GİRİŞ/KAYIT

Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 2 – Test 142018-2. Dönem

SORU 1

Yeni Türk Devleti’nde meclis baş kanlığı ile hükûmet başkanlığının birbirinden ayrılması aşağıdakilerin hangisiyle gerçekleşmiştir?

 • A) TBMM’nin açılmasıyla
 • B) Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle
 • C) Saltanatın kaldırılmasıyla
 • D) 1921 Anayasası’nın kabul edilmesiyle
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik alanda yapılan inkılaplardan biridir?

 • A) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabul edilmesi
 • B) Türk Tarih Kurumunun kurulması
 • C) Türk Dil Kurumunun kurulması
 • D) Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
SORU 3

Türk karasularında yolcu ve yük taşıma hakkının sadece Türk gemilerine verilmesini sağlayan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Teşvik-i Sanayi Kanunu
 • B) Tehvid-i Tedrisat Kanunu
 • C) Kabotaj Kanunu
 • D) Türk Medeni Kanunu
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de tarımın gelişmesi için yapılanlardan biri değildir?

 • A) Köylüye ucuz tohum sağlanması
 • B) Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması
 • C) Çiftçiden alınan aşar vergisinin kaldırılması
 • D) Hıfzısıhha Enstitüsü’nün kurulması
SORU 5

Özel teşebbüsün gerçekleştiremediği yatırımların devlet eliyle yapılması Atatürk’ün hangi ilkesinin uygulamasıdır?

 • A) Milliyetçilik
 • B) Devletçilik
 • C) Halkçılık
 • D) Cumhuriyetçilik
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi ülkemiz yeraltı kaynaklarının araştırılması amacıyla kurulmuştur?

 • A) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü
 • B) Sümerbank
 • C) Etibank
 • D) Sanayi ve Maadin Bankası
SORU 7

I. Beş Yıllık Kalkınma Planının ba şarılı bir şekilde uygulanmasının ardından II. Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlandığı halde uygulanmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) I. Dünya Savaşı’nın çıkması
 • B) II. Dünya Savaşı’nın çıkması
 • C) 1929 Dünya ekonomik bunalımı nın Türkiye’yi etkilemesi
 • D) Özel sektörün elinde yeterli sermayenin olmaması
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi TürkOrdusunun görevlerinden biri değildir?

 • A) Yurdumuza yönelecek her türlü dış tehdidi önlemek
 • B) Yurdumuza yönelecek her türlü iç tehdidi önlemek
 • C) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni korumak ve kollamak
 • D) Ordunun beslenme, barınma, silah, araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılamak
SORU 9

“Ülkesini,yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk Milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.’’ diyen Atatürk bu düşünceyle aşağıdakilerden hangisini kurmuştur?

 • A) Türk Tarih Kurumu’nu
 • B) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü’nü
 • C) Türk Dil Kurumu’nu
 • D) Türk Hava Kurumu’nu
SORU 10

“İstikbal göklerdedir’’ diyen Atatürk’ün aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini söyleyebiliriz?

 • A) Havacılığa
 • B) Tarıma
 • C) Denizciliğe
 • D) Araştırmaya
SORU 11

1933’te iktidarı ele geçirerek II. Dünya Savaşı’nın başlamasında önemli rolü olan Alman Nazi Partisi Lideri aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Benito Musollini
 • B) Franklin Roosevelt
 • C) Adolf Hitler
 • D) Winston Churchill
SORU 12

Misakımilli sınırları içerisinde yer almasına karşın Musul’un Irak’a bırakılmasına neden olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Fransa
 • B) İngiltere
 • C) İtalya
 • D) ABD
SORU 13

Lozan Barış Antlaşması ile kurulan Boğazlar Komisyonu’nun Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile kaldırılmasından sonra bu komisyonun görev ve yetkileri aşağıdakilerden hangisine devredilmiştir?

 • A) Milletler Cemiyetine
 • B) NATO’ya
 • C) AET’ye
 • D) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne
SORU 14

I. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını sağlamak ve korumak amacıyla kurulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Milletler Cemiyeti
 • B) Kuzey Atlantik Paktı
 • C) Varşova Paktı
 • D) OPEC
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi Türk Devleti’nin üç temel organından biri değildir?

 • A) Yaşama
 • B) Yürütme
 • C) Ordu
 • D) Yargı
SORU 16

Yasama gücü millet adına aşağıdakilerden hangisi tarafından kullanılmaktadır?

 • A) Bağımsız mahkemeler
 • B) Milli Güvenlik Kurulu
 • C) Bakanlar Kurulu
 • D) Türkiye Büyük Millet Meclisi
SORU 17

Her Türk vatandaşının yasalar karşısında eşit olması ve devletin imkânlarından eşit olarak yararlanması Atatürk’ün hangi ilkesinin bir gereğidir?

 • A) Cumhuriyetçilik
 • B) Milliyetçilik
 • C) Halkçılık
 • D) Devletçilik
SORU 18

Türk Tarih Kurumu ve Türk DilKurumu’nun kurularak milli kültü rümüzün gelişmesinin sağlanması Atatürk’ün hangi ilkesinin bir sonucudur?

 • A) Cumhuriyetçilik
 • B) Halkçılık
 • C) Devletçilik
 • D) Milliyetçilik
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi CumhuriyetDönemi’nde sağlık alanında yapı lan çalışmalardan biri değildir?

 • A) Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün açılması
 • B) Hıfzısıhha Enstitüsü’nün kurulması
 • C) Kızılay Hemşire Okulu’nun açılması
 • D) İstanbul ve Sivas’ta sağlık memurları okullarının açılması
SORU 20

Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinden birisinin olumsuz oy kullanarak bir kararın alınmasına engel olma hakkı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Barış
 • B) Veto
 • C) Dava
 • D) Müracaat
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BACDBABDCACBDACDCDAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?