Din Kültürü 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Sözlükte “Adaletin, hukukun gerektirdiği veya birine ayırdığı şey” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İrade
 • Özgürlük
 • Hak
 • Din
Soru 2

“… Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldü rürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür…”
(Mâide suresi, 32. ayet) “Bir yerde veba hastalığı olduğunu duyan bir kimse oraya gitmesin.” (Hadisi şerif)
Bu ayet ve hadiste vurgulanan temel haklar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • Eğitim hakkı - Seçme ve seçilme hakkı
 • Sağlık hakkı - Seçme ve seçilme hakkı
 • Yaşama hakkı - Eğitim hakkı
 • Yaşama hakkı - Sağlık hakkı
Soru 3

Son yıllarda kız çocuklarının okula gönderilmesi için devlet büyük çabalar sarf etmiş ve buna uygun olarak hem ilköğretimde hem de orta öğretimde okul sayısını artırmıştır.
Bu çalışmalarla bireylerin aşağıdaki hak ve özgürlüklerin hangisinden faydalanması hedeflenmiştir?

 • Eğitim hakkı
 • Yaşama ve sağlık hakkı
 • Düşünce ve ifade özgürlüğü
 • Özel yaşamın gizliliği hakkı
Soru 4

Aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisi diğerlerine göre öncelikli öneme sahiptir?

 • Düşünce özgürlüğü
 • Yaşama hakkı
 • Eğitim hakkı
 • İbadet özgürlüğü
Soru 5

• Mezheplerin ortaya çıkması
• Birbirlerinden ayrı görüşlerde kitaplar yazılabilmesi
• Tefsirlerde farklı düşünce ve anlatımların yer alması
Bu gelişmeler İslam dininin önem verdiği aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisinin bir sonucudur?

 • Eğitim hakkının
 • Özel yaşamın gizliliği hakkının
 • Düşünce ve ifade özgürlüğünün
 • Seyahat ve yerleşme özgürlüğünün
REKLAM
Soru 6

İslam dininde ticari ve ekonomik faaliyetler teşvik edilmiş, malın zenginler arasında dolaşıp durmaması istenmiş, elde edilen gelirde fakir ve muhtaçların da hakkının olduğu vurgulanmıştır. Harcamalarda aşırıya gidilmesi ve israf edilmesi yasaklanmış, canlı bir ekonomik hayat hedeflenmiştir.
Aşağıdaki ibadetlerden hangisi İslam’ın bu hedefini gerçekleştirme amacına yönelik değildir?

 • Namaz
 • Sadaka
 • Zekât
 • Fitre
Soru 7

Hak ve özgürlükler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • İnsanın ayrılmaz parçasıdır.
 • Kullanımında kimseye ayrıcalık tanınmaz.
 • İnsanın aklına her geleni ve istedi ğini yapmasıdır.
 • Şahsa bağlıdır, vazgeçilemez ve başkasına devredilemez.
Soru 8

Aşağıdaki kötü alışkanlıklardan hangisinin yaşama ve sağlık hakkını etkilediği söylenemez?

 • İçki içmek
 • İsraf etmek
 • Sigara içmek
 • Uyuşturucu kullanmak
Soru 9

“Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin…”
(Bakara suresi, 188. ayet)
Bu ayet ile aşağıdaki davranışlardan hangisinin yasaklandığı söylenebilir?

 • İçki içmek
 • Gıybet etmek
 • Rüşvet alıp vermek
 • Birinin evini gözetlemek
Soru 10

Hz. Ömer, halifeliği dönemindeki uygulamalarında karar verirken insanların mevkilerine, zenginliklerine ya da soylarına itibar etmemiştir. Dostluk ve akrabalık, suçluları sorguya çekmesine ve gerektiğinde cezalandırmasına engel olmamış, herkese hak ettiği şekilde davranmıştır.
Buna göre Hz. Ömer’in yönetim anlayışında aşağıdaki değerlerden hangisinin hâkim olduğu söylenir?

 • Hoşgörü
 • Cesaret
 • Sabır
 • Adalet
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bir dü şünceye veya bir inanışa körü körüne bağlanmayı, aşırı taraf olmayı ifade eden kavramlardan biri değildir?

 • Tefekkür
 • Taassup
 • Fanatiklik
 • Bağnazlık
Soru 12

“Eğer sana indirdiğimiz şeyden şüphe içinde isen, senden önce Kitab’ı okuyanlara sor. Andolsun ki, sana Rabb’inden hak gelmiştir. O hâlde sakın şüphe edenlerden olma! Sakın Allah’ın ayetlerini yalanlayanlardan da olma! Yoksa zarara uğrayanlardan olursun.”
(Yûnus suresi, 94-95. ayetler)
Bu ayetler bilgi kaynaklarından hangisinin kesinliğine delil oluş turur?

 • Akli bilginin
 • Vahyi bilginin
 • Duyular ve akli bilginin
 • Duyularla elde edilen bilginin
Soru 13

Kur’an-ı Kerim pek çok ayette “Düşünmez misiniz?”, “Akletmez misiniz?” şeklinde sorular sormakta ve insanlara “… Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?…”
(Zümer suresi, 9) ayeti ile de yol göstermektedir.
Kur’an’ın bu yaklaşımı aşağıdakilerden hangisini engellemeye yöneliktir?

 • Öfke
 • Cimrilik
 • Taassup
 • Gıybet
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi taassup sahibi insanların özellikleri arasında yer almaz?

 • Yeniliklere kapalıdırlar.
 • Gelişmelere ayak uyduramazlar.
 • Kendi fikirlerini tek doğru kabul ederler.
 • Araştırma ve bilimsel verilere önem verirler.
Soru 15

İslam’ın ilk eğitim kurumlarından olan Suffe aşağıdaki mescitlerinhangisinin bünyesinde kurulmuş tur?

 • Mescid-i Aksa
 • Mescid-i Nebi
 • Mescid-i Haram
 • Mescid-i Kıbleteyn
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi hadis ilmi alanında meşhur olmuş âlimlerden biri değildir?

 • İbni Heysem
 • Tirmizi
 • Ebu Davud
 • İbni Mace
Soru 17

• İslam eğitim kurumlarından en etkili ve yaygın olanıdır.
• Türklerin İslam dünyasına girmesiyle daha da gelişmiştir.
• Selçuklu döneminde resmî kurum niteliğini kazanmıştır.
Hakkında bilgi verilen eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Suffe
 • Küttap
 • Beyt’ül-hikme
 • Medrese
Soru 18

“Taberî, Zemahşerî ve Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır”, aşağıdaki ilimlerden hangisinin tanınmış âlimleridir?

 • Fıkıh
 • Hadis
 • Tefsir
 • Kelam
Soru 19

I. Ahmet Yesevi
II. Uluğ Bey
III. Evliya Çelebi
IV. Ali Kuşçu
Bu âlimlerden astronomi alanında çalışmaları ile bilinenler hangi seçenekte birlikte verilmiştir?

 • I ve III
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • II ve IV.
Soru 20

Dünya haritasını günümüzdeki öl çülere yakın biçimde ilk çizen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • el-Avfî
 • Piri Reis
 • Barbaros Hayrettin
 • Tarık b. Ziyad
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDABCACBCDABCDBADCDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?