Biyoloji 4 – Test 14 2018-2. Dönem

SORU 1

Eski zamanlardan itibaren canlılar birbirleriyle ve çevreleriyle etkileşim halinde bulunurlar. Canlıların yaşamını sürdüğü, dolaylı ya da dolaysız olarak etkilediği çevre; canlıların yaşamı üzerinde etkili olan bir faktördür. Biyolojinin canlılar ve onların çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına ekoloji denir.
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Canlılar birbirini ve cansız çevrelerini etkiler.
 • Ekoloji biyolojinin alt dallarından biridir.
 • Çevre içinde yaşayan canlıları etkilemez.
 • Canlılar çevreyi dolaylı ya da dolaysız etkileyebilir.
SORU 2

Belirli bir bölgede yaşayan, aynı türden bireylerin oluşturduğu topluluğun yapısını, gelişimini ve değişimini inceleyen ekoloji alanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Birey ekolojisi
 • Popülasyon ekolojisi
 • Komünite ekolojisi
 • Ekosistem ekolojisi
SORU 3

Habitat, bir türün bireylerinin yaşamsal faaliyetlerini en iyi şekilde devam ettirebildiği doğal yaşam alanıdır.
Buna göre,
I. kaya parçasının altı,
II. okyanus,
III. bağırsak
ortamlarından hangileri habitat olabilir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
SORU 4

Aynı alan içerisinde birbirleriyle ilişkili tüm popülasyonların oluşturduğu topluluğa komünite denir.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bir komünitedir?

 • Bir çayırlıktaki bitki, hayvan ve ayrıştırıcı canlı türleri
 • Bir ormandaki kara çamlar
 • Bir denizdeki katil balinalar
 • Bir göldeki turna balıkları
SORU 5

Komünitelerin yaşamlarını sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları alan biyotop olarak tanımlanabilir.
Biyotopların büyüklüğü,
I. iklim,
II. coğrafi özellikler,
III. popülasyonların birey sayısı
faktörlerinden hangilerine bağlı olarak değişebilir?

 • Yalnız I.
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
SORU R
SORU 6

Doğada komüniteler birbirinden bağımsız değildir. Komşu komüniteler arasında geçiş bölgelerine ekoton denir. Ekoton alanlar her iki komünitenin özelliklerini de kısmen içerdiklerinden hem tür ve birey sayısı, hem de sahip olunan özellikler açısından farklılık gösterir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ekotonlar için söylenemez?

 • Tür çeşitliliği fazladır.
 • Çevredeki komünitelerden bağımsızdır.
 • Çevreden farklı özellikler gösterebilir.
 • Çevredeki ekosistemlerden farklı türler barındırabilirler.
SORU 7

Yukarıda ekolojik organizasyon dü zeyleri verilmiştir.
Bu düzeylerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • En büyük ekolojik organizasyon düzeyi biyosferdir.
 • Komünitede aynı tür canlılar bulunur.
 • Ekosistemde sadece canlı ögeler vardır.
 • Popülasyondaki bireyler başka türlerle etkileşim içinde değildir.
SORU 8

“Kuzey Kıbrıs’ta bataklıkları kurutmak için suyu çok tüketen okaliptüs ağaçları dikilmiştir. Okaliptüs ağaçları bataklıkları kurutmanın yanı sıra yer üstü sularıyla birlikte yer altı sularını da tüketmiştir. Sonuçta bölgede susuzluk ve iklim değişiklikleri görülmeye başlamıştır.”
Yukarıdaki açıklamalardan,
I. Ekosistemlere yapılan müdahaleler olumlu ve olumsuz sonuçlar doğurabilir.
II. Okaliptus ağaçları ekosistemin yapısını değiştirmiştir.
III. Okaliptus ağaçları bölgedeki avcı hayvan sayısını artırmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 • Yalnız II.
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III.
SORU 9

Yukarıda bir balık türünün sıcaklığa bağlı yüzme hızındaki değişimler verilmiştir.
Grafik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Balıklar optimum sıcaklıklarda daha hızlı yüzerler.
 • Yüzme hızı sıcaklığa bağlı değildir.
 • Sıcaklık arttıkça balıkların yüzme hızı sürekli olarak artar.
 • Düşük sıcaklıklarda balıklar sürekli olarak hızlı yüzmektedir.
SORU 10

Ekosistemdeki canlılığın devamı biyotik faktörlerin arasındaki ilişkinin sürekliliğine bağlıdır. Bunlardan birindekibozulma ya da yok olma, diğerlerinin de ekosistemdeki varlığını etkileyecektir.
Buna göre biyotik faktörlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Ekosistemler biyotik faktörler olmadan da canlılığını devam ettirebilir.
 • Biyotik faktörlerden birinin ortadan kalkması ekosistemi etkilemez.
 • Ekosistemin devamlılığı için biyotik faktörlerin birbirleri ile sürekli etkileşimi gereklidir.
 • Ekosistemdeki canlılar yok olmazlar.
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi fotosentez yapan üretici canlıların özelliklerinden değildir?

 • Otçul hayvanların besin ihtiyacını karşılar.
 • Atmosferin oksijen ve karbondioksit dengesinin korunmasında işlev görür.
 • Kökleri ile erozyonu önler.
 • Küresel ısınmanın artmasına neden olur.
SORU 12

Doğada canlılar arasında görülen etkileşimler (+,-, 0 işaretleri konularak) aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
(+; fayda görür, - ; zarar görür, 0; yarar ya da zarar görmezi ifade eder.)
Tabloda I, II ve III ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
I <------> II <-----> III

 • + <------> 0 <------> +
 • - <------> - <------> +
 • + <------> 0 <------> -
 • + <------> + <------> +
SORU 13

Besinlerini katı parçalar halinde alan heterotrof (tüketici) organizmalara holozoik canlılar denir. Bu canlılar herbivor (otobur), karnivor (etobur) ve omnivor (hem otobur hem etobur) olmak üzere üçe ayrılır.
Buna göre aşağıdaki canlılardan hangisi omnivor beslenme göstermez?

 • Keçi
 • İnsan
 • Ayı
 • Karga
SORU 14

Birincil tüketiciler otçul (herbivor); ikincil tüketiciler ise etçildir (karnivor). Ayrıca etçiller üzerinden beslenen tüketiciler de vardır; bunlara üçüncü dereceden tüketiciler denir. Bir ekosistemdeki üreticiler ile tüketici canlı grupları arasında beslenmeye dayalı besin zincirleri oluşur.
Buna göre aşağıda verilen canlılardan oluşan besin zincirinde üçüncü dereceli tüketici canlı hangisidir?

 • Çayır otu
 • Çekirge
 • Kartal
 • Yılan
SORU 15

Yukarıda bir enerji piramidi verilmiştir.
Bu enerji piramidine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Güneşten gelen enerjinin hepsi kullanılamaz.
 • Güneş enerjisinden en fazla ikincil tüketiciler faydalanır.
 • Enerjinin tamamı bir üst basamağa aktarılamaz.
 • Bu piramitte enerjinin asıl kaynağı güneştir.
SORU 16

Yukarıda bir çayır ekosistemindeki besin zincirinde yer alan beş canlının biyokütleleri grafik halinde gösterilmiştir. Canlı türleri
Bu canlı türleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Ortama karışan zehirli bir madde II numaralı canlının vücudunda en fazla oranda birikir.
 • III numaralı canlı üreticidir.
 • I numaralı canlı etoburdur.
 • I, II, IV ve V numaralı canlılar tü keticidir.
SORU 17

Doğal ortamda bazı zararlı maddeler biyolojik olarak zararsız hale getirilemezler. Bu tip maddeler organizmaların dokularında birikerek zararlı düzeye ulaşabilir. Bu olaya biyolojik birikim denir.
Buna göre aynı besin zincirinin halkalarını oluşturan aşağıdaki canlılardan hangisinde biyolojik birikimin en fazla olması beklenir?

 • Ot
 • Fare
 • Çekirge
 • Yılan
SORU R
SORU 18

Yukarıda azot döngüsü şematize edilmiştir
Şema ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Azotun yeryüzündeki tek bileşik hali topraktaki nitrattır.
 • Atmosferdeki serbest azotun toprağa geçişi biyolojik ve abiyotik tespit ile gerçekleşir.
 • Denitrifikasyon olayı toprağı azot bakımından zenginleştirir.
 • Toprağa azot bileşikleri yalnızcaölü bedenlerin ayrışması ile katı labilir.
SORU 19

Biyomlar geniş coğrafi bölgeleri kaplayan büyük ekosistem çeşitleridir.
Buna göre;
• ekvator kuşağına yakın bölgelerde bulunan,
• baskın ağaçları çok uzun olduğuiçin güneş ışığını alt bölgelere ulaş masını engelleyen,
• tür zenginliğinin çok yüksek olduğu,
biyom aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tundra
 • Çöl
 • Ilıman bölge çayırları
 • Tropikal yağmur ormanları
SORU 20

Yukarıda dünya üzerinde bir biyomun dağılışı verilmiştir.
Bu biyoma ait bazı özellikler şunlardır:
• Yapraklarını tamamen dökmeyen bu nedenle sürekli yeşil görünen ağaçlar baskın türdür.
• Kışlar çok soğuk ve kar yağışlıdır.Kar kalınlığının fazla olması topra ğın çok derinlere kadar donmasını engeller.
• Yaz aylarında toprak altı buzları erir ve bitki örtüsü bol miktarda gelişmeye başlar.
Buna göre coğrafik dağılışı ve bazıözellikleri verilen bu biyom aşağıdakilerden hangisidir?

 • İğne yapraklı ormanlar
 • Ilıman bölge yaprak döken ormanları
 • Tropikal yağmur ormanları
 • Tundra
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBDADBABACDCACBCDBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Biyoloji 4 Online Test 14

Açık lise Test çöz 2018 Biyoloji 4 testimiz 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Biyoloji 4 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Biyoloji 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Biyoloji 4 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Biyoloji 4 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Biyoloji 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Biyoloji 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Biyoloji 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Biyoloji 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Biyoloji 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Biyoloji 4 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 31 mart - 01 nisan 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Biyoloji 4 dersi için geçme notu nedir ?

Biyoloji 4 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Biyoloji 4 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Biyoloji 4 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Biyoloji 4 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Biyoloji 4 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 09 mayıs 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Biyoloji 4 2018 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Biyoloji 4 soruları toplamda 22 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Biyoloji 4 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Biyoloji 4 testinin başarı yüzdesi %70. Sınava katılan 22 öğrenci arasından sadece 16 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 6.49 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Biyoloji 4 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Biyoloji 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

7 kişi oy kullandı
Online Testler