GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 7 – Test 142018-2. Dönem

SORU 1

“Evrende bulunan her şeyin yok olmasıyla ölen tüm insanların yaptıklarının hesabını vermek üzere diriltilecekleri zaman” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Araf
 • B) Kıyamet
 • C) Cennet
 • D) Mizan
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi ahirete imanın insana sağladığı faydalardan biri değildir?

 • A) Maddi değerleri manevi değerlerin önünde tutmayı sağlar.
 • B) Haksızlıktan ve haram yemekten sakındırır.
 • C) Doğru ve dürüst olmaya yönlendirir.
 • D) Sorumluluk bilincini geliştirir.
SORU 3

Hz Muhammed’e (sav.) dürüst ve güvenilir olmasından dolayı verilen sıfat aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) En-Nebi
 • B) Er-Resul
 • C) el-Emin
 • D) Ebu’l Kasım
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi vefat eden kimse için yerine getirilmesi gereken görevlerden değildir?

 • A) Defnetmek
 • B) Yıkayıp kefenlemek
 • C) Cenaze namazını kılmak
 • D) Eksik ibadetlerini tamamlamak
SORU 5

“Sizi boş ve anlamsız yere yarattığı mızı ve bize dönmek zorunda olmadığınızı mı sanıyorsunuz?”
(Mü’minun suresi, 115. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

 • A) Evrenin işleyişinde bir sistemin olduğu
 • B) İnsanın yaratılmasında bir amaç olduğu
 • C) Her şeyin insana hizmet için yaratıldığı
 • D) İnsanın günahsız olarak doğduğu
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Kütüb-ü Sitte eserlerinden biri değildir?

 • A) Sahih-i Buhari
 • B) Sünen-i Tirmizi
 • C) Biharu’l-Envar
 • D) Sünen-i Ebu Davud
SORU 7

“İstiğfar” sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Günahlardan uzak durmak
 • B) Başka insanlar için dua etmek
 • C) Musibetlere karşı sabırlı olmak
 • D) Allah’tan bağışlanma dilemek
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi tasavvufî oluşumlardan biridir?

 • A) Yesevilik
 • B) Hanefilik
 • C) Haricîlik
 • D) Hanbelilik
SORU 9

• Ehl-i beyt sevgisi önemli bir yer tutar.
• “Makalât” temel kaynaklarından biridir.
• Dilenmek ve başkasının sırtından geçinmek kesinlikle reddedilmiştir.
Hakkında bilgi verilen tasavvufî olu şum aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kâdirîlik
 • B) Mevlevîlik
 • C) Nakşibendîlik
 • D) Alevilik-Bektaşilik
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi kıyamet gününde kişinin hesaba çekileceği konulardan biri değildir?

 • A) Malını nerede kazanıp nerede harcadığı
 • B) Bildiği ile amel edip etmediği
 • C) Eğitimini kimden aldığı
 • D) Ömrünü nasıl geçirdiği
SORU 11

Alevi-Bektaşilik’te Allah’ın güzel isimlerinden herhangi birini anarak, aşkla ayakta dönme şeklinde yapılan töreni ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Semah
 • B) Sohbet
 • C) Gülbenk
 • D) Buyruk
SORU 12

Hz. Muhammed’in (sav.) değişik olaylar ve sorular karşısında insanları aydınlatmak, Kur’an’ın bazı ayetlerini daha açık bir dille ifade etmek amacıyla söylediği sözlere ne denir?

 • A) Kelam
 • B) Hadis
 • C) Siyer
 • D) Tasavvuf
SORU 13

Kur’an’ın herhangi bir hüküm getirmediği konularda, sünnetin Kur’an’ın bütünlüğüne uygun bir hüküm ortaya koymasıdır.
Burada sünnetin Kur’an’ı açıklamadaki görevlerinden hangisi hakkında bilgi verilmektedir?

 • A) Açıklayıcılık
 • B) Onaylayıcılık
 • C) Destekleyicilik
 • D) Hüküm koyuculuk
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi düşüncelerin ortaya çıkış sebeplerinden biri değildir?

 • A) Kur’an’ın emir ve yasaklarını hafifletmek
 • B) Dinin özüne uygun yaşanmasını sağlamak
 • C) Dini ve ahlaki değerlerdeki yozlaş manın önüne geçmek
 • D) Hz. Peygamber ve arkadaşlarının yaşayışlarını örnek almak
SORU 15

• XI. Yüzyılın sonlarına doğru Batı Türkistan’da, Sayram şehrinde doğmuştur.
• Türkistan’da “Hazreti Türkistan”, “Pir-i Türkistan” adıyla da anılır.
Hakkında bilgi verilen tasavvuf âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mevlana
 • B) Ahmet Yesevî
 • C) Hacı Bektaş Velî
 • D) Abdulkadir Geylani
SORU 16

Alevilik-Bektaşilikte, evli olan iki kişinin aileleriyle birlikte dede huzurunda kurban keserek hayat boyu yol kardeşi olmaya söz vermesine ne ad verilir?

 • A) Deyiş
 • B) Nefes
 • C) Musahiplik
 • D) Üç sünnet yedi farz
SORU 17

Sevap ve günahların tartıldığı özel adalet terazisine ne ad verilir?

 • A) Sûr
 • B) Sırat
 • C) Haşir
 • D) Mizan
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi tasavvufî bir terim değildir?

 • A) Derviş
 • B) Nesh
 • C) Mürid
 • D) Zikir
SORU 19

Hz. Ali’nin öğütlerinin, hutbelerinin ve güzel sözlerinin bir araya getirildiği eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Nehcü’l-Belâğa
 • B) Divan-ı Hikmet
 • C) Mesnevi
 • D) Makâlat
SORU 20

“... Şüphesiz ki Allah çok affedici ve çok bağışlayıcıdır.”
(Âl-i İmrân suresi, 89. ayet)
Bu ayet insanları aşağıdakilerden hangisine teşvik etmektedir?

 • A) Tevekkül sahibi olmaya
 • B) İlim öğrenmeye
 • C) Tövbe etmeye
 • D) Şükretmeye
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BACDBCDADCABDABCDBAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
5 kişi oy kullandı
Online Testler