Din Kültürü 6 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Karı ve kocadan oluşan en küçük sosyal gruba ne ad verilir?

 • Aile
 • Akraba
 • Millet
 • Soy
Soru 2

Evlilik kurumu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Tarihin bütün dönemlerinde var olmuştur.
 • Bütün toplumlarda aynı kültür ve esaslara dayalı olarak kurulur.
 • Çoğalmanın ve neslin sağlıklı olarak devam etmesinin bir şartıdır.
 • Erkek ile kadının aile kurmakamacıyla yapmış oldukları anlaş manın sonucudur.
Soru 3

İlk Diyanet İşleri Başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tayyar Altıkulaç
 • Ahmet Hamdi Akseki
 • Ömer Nasuhi Bilmen
 • Mehmet Rıfat Börekçi
Soru 4

Aşağıdaki hadislerden hangisi “sıla-ı rahim” ile ilgili değildir?

 • Yakınları ile ilgisini kesen kimse cennete giremez.
 • Allah’a ve ahiret gününe inanan kişi akrabasını görüp gözetsin.
 • Küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerine saygı göstermeyen bizden değildir.
 • İyiliğin en mükemmeli kişinin baba dostunu, hısım ve akrabalarını gözetmesidir.
Soru 5

Diyanet İşleri Başkanlığının dini konularda en yüksek karar ve danışma organı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu
 • Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü
 • Din İşleri Yüksek Kurulu
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığının görevleri arasında yer almaz?

 • Din hizmeti sunan kuruluşların faaliyetlerini değerlendirmek
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni yetiştirmek
 • Cami ve mescitleri ibadete açmak ve yönetmek
 • Din konusunda toplumu aydınlatmak
Soru 7

Aşağıdaki hadislerden hangisi aile içi görev ve sorumluluklarla ilgili değildir?

 • Her biriniz elinizin altındakilerden sorumlusunuz... Kişi aile bireylerinden sorumludur.
 • Dikkat ediniz, sizin kadınlarınız üzerinde, kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır.
 • Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır söylesin ya sussun.
 • Allah’ın rızası, anne babanın rızasındadır.
Soru 8

Kur’an-ı Kerim-i okutmak, anlamını öğretmek, hafızlık yaptırmak, din eğitimi almak isteyenler için kurslar düzenlemek ve Kur’an kursları açmak
Görev tanımı verilen Diyanet İşleri Başkanlığı hizmet birimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu
 • Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü
 • Hac ve Umre Genel Müdürlüğü
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi müezzinin görevlerindendir?

 • Dini müesseseleri yönetmek
 • Hac ve umre faaliyetlerini düzenlemek
 • Din görevlilerinin hizmetlerini denetlemek
 • Vakti geldiğinde ezan okumak, kamet getirmek
Soru 10

Cuma ve bayram namazlarında insanları dini konularda aydınlatmak ve onlara dini mesajlar vermek amacıyla yapılan konuşmaya ________, bu konuşmayı yapan kişiye ise _________ denir.
Cümledeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • hutbe - hatip
 • dua - vaiz
 • sohbet - kayyım
 • tebliğ - hafız
Soru 11

Aşağıdaki ayetlerden hangisi evrendeki ölçü ve ahenk ile ilgili değildir?

 • “... Allah her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir.”
  (Furkân suresi, 2. ayet)
 • “Güneşi ışıklı, ayı da parlak kılan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya bir takım menziller takdir eden Allah’tır...”
  (Yûnus suresi, 5. ayet)
 • “Erkek veya kadın, mümin olarak kim iyi amel işlerse, onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız...”
  (Nahl suresi, 97. ayet)
 • “Gökleri yedi kat yaratan O’dur. Rahman’ın bu yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü çevir bir bak. Bir çatlak görebilir misin?”
  (Mülk suresi, 3 ve 4. ayetler)
Soru 12

Bir gün Hz. Peygamber’in yanına saçı sakalı dağınık bir adam gelir. Hz. Peygamber o adamdan saçını sakalını düzeltmesini ister. Adam, bu isteği yerine getirdiğinde Hz. Peygamber; “Saçınızın bu şekilde olması, karışık olmasından daha iyi değil mi?” buyurur.
Bu olayda Hz. Peygamber’in aşağıdakilerden hangisine verdiği önem vurgulanmaktadır?

 • Sanata
 • Estetiğe
 • Sevgiye
 • Sağlığa
Soru 13

Söz ola kese savaşı
Söz ola kestire başı
Söz ola ağulu aşı
Yağ ile bal ede bir söz

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Yerinde ve doğru konuşmanın önemi
 • İyi davranışların çoğalması gerektiği
 • İnsanların farklı yeteneklere sahip olduğu
 • Söz ile davranışların tutarlı olması gerektiği
REKLAM
Soru 14

Allah, sanat ve çalışmasında hünerli olan kimseyi sever.
Bu hadis ile Hz. Peygamber aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

 • Sözde güzelliğin
 • Huyda güzelliğin
 • Davranışta güzelliğin
 • İş ve ürünlerde güzelliğin
Soru 15

Darü’l-acezelerin kurulması İslam kültürünün aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi göstermektedir?

 • Namaz ibadetine
 • İlim öğrenmeye
 • Yaşlılara
 • Yetimlere
Soru 16

Duygu ve düşüncelerin belli bir sistem, ahenk ve ritim içerisinde seslerle ifade edilmesine ne ad verilir?

 • Resim
 • Musiki
 • Hüsnühat
 • Mimari
Soru 17

Tezhip ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Özel boyalarla su üzerinde yapılan şekillerin kağıda çıkarılmasıdır.
 • İslam medeniyetinde ortaya çıkan sanat dallarından biridir.
 • Altın tozu ve boya kullanılarak yapılan süsleme sanatıdır.
 • Bu sanat dalı ile uğraşan sanatkarlara müzehhip denir.
Soru 18

Kâğıt veya deri üzerine yapılan, ışık, gölge ve derinliği olmayan küçük boyutlu ve renkli resim sanatına ne ad verilir?

 • Hüsnühat
 • Tezhip
 • Minyatür
 • Çini
Soru 19

“Güneş kendi için belirlenen yörüngede akar. İşte bu, aziz ve alim olan Allah’ın takdiridir. Ay içinde birtakım menziller tayin ettik. Nihayet o, eğri hurma dalı gibi olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzerler.”
(Yâsin suresi, 38-40. ayetler)
Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

 • Allah kainatı sistemli yaratmıştır.
 • Allah yüce ve her şeyi bilendir.
 • Kainatta bir düzen vardır.
 • Evren ezeli ve ebedidir.
Soru 20

Kur’an, ses ve anlam bütünlüğüne,ahenk ve şiirselliğe, konuların seçili şinde inceliğe sahip bir kitaptır.
Bu durum Kur’an mesajının aşağıdaki özelliklerinden hangisini göstermektedir?

 • Mesajının tüm insanlığa hitap ettiğini
 • Estetik bir güzelliğe sahip oldu ğunu
 • İnsanlar tarafından değiştirilemeyeceğini
 • Geçmiş toplumların hayatlarından bilgiler içerdiğini
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABDCDBCADACBADCBACDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?