Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Yeni Türk Devleti’nde meclis baş kanlığı ile hükûmet başkanlığının birbirinden ayrılması aşağıdakilerin hangisiyle gerçekleşmiştir?

 • TBMM’nin açılmasıyla
 • Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle
 • Saltanatın kaldırılmasıyla
 • 1921 Anayasası’nın kabul edilmesiyle
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik alanda yapılan inkılaplardan biridir?

 • Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabul edilmesi
 • Türk Tarih Kurumunun kurulması
 • Türk Dil Kurumunun kurulması
 • Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
Soru 3

Türk karasularında yolcu ve yük taşıma hakkının sadece Türk gemilerine verilmesini sağlayan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

 • Teşvik-i Sanayi Kanunu
 • Tehvid-i Tedrisat Kanunu
 • Kabotaj Kanunu
 • Türk Medeni Kanunu
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de tarımın gelişmesi için yapılanlardan biri değildir?

 • Köylüye ucuz tohum sağlanması
 • Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması
 • Çiftçiden alınan aşar vergisinin kaldırılması
 • Hıfzısıhha Enstitüsü’nün kurulması
Soru 5

Özel teşebbüsün gerçekleştiremediği yatırımların devlet eliyle yapılması Atatürk’ün hangi ilkesinin uygulamasıdır?

 • Milliyetçilik
 • Devletçilik
 • Halkçılık
 • Cumhuriyetçilik
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ülkemiz yeraltı kaynaklarının araştırılması amacıyla kurulmuştur?

 • Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü
 • Sümerbank
 • Etibank
 • Sanayi ve Maadin Bankası
Soru 7

I. Beş Yıllık Kalkınma Planının ba şarılı bir şekilde uygulanmasının ardından II. Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlandığı halde uygulanmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • I. Dünya Savaşı’nın çıkması
 • II. Dünya Savaşı’nın çıkması
 • 1929 Dünya ekonomik bunalımı nın Türkiye’yi etkilemesi
 • Özel sektörün elinde yeterli sermayenin olmaması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi TürkOrdusunun görevlerinden biri değildir?

 • Yurdumuza yönelecek her türlü dış tehdidi önlemek
 • Yurdumuza yönelecek her türlü iç tehdidi önlemek
 • Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni korumak ve kollamak
 • Ordunun beslenme, barınma, silah, araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılamak
Soru 9

“Ülkesini,yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk Milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.’’ diyen Atatürk bu düşünceyle aşağıdakilerden hangisini kurmuştur?

 • Türk Tarih Kurumu’nu
 • Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü’nü
 • Türk Dil Kurumu’nu
 • Türk Hava Kurumu’nu
Soru 10

“İstikbal göklerdedir’’ diyen Atatürk’ün aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini söyleyebiliriz?

 • Havacılığa
 • Tarıma
 • Denizciliğe
 • Araştırmaya
Soru 11

1933’te iktidarı ele geçirerek II. Dünya Savaşı’nın başlamasında önemli rolü olan Alman Nazi Partisi Lideri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Benito Musollini
 • Franklin Roosevelt
 • Adolf Hitler
 • Winston Churchill
Soru 12

Misakımilli sınırları içerisinde yer almasına karşın Musul’un Irak’a bırakılmasına neden olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fransa
 • İngiltere
 • İtalya
 • ABD
Soru 13

Lozan Barış Antlaşması ile kurulan Boğazlar Komisyonu’nun Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile kaldırılmasından sonra bu komisyonun görev ve yetkileri aşağıdakilerden hangisine devredilmiştir?

 • Milletler Cemiyetine
 • NATO’ya
 • AET’ye
 • Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne
REKLAM
Soru 14

I. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını sağlamak ve korumak amacıyla kurulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

 • Milletler Cemiyeti
 • Kuzey Atlantik Paktı
 • Varşova Paktı
 • OPEC
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Türk Devleti’nin üç temel organından biri değildir?

 • Yasama
 • Yürütme
 • Ordu
 • Yargı
Soru 16

Yasama gücü millet adına aşağıdakilerden hangisi tarafından kullanılmaktadır?

 • Bağımsız mahkemeler
 • Milli Güvenlik Kurulu
 • Bakanlar Kurulu
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi
Soru 17

Her Türk vatandaşının yasalar karşısında eşit olması ve devletin imkânlarından eşit olarak yararlanması Atatürk’ün hangi ilkesinin bir gereğidir?

 • Cumhuriyetçilik
 • Milliyetçilik
 • Halkçılık
 • Devletçilik
Soru 18

Türk Tarih Kurumu ve Türk DilKurumu’nun kurularak milli kültü rümüzün gelişmesinin sağlanması Atatürk’ün hangi ilkesinin bir sonucudur?

 • Cumhuriyetçilik
 • Halkçılık
 • Devletçilik
 • Milliyetçilik
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi CumhuriyetDönemi’nde sağlık alanında yapı lan çalışmalardan biri değildir?

 • Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün açılması
 • Hıfzısıhha Enstitüsü’nün kurulması
 • Kızılay Hemşire Okulu’nun açılması
 • İstanbul ve Sivas’ta sağlık memurları okullarının açılması
Soru 20

Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinden birisinin olumsuz oy kullanarak bir kararın alınmasına engel olma hakkı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Barış
 • Veto
 • Dava
 • Müracaat
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACDBABDCACBDACDCDAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?