(konuşturma)
 • Hüsnütalil(güzel bir nedene bağlama)
Soru 7

I. Tanrım! Şuracıkta sen bari gözlerimi yum.
Sen bana en son kalan; ben, senin en son kulun.
Bu akşam, karanlığa gömülen İstanbul’un
En sessiz köşesinde uyumak istiyorum.

II. Gözü cân esrütmeğe hammâr imiş
Kaşı gönül yıkmağa mimâr imiş
Diledim hâlim ki gözüne diyem
Turfa budur gözleri bimâr imiş

III. Sefil baykuş ne gezersin bu yerde
Yok mudur vatanın illerin hani
Küsmüş müsün selâmımı almadın
Şeydâ bülbül şirin dillerin hani

IV. Bülbülüm bağ gezerim
Aşığım dağ gezerim
Yüz yerde yüz yaram var
El sanır sağ gezerim

Yukarıdaki dörtlüklerden hangileri aynı edebî geleneğe aittir?

 • I ve II
 • II ve III.
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 8

Çoktandır tekneyi aldı sular
Çoktandır ümitler sende ölüm
Sabır tesbihim kopmak üzredir
Ne gün kalkacak bu perde ölüm

Bu dörtlükte görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tekrir(yineleme)
 • İntak(konuşturma)
 • Telmih(hatırlatma)
 • Tezat(zıtlık)
Soru 9

Sensiz doğacak güneşin yüzünde kareler var
Her bahar ve her çiçek aşkımı söyler ağlar

Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Teşbih(benzetme)
 • İrsal-ı mesel(özlü söz kullanma)
 • Teşhis(kişileştirme)
 • Telmih(hatırlatma)
Soru 10

Nice güzellere bağlandım kaldım
Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum
Her türlü isteğim topraktan aldım
Benim sadık yârim kara topraktır

Düşman geldi tabur tabur dizildi
Alnımıza kara yazı yazıldı
Tüfek icat oldu mertlik bozuldu
Eğri kılıç kında paslanmalıdır

Bu iki dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Halk şiiri geleneğinin izlerini taşırlar.
 • Hece ölçüsüyle yazılmışlardır.
 • Uyak düzenleri benzerdir.
 • Aynı konuyu işlemişlerdir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi İslami Devir Türk Edebiyatı’nın dönemlerinden biri değildir?

 • Tasavvuf edebiyatı
 • Millî Edebiyat Dönemi
 • Halk edebiyatı
 • Divan edebiyatı
Soru 12

Böyle bağlar
Yâr başın böyle bağlar
Gül açmaz bülbül ötmez
Yıkılsın böyle bağlar

Bu dizelerde görülen uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yarım
 • tam
 • Zengin
 • Cinaslı
Soru 13

Aşağıdaki dizelerden hangisi farklı bir ölçüyle yazılmıştır?

 • Bu şehlâ göz müdür ya nergis-i mest
  Bu rana yüz müdür yahud gül-i ter
 • Sabahın seher vaktinde
  Bir garib bülbül dolaşır
  Yanağında gül açılmış
  Ol güle sünbül dolaşır
 • Akça kızlar göç eyledi yurdundan
  Koç yiğitler deli oldu derdinden
  Gün öğle sonu da belin ardından
  Saydım altı güzel indi pınara
 • Mühür gözlüm seni elden
  Sakınırım kıskanırım
  Yağan kardan esen yelden
  Sakınırım kıskanırım
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi halk şiiri nazım biçimlerinden değildir?

 • Koşma
 • Mâni
 • Gazel
 • Türkü
Soru 15

Girdim dostun bahçesine
Hayran oldum o dallara
Çiçeklerin rayhasına
Hayran oldum o dallara

Bu dörtlük âşık edebiyatı nazım türlerinden hangisine aittir?

 • Koçaklama
 • Güzelleme
 • Taşlama
 • Ağıt
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf edebiyatının özelliklerinden değildir?

 • Çoğunlukla hece ölçüsü kullanılır.
 • İlahi, nefes, devriye gibi türleri vardır.
 • Ağırlıklı olarak nazım birimi beyittir.
 • Yaratılış felsefesine dayanır.
Soru 17

Bağrına bastığım bahar bakışlım
Busen buram buram bendeki bende
Beni benliğine bin bin bağla

Yukarıdaki dizelerde “ b” sesi sürekli tekrar edilmektedir.
Bu tekrarların oluşturduğu ahenge verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cinas
 • Ulama
 • Uyak
 • Aliterasyon
Soru 18

Yalın ayaklarla koştun mu tarla tarla,
Duydun mu çıplak toprağın, çıplak insanın yasını?
Ağlayan kadınlarla, ihtiyarlarla,
Yaşadın mı bir yağmur duasını?
Busbulanık ırmaklarda çimdin mi?
Kulak verdin mi yürekten kavala, saza?
Bir ipek seccade üstünde gibi huzurlu,
Durdun mu toprakta namaza?

Bu dizelerin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Anadolu sevgisi
 • Aile özlemi
 • Sıla hasreti
 • Yalnızlık acısı
Soru 19

Herhangi bir konuda bilgi vermek, yol göstermek amacıyla şiir yazmak isteyen şairin kullanması gereken şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Lirik
 • Epik
 • Satirik
 • Didaktik
Soru 20

Miskin Yunus bîçareyim
Baştan ayağa yâreyim
Dost ilinden avâreyim
Gel gör beni aşk neyledi

Bu dörtlük aşağıdaki edebî geleneklerden hangisine ait olabilir?

 • Âşık edebiyatı
 • Tasavvuf edebiyatı
 • Divan edebiyatı
 • Tanzimat edebiyatı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDACDADACDBDACBCDADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

7 kişi oy kullandı
Online Testler