Türk Edebiyatı 6 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

“Musavver Malumat” adlı dergide “abes ile muktebes” tartışmasını başlatan şair kimdir?

 • Hasan Âsaf
 • Halit Ziya Uşaklıgil
 • Mehmet Emin Yurdakul
 • Mehmet Rauf
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi’nin belli başlı şairlerinden değildir?

 • Tevfik Fikret
 • Süleyman Nazif
 • Halide Edip Adıvar
 • Cenap Şehabettin
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil’e ait bir öğretici metindir?

 • Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
 • Kırk Yıl
 • İntibah
 • Sergüzeşt
Soru 4

En iyi şiirlerinden biri “Elhan-ı Şita”dır. “Tâmât” adlı bir şiir kitabı vardır. Birçok edebî türde eser veren, servetifünun sanatçısıdır.
Sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tevfik Fikret
 • Hüseyin Suat
 • Cenap Şehabettin
 • Ali Ekrem Bolayır
Soru 5

Bazı şiirlerde şair, anlamı dizenin ortasında tamamlar ve burada başka bir dize başlar. Buna nazmın nesre yaklaştırılması denir. Türk edebiyatında _________ ve _________ bu tarzı başarıyla kullanmışlardır.
Bu parçanında boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

 • Tevfik Fikret, Mehmet Rauf
 • Cenap Şehabettin, Mehmet Âkif Ersoy
 • Cenap Şehabettin, Mehmet Rauf
 • Tevfik Fikret, Mehmet Âkif Ersoy
REKLAM
Soru 6

• Gerçekçi edebiyat akımının şiirdeki biçimidir.
• “Sanat sanat içindir.” görüşü benimsenir.
• Duygudan çok tasvire, düşünceye, biçim ve söyleyiş güzelliğine önem verilir.
Özellikleri verilen şiir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Klasisizm
 • Parnasizm
 • Sembolizm
 • Romantizm
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Safahat’ın bölümlerinden değildir?

 • Hatıralar
 • Gölgeler
 • Makber
 • Süleymaniye Kürsüsü’nde
Soru 8

Servetifünunun Halit Ziya’dan sonraki en iyi yazarı olarak kabul edildi. Eserlerinde hep aşk konusunu işledi. Çeşitli türlerde eserler verdi. Eserlerinden bazıları şunlardır: Eylül, Son Emel, Bir Aşkın Tarihi…
Bu parçanında bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Süleyman Nazif
 • Ahmet Haşim
 • Mehmet Rauf
 • Tahsin Nahit
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi servetifünun edebiyatının genel özelliklerinden değildir?

 • Aydın zümreye hitap eden, ağır bir dil kullanılmıştır.
 • Serbest müstezat, sone, terzarima gibi nazım biçimleri tercih edilmiştir.
 • Eserlerdeki kişilerin özellikleri ile çevre arasında bağlantı kurulduğu için gözleme önem verilmiştir.
 • Romanlarda Anadolu’nun çeşitli yörelerinden kişilerin yaşamlarına yer verilmiştir.
Soru 10

Servet-i Fünûn dergisinin 1901 yılında kapatılmasına neden olan “Edebiyat ve Hukuk” çevirisini kim yapmıştır?

 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Hüseyin Cahit Yalçın
 • Halit Ziya Uşaklıgil
 • Ziya Paşa
Soru 11

• “Sanat şahsi ve muhteremdir.” ilkesiyle hareket ettiler.
• Dilin, edebiyatın ve bilimin ilerlemesine katkı sağlaması gerektiğini savundular.
• Kamuya açık toplantılar düzenleyerek halkı edebiyat ve sanat konularında bilgilendirmek istediler.
Özellikleri verilen edebiyat topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fecriâti
 • Servetifünun
 • Beş Hececiler
 • Millî Edebiyat
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi fecriati sanatçılarından değildir?

 • İbrahim Şinasi
 • Ahmet Haşim
 • Emin Bülent
 • Tahsin Nahit
Soru 13

Edebiyat tarihçisi ve tarih araştırmacısıdır. Türk edebiyatını dönemlere ayıran, bilimsel yöntemlerle inceleyen ilk araştırmacıdır. “Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar” ve “Türk Edebiyatı Tarihi” önemli eserlerinden ikisidir.
Bu parçanında bahsedilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ziya Paşa
 • Namık Kemal
 • Mehmet Fuat Köprülü
 • Recaizâde Mahmut Ekrem
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Türkçülük akımını destekleyen dergilerden değildir?

 • Türk Yurdu
 • Yeni Mecmua
 • Genç Kalemler
 • Servet-i Fünun
Soru 15

İçinden tanırım ben o elleri,
Onlar ki zâhirde vîrân olurlar;
Ardıçlı dağları, çamlı belleri
Aşanlar şi’rine hayrân olurlar.
. . .
Başıboş, kırlara salar tayını,
Elinden düşürmez okla yayını;
Ellere bırakır zafer payını,
Memleket yolunda kurban olurlar!..
Bu şiirin şekil ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerin hangisine ait olduğu söylenebilir?

 • Tanzimat edebiyatına
 • Servetifünuna
 • Fecriatiye
 • Millî edebiyata
Soru 16

Saf(öz) şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Amaç, söze önem vermektir.
 • Sosyal temaları işlemek tercih edilmiştir.
 • Anlam kapalı olduğu için kişiden kişiye değişir.
 • Sözcüklerin belli bir ahenk içinde kullanılmasına özen gösterilir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi klasik olay hikâyesinin edebiyatımızdaki en ünlü temsilcisidir?

 • Sait Faik Abasıyanık
 • Yahya Kemal Beyatlı
 • Memduh Şevket Esendal
 • Ömer Seyfettin
Soru 18

Halide Edip Adıvar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Hikâye, anı ve roman türlerinde eserleri vardır.
 • Yaban ve Kiralık Konak’ta anıları nı anlatır.
 • Hayatının son yıllarında yazdığıeserlerde yurt ve toplum hayatı nı, gelenek ve görenekleri konu edinir.
 • İlk eserlerinde bireysel, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra yazdıklarında ise ulusal temaları ele alır.
Soru 19

Türk edebiyatında ilk mensur şiir çevirileri _________ tarafından Fransız edebiyatından yapılmıştır. Edebiyatımızın ilk başarılı mensur şiir örneklerini Mensur Şiirler adıyla verir. ise Siyah İnciler adlı eseriyle en başarılı mensur şiir kitabını ortaya koymuştur.
Bu parçanında boş bırakılan yerler aşağıdaki isimlerle uygun şekilde doldurulduğunda hangisi dışta kalır?

 • Ömer Seyfettin
 • İbrahim Şinasi
 • Mehmet Rauf
 • Halit Ziya Uşaklıgil
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerinden değildir?

 • Bireysel duygular dile getirilmiştir.
 • Hece ölçüsü tercih edilmiştir.
 • Anlaşılır, sade bir dil benimsenmiştir.
 • Halk edebiyatı nazım biçimleri kullanılmıştır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBCDBCCDBAACDDBDBAA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

2 kişi oy kullandı
Online Testler