Türk Edebiyatı 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Ben Tanrı gibi gökte doğmuş Türk Bilge Kağan, şimdi tahtıma oturdum. Sözlerimi sonuna kadar işit; bütün küçük kardeşlerim, yeğenlerim, oğullarım, bütün soyum, milletim, sağdaki Şadpıt beyler, soldaki Tarkanlar, buyruk beyleri, Otuz-Tatar, Dokuz Oğuz beyleri, bu sözleri iyice işit, dikkatli dinle!
Bu parçanın aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmıştır?

 • Göktürk Kitabeleri’nden
 • Dede Korkut Hikâyeleri’nden
 • Kutadgu Bilig’den
 • Divanü Lûgati’t Türk’ten
Soru 2

Sadece edebiyat çerçevesi içinde kalan bir edebiyat tarihçisinin çalışmaları kısır kalır; tarih, filoloji, felsefe, bibliyografya, güzel sanatların bütün dalları onun ilgi alanına girmelidir.
Bu durumun asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Edebiyat tarihinin araştırmaya dayalı olması
 • Edebiyatın bilim ve sanat dallarıyla ilişkili olması
 • Edebiyat tarihinin yenilik getirmesi gerektiği
 • Edebiyat tarihçisinin geniş kültürlü olması gerektiği
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihi alanında çalışmamıştır?

 • Nihat Sami Banarlı
 • Mehmet Fuat Köprülü
 • Ahmet Kabaklı
 • Abdülhak Hamit Tarhan
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kullandığı alfabelerden değildir?

 • Latin
 • Uygur
 • Çin
 • Arap
Soru 5

İslamiyet’ten önce şairler çeşitli tö renlerde _________ adı verilen bir çalgı eşliğinde şiirler söylermiş.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • lir
 • Baksı
 • kopuz
 • Kam
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi edebî eserler için söylenemez?

 • Okuyanların duygu, düşünce ve hayal dünyasını zenginleştirir.
 • Farklı yorumlanmaya açık eserlerdir.
 • Sözcükler gerçek ve mecaz anlamda kullanılabilir.
 • Bilgi vermek amacıyla oluşturulmuş metinlerdir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı içerisinde değerlendirilemez?

 • Servetifünun Edebiyatı
 • Tanzimat edebiyatı
 • Halk edebiyatı
 • Fecriati Edebiyatı
Soru 8

Destan, Balasagun yakınlarında bir şehir kuran Türk hükümdarın çevresinde gelişmiştir. Destanda hükümdarın ilginç özellikleri, Büyük İskender ile savaşları, Balasagun’da büyük bir kale ve şehir yaptırması ele alınır.
Bu parçanında sözü edilen Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şehname
 • Şu
 • Ergenekon
 • İlyada
Soru 9

İlyada ve Odysseia destanlarının yazarı Homeros’un dili sade ve açıktır. Ritmik vezinle söylenen mısralarda sözcüklerle yapılmış bir musiki ve resim sanatı vardır.
Bu parçanında, sözü edilen destanların hangi yönü üzerinde durulmuştur?

 • İçeriği
 • Etkileyiciliği
 • Üslubu
 • Kalıcılığı
Soru 10

Gılgamış Destanı’nın günümü ze ulaşmış en kapsamlı metni _________ dilinde yazılmış ve Asur kralı Asurbanipal’in kütüphanesinde bulunmuştur.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Türk
 • Akad
 • Hint
 • Japon
Soru 11

Koşuk türünün halk edebiyatındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Koşma
 • Semai
 • Gazel
 • Varsağı
Soru 12

Saka hükümdarı Alp Er Tunga’nın ölümü üzerine duyulan üzüntüyü dile getirmek amacıyla söylenen şiir, _________ türünün en güzel örneklerindendir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Destan
 • Koşuk
 • Sav
 • Sagu
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyatın genel özellikleri arasında sayılamaz?

 • Dinî konulara ağırlık verilmiştir.
 • Hece ölçüsü kullanılmıştır.
 • Nazım birimi dörtlüktür.
 • Genellikle yarım uyak tercih edilmiştir.
REKLAM
Soru 14

En eski sav örneklerimiz aşağıdaki eserlerin hangisinde yer almaktadır?

 • Divanü Lûgati’t Türk
 • Divan-ı Hikmet
 • Şecere-i Türk
 • Cemşid ü Hurşit
Soru 15

• Aç ne yimes tok ne times. (Aç ne yemez, tok ne demez.)
• Uma gelse kut gelir. (Eve misafir gelse uğur da gelir.)
Bu cümleler aşağıdaki türlerden hangisinin örneğidir?

 • Koşuk
 • Sav
 • Sagu
 • Destan
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Uygur destanlarındandır?

 • Attila
 • Bozkurt
 • Türeyiş
 • Ergenekon
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Orhun Yazıtları ile ilgili çalışma yapmamıştır?

 • Muharrem Ergin
 • Talat Tekin
 • Hüseyin Namık Orkun
 • Tevfik Fikret
Soru 18

Oğuz Kağan Destanı aşağıdaki devletlerin hangisi döneminde yazıya geçirilmiştir?

 • Hunlar
 • Göktürkler
 • Harzemşahlar
 • İlhanlılar
Soru 19

Doğal destanların oluşum aşamaları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • Yayılma – Doğuş – Derleme
 • Doğuş – Yayılma – Derleme
 • Derleme – Yayılma – Doğuş
 • Doğuş – Derleme – Yayılma
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi doğal destanların özelliklerinden sayılamaz?

 • Manzum eserlerdir.
 • Olağanüstü ve abartılı olaylara yer verilir.
 • Ağır ve süslü bir dil kullanılır.
 • Ait olduğu toplumun özelliklerini yansıtır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABDCCDCBCBADAABCDDBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

7 kişi oy kullandı
Online Testler