Din Kültürü 7 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

“Evrende bulunan her şeyin yok olmasıyla ölen tüm insanların yaptıklarının hesabını vermek üzere diriltilecekleri zaman” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Araf
 • Kıyamet
 • Cennet
 • Mizan
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ahirete imanın insana sağladığı faydalardan biri değildir?

 • Maddi değerleri manevi değerlerin önünde tutmayı sağlar.
 • Haksızlıktan ve haram yemekten sakındırır.
 • Doğru ve dürüst olmaya yönlendirir.
 • Sorumluluk bilincini geliştirir.
Soru 3

Hz Muhammed’e (sav.) dürüst ve güvenilir olmasından dolayı verilen sıfat aşağıdakilerden hangisidir?

 • En-Nebi
 • Er-Resul
 • el-Emin
 • Ebu’l Kasım
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi vefat eden kimse için yerine getirilmesi gereken görevlerden değildir?

 • Defnetmek
 • Yıkayıp kefenlemek
 • Cenaze namazını kılmak
 • Eksik ibadetlerini tamamlamak
Soru 5

“Sizi boş ve anlamsız yere yarattığı mızı ve bize dönmek zorunda olmadığınızı mı sanıyorsunuz?”
(Mü’minun suresi, 115. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

 • Evrenin işleyişinde bir sistemin olduğu
 • İnsanın yaratılmasında bir amaç olduğu
 • Her şeyin insana hizmet için yaratıldığı
 • İnsanın günahsız olarak doğduğu
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Kütüb-ü Sitte eserlerinden biri değildir?

 • Sahih-i Buhari
 • Sünen-i Tirmizi
 • Biharu’l-Envar
 • Sünen-i Ebu Davud
Soru 7

“İstiğfar” sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Günahlardan uzak durmak
 • Başka insanlar için dua etmek
 • Musibetlere karşı sabırlı olmak
 • Allah’tan bağışlanma dilemek
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi tasavvufî oluşumlardan biridir?

 • Yesevilik
 • Hanefilik
 • Haricîlik
 • Hanbelilik
Soru 9

• Ehl-i beyt sevgisi önemli bir yer tutar.
• “Makalât” temel kaynaklarından biridir.
• Dilenmek ve başkasının sırtından geçinmek kesinlikle reddedilmiştir.
Hakkında bilgi verilen tasavvufî olu şum aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kâdirîlik
 • Mevlevîlik
 • Nakşibendîlik
 • Alevilik-Bektaşilik
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kıyamet gününde kişinin hesaba çekileceği konulardan biri değildir?

 • Malını nerede kazanıp nerede harcadığı
 • Bildiği ile amel edip etmediği
 • Eğitimini kimden aldığı
 • Ömrünü nasıl geçirdiği
Soru 11

Alevi-Bektaşilik’te Allah’ın güzel isimlerinden herhangi birini anarak, aşkla ayakta dönme şeklinde yapılan töreni ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Semah
 • Sohbet
 • Gülbenk
 • Buyruk
Soru 12

Hz. Muhammed’in (sav.) değişik olaylar ve sorular karşısında insanları aydınlatmak, Kur’an’ın bazı ayetlerini daha açık bir dille ifade etmek amacıyla söylediği sözlere ne denir?

 • Kelam
 • Hadis
 • Siyer
 • Tasavvuf
Soru 13

Kur’an’ın herhangi bir hüküm getirmediği konularda, sünnetin Kur’an’ın bütünlüğüne uygun bir hüküm ortaya koymasıdır.
Burada sünnetin Kur’an’ı açıklamadaki görevlerinden hangisi hakkında bilgi verilmektedir?

 • Açıklayıcılık
 • Onaylayıcılık
 • Destekleyicilik
 • Hüküm koyuculuk
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi düşüncelerin ortaya çıkış sebeplerinden biri değildir?

 • Kur’an’ın emir ve yasaklarını hafifletmek
 • Dinin özüne uygun yaşanmasını sağlamak
 • Dini ve ahlaki değerlerdeki yozlaş manın önüne geçmek
 • Hz. Peygamber ve arkadaşlarının yaşayışlarını örnek almak
Soru 15

• XI. Yüzyılın sonlarına doğru Batı Türkistan’da, Sayram şehrinde doğmuştur.
• Türkistan’da “Hazreti Türkistan”, “Pir-i Türkistan” adıyla da anılır.
Hakkında bilgi verilen tasavvuf âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mevlana
 • Ahmet Yesevî
 • Hacı Bektaş Velî
 • Abdulkadir Geylani
Soru 16

Alevilik-Bektaşilikte, evli olan iki kişinin aileleriyle birlikte dede huzurunda kurban keserek hayat boyu yol kardeşi olmaya söz vermesine ne ad verilir?

 • Deyiş
 • Nefes
 • Musahiplik
 • Üç sünnet yedi farz
Soru 17

Sevap ve günahların tartıldığı özel adalet terazisine ne ad verilir?

 • Sûr
 • Sırat
 • Haşir
 • Mizan
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi tasavvufî bir terim değildir?

 • Derviş
 • Nesh
 • Mürid
 • Zikir
Soru 19

Hz. Ali’nin öğütlerinin, hutbelerinin ve güzel sözlerinin bir araya getirildiği eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nehcü’l-Belâğa
 • Divan-ı Hikmet
 • Mesnevi
 • Makâlat
Soru 20

“... Şüphesiz ki Allah çok affedici ve çok bağışlayıcıdır.”
(Âl-i İmrân suresi, 89. ayet)
Bu ayet insanları aşağıdakilerden hangisine teşvik etmektedir?

 • Tevekkül sahibi olmaya
 • İlim öğrenmeye
 • Tövbe etmeye
 • Şükretmeye
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACDBCDADCABDABCDBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?