GİRİŞ/KAYIT

Akaid 2 – Test 142018-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki terimlerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlam ifade etmektedir?

 • A) Elçi
 • B) Peygamber
 • C) Tebliğ
 • D) Resul
SORU 2

“Eğer (Peygamber) bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik. Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı.”
(Hakka suresi, 44-47. ayetler)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • A) Allah her topluma bir peygamber göndermiştir.
 • B) Peygamberler davranışları ile insanlara örnek olmuşlardır.
 • C) Hz. Peygamber tebliğ görevine yakın çevresinden başlamıştır.
 • D) Hz. Peygamber vahyi insanlara Allah’tan geldiği şekliyle iletmiştir.
SORU 3

Peygamberlerin güvenilir olmaları nı ifade eden sıfat aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Emanet
 • B) Fetanet
 • C) Tebliğ
 • D) İsmet
SORU 4

Peygamberlerin Kur’an’da bildirilenlerile sınırlı olmadığını aşağıdaki ayetlerden hangisi işaret etmektedir?

 • A) “Sen yüzünü hanîf olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona çevir. Allah’ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur...”
  (Rum suresi, 30. ayet)
 • B) “Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var...”
  (Mü’min suresi, 78. ayet)
 • C) “Ey Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O’nun elçiliğini yapmamış olursun...”
  (Mâide suresi, 67. ayet)
 • D) “Ey örtüsüne bürünen. Kalk ve uyar. Rabbini yücelt.”
  (Müddessir suresi, 1-3. ayetler)
SORU 5

Mucize ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Peygamberlere, kendi dönemlerinin şartlarına uygun mucizeler verilmiştir
 • B) İnsanların, benzerlerini getirmekten aciz kaldığı olağanüstü olaylardır
 • C) Peygamberler, mucizeleri kendi güç ve kudretleri ile gösterirler
 • D) Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’e (sav.) verilmiş bir mucizedir.
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerdendir?

 • A) Hz. Yahya
 • B) Hz. İdris
 • C) Hz. İsmail
 • D) Hz. Süleyman
SORU 7

• İbranice dilinde indirilmiştir.
• Diğer adı “Tora”dır.
• Kanun, şeriat anlamına gelir.
Hakkında bilgi verilen kutsal kitap aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tevrat
 • B) Zebur
 • C) İncil
 • D) Kur’an-ı Kerim
SORU 8

Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) En çok ezberlenen kitaptır.
 • B) Tüm insanlığa gönderilmiştir.
 • C) Bozulmadan günümüze kadar gelmiştir.
 • D) Ayetleri toplu hâlde bir defada indirilmiştir.
SORU 9

“O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır...”
(Mülk süresi, 2. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • A) Dünya hayatı fânidir.
 • B) Dünya hayatı insan için bir imtihandır.
 • C) Yeri ve gökleri yaratan Allah’tır.
 • D) Ahiret hayatı sonsuzdur.
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi ahiret hayatının varlığını ortaya koyan deliller arasında gösterilemez?

 • A) İnsanın başıboş yaratılmadığı düşüncesi
 • B) Varoluşun bir anlam taşıması gerekliliği
 • C) Tüm canlıların ölümlü olması
 • D) Mutlak adalet isteği
SORU 11

“İki şey arasındaki engel anlamına gelen ve ölümle başlayıp yenidendirilmeye kadar devam edecek sü reç” olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Berzah
 • B) Mizan
 • C) Mahşer
 • D) Ba’s
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de kıyamet için kullanılan kavramlardan biri değildir?

 • A) Kâria (Kapıyı çalacak gerçek)
 • B) Gâşiye (Şiddeti ile birdenbire halkı saran)
 • C) Vâkıa (Kesin olarak meydana gelecek olan)
 • D) Furkan (Doğru ile yanlışı birbirinden ayırt eden)
SORU 13

“Sur’a üflenince, Allah’ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince, bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar.”
(Zümer süresi, 68. ayet)
Ayette altı çizili bölüm aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade etmektedir?

 • A) Ba’s
 • B) Sırat
 • C) havz
 • D) A’raf
SORU 14

İnsana verilen sınırlı özgürlük ve tercih etme kabiliyetini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tevekkül
 • B) Kader-i mutlak
 • C) Cuz’î irade
 • D) Külli irade
SORU 15

“Mizan” kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

 • A) Ahirette herkesin göreceği yol veya köprüyü
 • B) Dünyada yapılanların kaydedildiği defteri
 • C) Cennet ve cehennem arasındaki yeri
 • D) İlahi adalet terazisini
SORU 16

Kadere iman konusu ile ilgili aşağı daki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) İnsandaki iman şuurunun artması na yol açar.
 • B) İnsanın irade ve sorumluluğunu ortadan kaldırır.
 • C) Allah’ın ezeli ilim ve kudretine iman etmeyi gerektirir.
 • D) İnsanın zorluklar karşısında daha güçlü ve inançlı olmasını sağlar.
SORU 17

Allah dilemedikçe insanlar dileyemez.
Bu cümlede Allah’ın aşağıdaki sıfatlarından hangisi vurgulanmaktadır?

 • A) İrade
 • B) İlim
 • C) Tekvin
 • D) Hayat
SORU 18

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde aklın kullanılması teşvik edilmiştir?

 • A) “İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.”
  (Necm suresi, 39. ayet)
 • B) “Rabb’inden sana indirilenin hak olduğunu bilen kimse, kör (inkâr eden) kimse gibi olur mu? Fakat bunu ancak akıl sahipleri anlar.”
  (Ra’d suresi 19. ayet)
 • C) “İşte Allah gaybı da görünen âlemi de bilendir, mutlak güç sahibidir...”
  (Secde suresi, 6. ayet)
 • D) “Nerede olursanız olun ölüm size ulaşır. Sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile...”
  (Nîsâ suresi, 78. ayet)
SORU 19

Rızık konusu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • A) Rızık yalnızca gıdalardan ibarettir.
 • B) Ehl-i sünnet âlimlerine göre haramlar rızık kabul edilmez.
 • C) Rızkı verenin Allah olduğunun bilinmesi insanı tembelliğe iter.
 • D) Allah rızık konusunda insanları zenginlik ya da fakirlikle imtihan eder.
SORU 20

Hayır ve şer kavramları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Hayrı da şerri de yaratan Allah’tır.
 • B) Allah, hayrı mükafatlandıracak, şerri ise cezalandıracaktır.
 • C) Allah’ın şerri yaratması insanın şer işlemesini zorunlu kılar.
 • D) Hayır, Allah’ın razı olduğu ve sevdiği davranışlar anlamındadır.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDABCBADBCADACDBABDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler