Türk Edebiyatı 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

İlk Müslüman Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karahanlılar
 • Selçuklular
 • Osmanlılar
 • Uygurlar
Soru 2

13. yüzyılda Türk dilinin ayrı coğrafi bölgelerde kullanılmasıyla Türkçe, Doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi olmak üzere iki kola ayrılmıştır. Doğu Türkçesi 15. yüzyıldan sonra ________ adını almıştır.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Azeri Türkçesi
 • Türkiye Türkçesi
 • Çağatay Türkçesi
 • Uygur Türkçesi
Soru 3

Kutadgu Bilig adlı eserde her kahraman bir kavramı simgelemektedir.
Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • Kün Togdı – Doğruluk
 • Ay Toldı – Saadet
 • Öğdilmiş – Akıl
 • Odgurmış – Yalnızlık
Soru 4

Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmış eserde dil bilimi, şiveler, tarih, coğrafya, din ve inanç konularına yer verilmiştir. Ayrıca eserde Türk boylarını gösteren bir harita da vardır.
Bu parçanında sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şecere-i Türk
 • Divanü Lûgati’t Türk
 • Kutadgu Bilig
 • Atabetü’l Hakayık
Soru 5

Yaşım altmış üçe yetti, bir gün yaşamamış gibiyim.
Ah! Hakk’a varmayan gönlüm kırık Yeryüzünde “sultanım” deyip ululanırken
Gamla dolup yer altına girdim işte.

Divan-ı Hikmet’ten alınan bu dizelerde şairin anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bu dünyanın gelip geçici olduğu
 • Hayatı doya doya yaşamak gerektiği
 • İnsanın sahip olduklarının değerini bilmesi gerektiği
 • İnsanların zamanla değişebileceği
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf alanında eser vermemiştir?

 • Mevlana
 • Şeyyad Hamza
 • Hoca Dehhâni
 • Hacı Bektaş-ı Veli
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi çeşitli tarikatlarda “ilahi” türüne verilen adlardan değildir?

 • Nefes
 • Tapuğ
 • Ayin
 • Semai
Soru 8

Oldukça üretken olan şair birçok eserinde sosyal gelişmelerin üzerinde durmuştur. İran edebiyatındaki incelikleri Türk edebiyatına başarıylauygulamış ve divan edebiyatı anlayışının yerleşmesinde etkili olmuştur. İskendername ve Cemşid ü Hurşit adlı mesnevileri bulunmaktadır.
Bu parçanında tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Baki
 • Ahmedî
 • Fuzulî
 • Yusuf Has Hacip
Soru 9

Eski edebiyatımızda bugünkü romanın yerini tutan ________, ________, _________ gibi uzun kahramanlık hikâyeleri vardır. Bu hikâyeler evlerde, konaklarda, hanlarda, kervansaraylarda anlatılır; uzun kış gecelerini keyifli hâle getirirmiş.
Bu parçanında boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 • Battalname
 • Saltuknâme
 • Şikâyetname
 • Danişmendname
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili çalışma yapmıştır?

 • Ahmet Haşim
 • Muharrem Ergin
 • Eflatun Cem Güney
 • Yahya Kemal Beyatlı
Soru 11

Aşağıdaki eser – sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır.?

 • Mantıku’t Tayr Tercümesi – Gülşehri
 • Leyla ile Mecnun – Fuzuli
 • Garibname – Âşık Paşa
 • Harname – Süleyman Çelebi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatındaki düzyazı türlerinden değildir?

 • Mesnevi
 • tezkire
 • Seyahatname
 • Münşeat
Soru 13

Aşağıdaki şairlerden hangisi şiirlerinde tasavvuf konusunu ele almamıştır?

 • İzzet Molla
 • Şeyh Galip
 • Kadı Burhanettin
 • Nedim
REKLAM
Soru 14

• Gazelin ilk beytine verilen addır.
• Gazelin en güzel beytidir.
• Gazelin son beytine verilen addır.
Bu cümlelerde aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı verilmemiştir?

 • Makta
 • Matla
 • Musammat gazel
 • Beytü’l gazel
Soru 15

Kasidelerde şairin kendisini övdüğü bölüme _________ adı verilir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • nesip
 • Girizgâh
 • Fahriye
 • Methiye
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı nazım şekillerindendir?

 • Rubai
 • Semai
 • Destan
 • Mâni
Soru 17

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi şarkı türünde eser vermemiştir?

 • Yahya Kemal Beyatlı
 • Nedim
 • Enderunlu Vasıf
 • Hoca Dehhâni
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi âşık edebiyatı ürünlerinin toplandığı defterlere verilen isimdir?

 • kopuz
 • cönk
 • Koşma
 • Divan
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi taşlama örneğidir?

 • Keklik gibi taştan taşa sekerek
  Gerdan açıp gelişini sevdiğim
  Sağa sola taksim etmiş örgüsün
  Onar onar bölüşünü sevdiğim
 • Kazak Abdal söyle bu türlü sözü
  Yoğurt ayran ile hallolmuş özü
  Köyden şehre inse bir köylü kızı
  İnci yakut ister mercan beğenmez
 • Oklar uçup gider şahanlar gibi
  Merd de aşıp gider aslanlar gibi
  Kılıçlar oynaşır ceylanlar gibi
  Kesilir ne başlar meydan içinde
 • Dinleyin ağalar medhin eyleyim
  Elma yanaklımın kara kaşlımın
  O gül yüzlerine kurban olayım
  Dal gerdanlımın da sırma saçlımın
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatındaki öğretici metin türlerinden değildir?

 • tezkire
 • Seyahatname
 • Mektup
 • Murabba
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACDBACDBCBDADCCADBBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

5 kişi oy kullandı
Online Testler