Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

II. Meşrutiyet’in demokrasi tarihimize getirdiği en önemli yeniliklerden birisi de siyasi partilerin kurulmasıdır. İttihat ve Terakki Fırkasına muhalefet olarak Osmanlı Ahrar Fırkası, Ahali Fırkası, Hürriyet ve İtilaf Fırkası gibi partiler kuruldu. Ayrıca yeni seçim kanunu kabul edilerek hükûmetin padişaha değil,meclise karşı sorumlu olması getirilmiştir.
II. Meşrutiyet Dönemi ile ilgili verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 • Hükûmet padişaha karşı sorumlu hale getirilmiştir.
 • İttihat ve Terakki Fırkasına muhalefet olarak partiler kurulmuştur.
 • Yeni seçim kanunu kabul edilmiştir.
 • Kurulan hükûmetler meclise karşı sorumlu hale getirilmiştir.
Soru 2

I. Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı
II. TBMM’nin açılması
III. Rusya’nın panslavist politikası
IV. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesi
Yukarıdakilerden hangileri Balkan devletlerinin isyan ederek bağımsızlıklarını kazanmalarının nedenleri arasında yer alır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele hareketini başarısızlığa uğratmak için kurulan zararlı cemiyetlerden biridir?

 • Trakya - Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
 • Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
 • Millî Kongre Cemiyeti
 • İngiliz Muhipleri Cemiyeti
Soru 4

I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Hükûmeti ile İtilaf devletleri arasında 10 Ağustos 1920’de imzalanan ancak uygulanamayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mondros Ateşkes Antlaşması
 • Uşi Antlaşması
 • Sevr Antlaşması
 • Sen Jermen Antlaşması
Soru 5

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda sınırları dışında, müttefiklerine yardım amacıyla Galiçya, Romanya ve Makedonya cephelerinde savaştı. Galiçya ve Romanya cephelerinde Romanya’ya karşı Almanya ve Avusturya’nın yanında savaşa katıldı. Makedonya Cephesi’nde ise Bulgarlara yardımda bulunmuştur.
Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin sınırları dışında savaştığı cephelerden biri değildir?

 • Galiçya
 • Makedonya
 • Romanya
 • Çanakkale
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri’nin Çanakkale Cephesi’ni açma nedenlerinden biridir?

 • Boğazlar üzerinden Rusya’ya malzeme yardımı yapmak
 • Abadan ve Musul petrollerini korumak
 • İngiltere’nin, sömürgelerden gelen yardım yolunu açmak
 • Zor durumda olan Bulgarlara yardım etmek
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Ermenilerin kurduğu zararlı cemiyetlerden biridir?

 • Pontus Cemiyeti
 • Etniki Eterya
 • Mavi Mira
 • Taşnak Cemiyeti
Soru 8

15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yunanistan
 • İngiltere
 • Fransa
 • İtalya
Soru 9

Atatürk’ün “Bu vatan çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.’’ sözü aşağıda verilenlerden hangisi ile açıklanabilir?

 • Mantıklı ve gerçekçi oluşu
 • Vatan ve millet sevgisi
 • İleri görüşlülüğü
 • Cesaretliliği
Soru 10

Mustafa Kemal’in Manastır Askeri Lisesi’nden sonra devam ettiği okul aşağıdakilerden hangisidir?

 • Selanik Askerî Ortaokulu
 • İstanbul Harp Akademisi
 • İstanbul Harp Okulu
 • Şemsi Efendi Okulu
Soru 11

Mustafa Kemal’in askerlik mesleğinden istifası sonrasında “Ben ve kolordum bundan sonra da emrinizdeyiz Paşam.” diyerek Mustafa Kemal’i destekleyen 15.Kolordu Komutanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ali Fuat Cebesoy
 • Rauf Orbay
 • Kâzım Karabekir
 • Refet Bele
Soru 12

Sivas Kongresi’nde seçilen Temsil Heyeti’nin yürütme yetkisini kullanarak Batı Anadolu Millî Kuvvetler Genel Komutanlığı’na atadığı kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ali Fuat Cebesoy
 • Kâzım Karabekir
 • Cemal Paşa
 • Rauf Orbay
Soru 13

İstanbul Hükûmeti Temsil Heyetinin varlığını aşağıdakilerden hangisi ile tanımıştır?

 • Sivas Kongresi
 • Erzurum Kongresi
 • Amasya Genelgesi
 • Amasya Görüşmeleri
REKLAM
Soru 14

• Bölgesel olmasına karşın aldığı kararlar bütün yurdu ilgilendirdiği için milli bir kongre özelliği taşımaktadır.
• 7 Ağustos 1919’da Mustafa Kemal’in başkanlığında dokuz kişilik bir Temsil Heyeti seçerek çalışmalarını tamamlamıştır.
Hakkında kısa bilgi verilen kongre, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sivas Kongresi
 • Erzurum Kongresi
 • Balıkesir Kongresi
 • Alaşehir Kongresi
Soru 15

TBMM Hükûmeti ile Fransa arasındaki Ankara Antlaşması hangi zafer sonucunda imzalanmıştır?

 • I. İnönü
 • II. İnönü
 • Sakarya
 • Çanakkale
Soru 16

20 Ocak 1921’de TBMM’de kabul edilen yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir?

 • Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
 • Kanunu Esasi
 • Mecelle
 • Tehvid-i Tedrisat Kanunu
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan doğruya İstanbul Hükûmeti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı çıkarılan ayaklanmalardan biridir?

 • Afyon Ayaklanması
 • Anzavur Ayaklanması
 • Konya Ayaklanması
 • Koçkiri Ayaklanması
Soru 18

Millî Cemiyetlerin birleştirilmesiyle kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
 • Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
 • Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
 • Millî Kongre Cemiyeti
Soru 19

Ermenilerin Doğu Anadolu’ya yönelik toprak taleplerinden resmen vazgeçtiklerini kabul ederek TBMM Hükûmeti ile 3 Aralık 1920’de imzaladıkları antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mondros Ateşkes Antlaşması
 • Gümrü Antlaşması
 • Ankara Antlaşması
 • Mudanya Antlaşması
Soru 20

I. Dünya Savaşı’ndan sonra İşgale uğrayan bölgelerde yaşayan halkın kendiliğinden harekete geçerek kurdukları direnme birlikleri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Teşkilat-ı Esasiye
 • Kanuni Esasi
 • Kuvayımilliye
 • Kuva-yı İnzibatiye
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABDCDADABCCADBCABCBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?