GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 3 – Test 142018-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi iç püskü rük kayaçlardan biri değildir?

 • A) Granit
 • B) Kömür
 • C) Diyorit
 • D) Siyenit
SORU 2

Tor topografyası, granitlerin fiziksel ve kimyasal yollarla ayrışması sonucunda birbiri üzerinde oluşan bloklardan meydana gelir.
Buna göre, tor topoğrafyası aşağıdaki kayaç gruplarından hangisi üzerinde oluşur?

 • A) Püskürük
 • B) Başkalaşım
 • C) Kimyasal tortul
 • D) Organik tortul
SORU 3

Aşağıdaki kayaçlardan hangisi kalkerin metamorfizmaya uğramasıyla oluşmuştur?

 • A) Elmas
 • B) Granit
 • C) Mermer
 • D) Gnays
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi su döngüsünde etkili olan unsurlardan biri değildir?

 • A) Yüzey akışı
 • B) Buharlaşma
 • C) Yoğuşma
 • D) Toprak
SORU 5

Buzul aşındırması sonucunda olu şan çukur alanlarda suların birikmesiyle meydana gelen göllere ne ad verilir?

 • A) Tektonik göl
 • B) Karstik göl
 • C) Sirk gölü
 • D) Volkanik göl
SORU 6

Yeryüzünde en geniş alan kaplayan su kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Denizler
 • B) Okyanuslar
 • C) Göller
 • D) Barajlar
SORU 7

Akımı yıl içinde fazla değişiklik göstermeyen akarsular düzenli rejime sahiptir.
Buna göre aşağıda akım grafikleri verilen akarsulardan hangisinin rejimi diğerlerine göre daha düzenlidir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 8

Yukarıda toprağın katmanları (horizonları) gösterilmiştir.
Bu kesite göre bitki gelişimi hangi katmanda başlamıştır?

 • A) D
 • B) C
 • C) B
 • D) A
SORU 9

Soğuk ve nemli bölgelerin iğne yapraklı orman sahasında oluşan topraklar aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Laterit
 • B) Podzol
 • C) Tundra
 • D) Çernezyom
SORU 10

Akdeniz bölgesinde kızılçam ormanlarının tahrip edilmesi sonucunda aşağıdaki bitki topluluklarından hangisi gelişmiştir?

 • A) Maki
 • B) Sedir ormanı
 • C) Meşe ormanı
 • D) Karaçam ormanı
SORU 11

Harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen alanlarda yaygın olan bitki örtüsü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
I <------> II

 • A) Bozkır <-----> Tundra
 • B) Savan <-----> Çayır
 • C) Tundra <-----> Orman
 • D) Orman <-----> Bozkır
SORU 12

Osmanlı Devleti’nde ilk kapsamlı nüfus sayımı 1831 yılında padişah II. Mahmut döneminde yapılmıştır.
Bu dönemde yapılan nüfus sayımının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Asker sayısını ve vergi yükümlülerini belirlemek
 • B) Nüfusun yaş gruplarına dağılımını belirlemek
 • C) Nüfusun cinsiyete göre dağılımını belirlemek
 • D) Nüfusun eğitim durumunu belirlemek
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının düşük olmasının nedenlerinden biri değildir?

 • A) Nüfus planlamasının yapılması
 • B) Eğitim seviyelerinin yüksek olması
 • C) İş gücüne duyulan ihtiyacın az olması
 • D) Kadınların çalışma hayatına girmesi
SORU 14

• Japonya
• Batı Avrupa
• ABD’nin doğu kıyıları
Yukarıda verilen yerlerde nüfusunyoğun olmasının ortak nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sanayi faaliyetleri
 • B) Turizm faaliyetleri
 • C) Tarımsal faaliyetler
 • D) Yer altı kaynakları
SORU 15

Nüfus piramidi yukarıdaki gibi olan bir ülke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • A) Gelişmiş bir ülkedir.
 • B) Doğum oranı yüksektir.
 • C) Yaşlı nüfus oranı fazladır.
 • D) İşçi göçü almaktadır.
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi nüfusun Dünya üzerindeki dağılışını etkileyen doğal bir etmendir?

 • A) Ulaşım
 • B) Turizm
 • C) İklim
 • D) Sanayi
SORU 17

Aşağıdaki ülkelerden hangisinin daha fazla beyin göçü aldığı söylenebilir?

 • A) Cezayir
 • B) Nijerya
 • C) Kanada
 • D) Romanya
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi birincil ekonomik faaliyetlerdendir?

 • A) Bankacılık
 • B) Turizm
 • C) Ticaret
 • D) Ormancılık
SORU 19

Aşağıdaki göçlerden hangisinin nedeni doğal afettir?

 • A) Amerika kıtasının keşfedilmesiyle Avrupa’dan bu kıtaya yapılan göçler.
 • B) 2017 yılında Siri Lanka’da meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle yapılan göçler.
 • C) II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’den Almanya’ya yapılan göçler.
 • D) Lozan antlaşmasıyla Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan göçler.
SORU 20

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde üçüncül ekonomik faaliyet kolunda çalışan nüfus oranı daha fazladır?

 • A) Nijerya
 • B) Mısır
 • C) Somali
 • D) Japonya
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BACDCBADBADACABCCDBD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
7 kişi oy kullandı
Online Testler