Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Kur’an-ı Kerim’e göre mutlak din aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mecusilik
 • Sabiîlik
 • İslam
 • Hinduizm
Soru 2

“Gemiye bindikleri zaman dini Allah’a has kılarak O’na dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zaman isebir de bakarsın ki, Allah’a ortak ko şuyorlar.”
(Ankebût suresi, 65. ayet)
Bu ayetteki din kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kanun ve kurallar
 • İnanç ve ibadet
 • Sorumluluk
 • Örf ve âdet
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de mutlak dini ifade etmek için kullanılan kavramlardan biri değildir?

 • Ed-dîn
 • Dînu’l-hak
 • Yevmü’d-Din
 • Dînu’l-kayyıme
Soru 4

• Dine giriş ve asli günahtan kurtuluş için uygulanır.
• Bebek veya kişinin suya daldırılması ya da su serpilmesi şeklinde yapılır.
Hakkında bilgi verilen sakrament aşağıdakilerden hangisidir?

 • Günah itirafı
 • Rahip takdisi
 • Son yağlama
 • Vaftiz
Soru 5

Dinler tarihi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Tüm dinlerin tarihini; inanç, ibadet, ahlak ilkeleri ile kurumlarını inceleyen bir bilim dalıdır.
 • Dinleri incelerken hak-batıl, doğruluk-yanlışlık bakımından değerlendirmeye tabi tutar.
 • Mensubu bulunan veya bulunmayan geçmişte yaşamış ve günümüzde yaşayan tüm dinler, konusunu oluşturur.
 • Tüm dinleri tasvir edici bir yöntemle, duygular ve ön yargılardan bağımsız bir şekilde ele alıp inceler.
REKLAM
Soru 6

İslam tarihinde diğer dinlerle ilgili bilgi verme geleneği aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?

 • Kur’an-ı Kerim
 • Hadis kitapları
 • Tarih kitapları
 • Coğrafya kitapları
Soru 7

I. er-Reddü’l-Cemil
II. Beyanu’l-Edyan
III. Tahkîku Mâ li’l-Hind
IV. el-Fark Beyne’l-Fırak
Bu eserlerden hangileri Modern Dinler Tarihi’nin amaç ve metotlarına uygundur?

 • I ve III
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • II ve IV.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi “el-milel ve’n-nihal” kavramının anlamını ifade eder?

 • Tek tanrılı dinler
 • Dinlerin başlangıcı ve sonları
 • Sonradan bozulmuş olan dinler
 • Vahye dayalı dinler ve diğer dinler
Soru 9

Bîrûnî’nin yazmış olduğu “Tahkîku Mâ li’l-Hind” isimli eser aşağıdaki dinlerden hangisini konu edinir?

 • Hinduizm
 • Yahudilik
 • Zerdüştlük
 • Konfüçyanizm
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Medine döneminde gerçekleşen olaylardan biridir?

 • İlk vahyin gelişi
 • Habeşistan’a hicret edilmesi
 • Ekonomik boykot uygulanması
 • Hudeybiye Antlaşması’nın yapılması
Soru 11

“Hulefâ-yı Raşidîn” kavramı ile aşağıdakilerden hangisi kast edilmektedir?

 • Suffe ehli
 • İlk dört halife
 • Hicret edenler
 • Vahiy kâtipleri
Soru 12

Mâverâünnehir, Sind ve Endülüs’ün İslam topraklarına katılması aşağıdaki dönemlerin hangisinde gerçekleşmiştir?

 • Emeviler
 • Abbasiler
 • Dört Halife
 • Selçuklular
Soru 13

Batı ve Orta Afrika’da İslam’ın yayılması öncelikle aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?

 • Din âlimleri
 • Azat edilen köleler
 • Osmanlı akıncıları
 • Müslüman tüccarlar
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki ayetlerin hangisi “sünnet”in dinin kaynaklarından olduğuna delil oluşturur?

 • “Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir...”
  (Tevbe suresi, 128. Ayet)
 • “… Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin. Allah’a karşı gelmekten sakının...”
  (Haşr suresi, 7. ayet)
 • “Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın Resûlü ve nebîlerin sonuncusudur...”
  (Ahzâb suresi, 40. ayet)
 • “Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye (eski dininize) mi döneceksiniz?...”
  (Âl-i İmrân suresi, 144. ayet)
Soru 15

I. Hz. Musa
II. Hz. Davut
III. Hz. Zekeriya
IV. Hz. Süleyman
Bu peygamberlerden hangileri Yahudilerin kutsal kitapları Tanah’ta sadece kral olarak anlatılır?

 • I ve III
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • II ve IV.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da adı geçen inanç gruplarından biri değildir?

 • Şamanistler
 • Hristiyanlar
 • Mecusiler
 • Sabiîler
Soru 17

• Konuştuğunda yalan söyler.
• Söz verdiğinde yerine getirmez.
• Kendisine güvenildiğinde hainlik eder.
Hz. Peygamber, bu vasıfların aşağıdakilerden hangisinin özelliği olduğunu bildirmiştir?

 • Kâfir
 • Müşrik
 • Münafık
 • Mümin
Soru 18

Kur’an’da iki yerde geçen “İsrail” terimi aşağıdaki peygamberlerden hangisi için kullanılmıştır?

 • Hz. İbrahim
 • Hz.Yakup
 • Hz. Yusuf
 • Hz. İshak
Soru 19

Beytüllahim’in (Betlehem) Hristiyanlarca kutsal bir mekân olarak kabul edilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. İsa’nın doğduğu yer olması
 • Hz. Meryem’in doğduğu yer olması
 • Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği yer olması
 • Son akşam yemeğinin yendiği yer olması
Soru 20

I. Beytüllahim
II. Kıyamet Kilisesi
III. Aziz Pavlus Kuyusu
IV. Meryem Ana Kilisesi
Hristiyanlarca kutsal kabul edilen bu mekânlardan hangileri Türkiye’de bulunmaktadır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBCDBACDADBADBDACBAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?