Akaid 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

“Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur, din de yalnız O’nundur. O halde Allah’tan başkasından mı korkuyorsunuz?”
(Nahl suresi 52.ayet)
Bu ayet ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Dinin kişiye hak ile batılı gösterdiği
 • Dinin sahibinin ve kaynağının Allah olduğu
 • İnsanda din duygusunun doğuş tan var olduğu
 • Dinin muhatabının akıl sahibi kimseler olduğu
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi “Akaid” kapsamına giren bir kavramdır?

 • Kültür
 • İbadet
 • İman
 • Ahlâk
Soru 3

“… Sen de onlara: ‘Eğer sahiden doğru söylüyorsanız iddianızı kanıtlayın.’ de.”
(Bakara suresi, 111. ayet)
Bu ayette İslam akaidinin hangi özelliği ön plana çıkmaktadır?

 • Kesin delillere dayanır.
 • Mutedil ve dengelidir.
 • Sade ve anlaşılırdır.
 • Fıtrata uygundur.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi İslam akaidinin kaynakları arasında yer almaz?

 • Kur’an
 • Sünnet
 • Akıl
 • Örf
Soru 5

İslam akaidi artma ve eksilmeyi, bozulma ve değiştirilmeyi kabul etmeyen, sabit ve değişmez akîdelerden oluşmaktadır. Aşağıdaki ayet ve hadislerin hangisinde bu duruma değinilmemiştir?

 • “… Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı seçtim…”
  Mâide suresi, 3. ayet)
 • “Yoksa onların Allah’ın izin vermediği bir dini getiren ortakları mı var? ...”
  (Şûrâ suresi, 21. ayet)
 • “Şüphesiz ki Allah suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.”
  (Hadis-i şerif)
 • “Her kim bizim şu din işimize ilişkin onda olmayan bir şey icat ederse o reddedilmiştir.”
  (Hadis-i şerif)
REKLAM
Soru 6

Taklidî iman için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Delillere, araştırma ve bilgiye dayanır.
 • Çevredeki insanlardan görerek inanmaktır.
 • Ehl-i sünnet âlimlerinin çoğunluğuna göre geçerlidir.
 • İslam toplumunda doğup büyümenin doğal bir sonucudur.
Soru 7

Hz. İbrahim Allah’tan ölüleri nasıl dirilttiğini göstermesini istemiş,
Allah’ın “İnanmadın mı?” sorusuna “… İnandım fakat kalbimin mutmain olması için görmek istedim…” cevabını vermiştir.
Hz. İbrahim’in bu tutumu aşağıdakilerden hangisine örnek oluş turur?

 • İnanma duygusu insanın fıtratında bulunmaktadır.
 • İnanç esaslarının tümüne birden inanmak gerekir.
 • İman ile amel arasında bir bağ bulunmaktadır.
 • İman kuvvet yönünden artıp eksilebilir.
Soru 8

• “… Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kâfirler topluluğundan başkası Allah’ın rahmetinden ümidini kesmez.” (Yûsuf suresi, 87. ayet)
• “Yoksa Allah’ın tuzağından emin mi oldular? Ziyana uğrayan kavimden başkası Allah’ın tuzağından emin olamaz.” (A’râf suresi 99.ayet)
Bu ayetler birlikte değerlendirildi ğinde çıkabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

 • İman esaslarından birini inkâr anlamına gelen davranışlardan kaçınmalıdır.
 • Allah’ın rahmetinden ne ümitsiz ne de emin olunmalıdır.
 • İman, hür iradeye dayalı bir tercih olmalıdır.
 • Gayba ait bilgilere de iman edilmelidir
Soru 9

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde münafıklardan bahsedilmektedir?

 • “İnsanlardan, inanmadıkları hâlde, ‘Allah’a ve ahiret gününe inandık’ diyenler de vardır.”
  (Bakara suresi, 8. ayet)
 • “İnkâr edip o hâlde ölenler var ya işte Allah’ın, meleklerin ve insanların hepsinin laneti onlaradır.”
  (Bakara suresi, 161. ayet)
 • “Ey kitap ehli! Gerçeğe şahit oldu ğunuz hâlde niçin Allah’ın ayetlerini inkâr ediyorsunuz?”
  (Âl-i İmrân suresi, 70. ayet)
 • “Şüphesiz, iman edip, salih ameller işleyenler var ya; işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar.”
  (Beyyine suresi, 7. ayet)
Soru 10

Tevrat, Zebur ve İncil’e inanan kimseler için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ehl-i Beyt
 • Ehl-i kitap
 • mütekaddimin
 • Müellefe-i Kulûb
Soru 11

Allah’ın varlığı ve birliği konusunda birçok delil ortaya konulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu delillerin amaçlarından biridir?

 • Ahlakî ilkeleri İslam toplumunda yaygınlaştırmak
 • İbadet ve uygulamaların yapılışını öğretmek
 • Yaşayan dinler hakkında bilgi vermek
 • Müminin imanını sağlamlaştırmak
Soru 12

“İnsan, daha önce hiçbir şey değil iken kendisini yarattığımızı düşünmez mi?”
(Meryem suresi, 67. ayet)
Bu ayette Allah’ın varlığı ve birliği ile ilgili aşağıdaki delillerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Temanû
 • Kemâl
 • Hudûs
 • Gaye ve Nizam
Soru 13

“Esmaü’l-hüsna” kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

 • İslam dininin temel kaynaklarını
 • Allah’ın varlığı ve birliğini
 • İslam’ın inanç esaslarını
 • Allah’ın güzel isimlerini
REKLAM
Soru 14

Allah’a mahsus olup O’ndan başkası na verilemeyen sıfatlara zâtî sıfatlar denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi zâtî sıfatlardan biridir?

 • Hayat
 • Basar
 • Bekâ
 • İlim
Soru 15

“… Şüphesiz Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.” (Nahl suresi, 77. ayet)
Bu ayette Allah’ın sıfatlarından hangisi vurgulanmaktadır?

 • Kudret
 • Semi
 • Basar
 • Kelam
Soru 16

“Onlar, Rahmân’ın kulları olan melekleride dişi saydılar. Onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların (yalan) şahitlikleri yazılacak ve sorgulanacaklardır.”
(Zuhrûf suresi, 19. ayet)
Bu ayet meleklerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

 • Nurdan yaratılmışlardır.
 • Cinsiyetleri yoktur.
 • Günah işlemezler.
 • Gaybı bilemezler.
Soru 17

Kabirde soru sormakla görevli melekler aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hamele-i arş
 • Kirâmen Kâtibin
 • Münker ve Nekir
 • Hazene-i Cennet ve Cehennem
Soru 18

Melekler, cinler ve insanlar için aşağıdakilerden hangisi ortak olarak söylenebilir?

 • İrade sahibidirler.
 • Gaybı bilemezler.
 • Çeşitli şekillere bürünebilirler.
 • Aynı maddeden yaratılmışlardır.
Soru 19

“Şeytanın hâkimiyeti, sadece onu dost edinenler ve Allah’a ortak ko şanlar üzerindedir.” Nahl suresi, 100. ayet)
Bu ayette şeytan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Allah’ın salih kulları üzerinde bir etkisi yoktur.
 • Kötülüğün, inkârın ve gururun sembolüdür.
 • Kıyamete kadar süre verilmiştir.
 • Ateşten yaratılmıştır.
Soru 20

Kur’an-ı Kerim’de “iman edenler vesalih amel işleyenler” ifadesinin geç tiği pek çok ayet vardır.
Bu ayetlerde “iman edenler” ve “salih amel işleyenler” ayrı ayrı zikredilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • İmanın hür iradeye dayalı bir tercih olması gerekir.
 • İman ile amel birbirinden ayrıdır.
 • İman esaslarında artma ve eksilme olmaz.
 • İmanın hakikati ve özü, kalp ile tasdiktir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCADCADBABDCDCABCBAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

3 kişi oy kullandı
Online Testler