Coğrafya 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi iç püskü rük kayaçlardan biri değildir?

 • Granit
 • Kömür
 • Diyorit
 • Siyenit
Soru 2

Tor topografyası, granitlerin fiziksel ve kimyasal yollarla ayrışması sonucunda birbiri üzerinde oluşan bloklardan meydana gelir.
Buna göre, tor topoğrafyası aşağıdaki kayaç gruplarından hangisi üzerinde oluşur?

 • Püskürük
 • Başkalaşım
 • Kimyasal tortul
 • Organik tortul
Soru 3

Aşağıdaki kayaçlardan hangisi kalkerin metamorfizmaya uğramasıyla oluşmuştur?

 • Elmas
 • Granit
 • Mermer
 • Gnays
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi su döngüsünde etkili olan unsurlardan biri değildir?

 • Yüzey akışı
 • Buharlaşma
 • Yoğuşma
 • Toprak
Soru 5

Buzul aşındırması sonucunda olu şan çukur alanlarda suların birikmesiyle meydana gelen göllere ne ad verilir?

 • Tektonik göl
 • Karstik göl
 • Sirk gölü
 • Volkanik göl
REKLAM
Soru 6

Yeryüzünde en geniş alan kaplayan su kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Denizler
 • Okyanuslar
 • Göller
 • Barajlar
Soru 7

Akımı yıl içinde fazla değişiklik göstermeyen akarsular düzenli rejime sahiptir.
Buna göre aşağıda akım grafikleri verilen akarsulardan hangisinin rejimi diğerlerine göre daha düzenlidir?

Soru 8

Yukarıda toprağın katmanları (horizonları) gösterilmiştir.
Bu kesite göre bitki gelişimi hangi katmanda başlamıştır?

 • D
 • C
 • B
 • A
Soru 9

Soğuk ve nemli bölgelerin iğne yapraklı orman sahasında oluşan topraklar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Laterit
 • Podzol
 • Tundra
 • Çernezyom
Soru 10

Akdeniz bölgesinde kızılçam ormanlarının tahrip edilmesi sonucunda aşağıdaki bitki topluluklarından hangisi gelişmiştir?

 • Maki
 • Sedir ormanı
 • Meşe ormanı
 • Karaçam ormanı
Soru 11

Harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen alanlarda yaygın olan bitki örtüsü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
I <------> II

 • Bozkır <-----> Tundra
 • Savan <-----> Çayır
 • Tundra <-----> Orman
 • Orman <-----> Bozkır
Soru 12

Osmanlı Devleti’nde ilk kapsamlı nüfus sayımı 1831 yılında padişah II. Mahmut döneminde yapılmıştır.
Bu dönemde yapılan nüfus sayımının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Asker sayısını ve vergi yükümlülerini belirlemek
 • Nüfusun yaş gruplarına dağılımını belirlemek
 • Nüfusun cinsiyete göre dağılımını belirlemek
 • Nüfusun eğitim durumunu belirlemek
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının düşük olmasının nedenlerinden biri değildir?

 • Nüfus planlamasının yapılması
 • Eğitim seviyelerinin yüksek olması
 • İş gücüne duyulan ihtiyacın az olması
 • Kadınların çalışma hayatına girmesi
REKLAM
Soru 14

• Japonya
• Batı Avrupa
• ABD’nin doğu kıyıları
Yukarıda verilen yerlerde nüfusunyoğun olmasının ortak nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sanayi faaliyetleri
 • Turizm faaliyetleri
 • Tarımsal faaliyetler
 • Yer altı kaynakları
Soru 15

Nüfus piramidi yukarıdaki gibi olan bir ülke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Gelişmiş bir ülkedir.
 • Doğum oranı yüksektir.
 • Yaşlı nüfus oranı fazladır.
 • İşçi göçü almaktadır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi nüfusun Dünya üzerindeki dağılışını etkileyen doğal bir etmendir?

 • Ulaşım
 • Turizm
 • İklim
 • Sanayi
Soru 17

Aşağıdaki ülkelerden hangisinin daha fazla beyin göçü aldığı söylenebilir?

 • Cezayir
 • Nijerya
 • Kanada
 • Romanya
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi birincil ekonomik faaliyetlerdendir?

 • Bankacılık
 • Turizm
 • Ticaret
 • Ormancılık
Soru 19

Aşağıdaki göçlerden hangisinin nedeni doğal afettir?

 • Amerika kıtasının keşfedilmesiyle Avrupa’dan bu kıtaya yapılan göçler.
 • 2017 yılında Siri Lanka’da meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle yapılan göçler.
 • II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’den Almanya’ya yapılan göçler.
 • Lozan antlaşmasıyla Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan göçler.
Soru 20

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde üçüncül ekonomik faaliyet kolunda çalışan nüfus oranı daha fazladır?

 • Nijerya
 • Mısır
 • Somali
 • Japonya
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACDCBADBADACABCCDBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?