GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Ekonomi 2 – Test 142018-2. Dönem

SORU 1

Üretim faktörlerinden toprağın geliri aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ücret
 • B) Faiz
 • C) Ücret
 • D) Rant
SORU 2

Gelirin özelliklerine göre aşağıdakilerden hangisi gelir çeşitlerinden biridir?

 • A) Miras
 • B) Bağış
 • C) Ücret
 • D) Sadaka
SORU 3

Et fiyatlarının aşırı ölçüde artmasıyla insanların tavuk ve balığa olan taleplerinin yükselmesi, hangi ekonomi yasasına örnek olur?

 • A) Arz yasasına
 • B) İkame yasasına
 • C) Talep yasasına
 • D) Enflasyon yasasına
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik büyümenin göstergelerinden biridir?

 • A) Ulusal gelirin artması
 • B) Ulusal gelirin düşmesi
 • C) İhracat ve ithalatın düşmesi
 • D) Kamu harcamalarının artması
SORU 5

Reel ücretin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Alınan ücretin satın alma gücü
 • B) Parça başına hesaplanan ücret
 • C) Zaman birimine göre hesaplanan ücret
 • D) İşçinin çalışmasına karşılık aldığı para miktarı
SORU 6

Malların doğrudan doğruya bir ihtiyacı karşılamak için kullanılmasına ne ad verilir?

 • A) Dolaysız tüketim
 • B) Dolaylı tüketim
 • C) Dağıtım
 • D) Üretim
SORU 7

Doğa ve emeğin birleşmesiyle üretilmiş olan, mal veya hizmet üretiminde kullanılan her türlü maddi araçlara sermaye denir.
Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi sermayenin özelliklerinden değildir?

 • A) Doğa ve emeğin birleşmesiyle meydana gelmişlerdir.
 • B) Önceden üretilmiş olan maddi araçlardır.
 • C) Doğada sınırsız miktarda bulunurlar.
 • D) Yeni bir üretimde kullanılırlar.
SORU 8

Hazırlık evresi ya da eğitim gerektiren işlerde çalışanların emeğine ne ad verilir?

 • A) Vasıflı emek
 • B) Objektif emek
 • C) Vasıfsız emek
 • D) Subjektif emek
SORU 9

Üretim faaliyetine katılan aşağıdaki elemanlardan hangisi üretim sonucunda değişikliğe uğrar?

 • A) Ulaşım araçları
 • B) Ham maddeler
 • C) Makineler
 • D) Araziler
SORU 10

Tasarruf aşağıdakilerden hangisinin oluşumunu sağlar?

 • A) Giderin
 • B) Üretimin
 • C) Gelirin
 • D) Sermayenin
SORU 11

Banka mevduat hesabındaki paranın geri alınması ile sağlanan para ekonomide gelir kabul edilmez.
Bu durum, gelirin hangi özelliğine örnek oluşturur?

 • A) Gelirin para ile ifade edilmesine
 • B) Gelirin sürekli ve düzenli olmasına
 • C) Gelirin kişilerin ekonomik güçlerini artırmasına
 • D) Gelirin üretime katılmanın karşılığı olmasına
SORU 12

Malların insanlar arasında el değiştirmesine _________ denir.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Üretim
 • B) Mübadele
 • C) Tüketim
 • D) İnkisam
SORU 13

Türkiye’de millî gelir hesaplamaları hangi yılda başlamıştır?

 • A) 1923
 • B) 1924
 • C) 1926
 • D) 1927
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi rekabetin özelliklerinden değildir?

 • A) Piyasada tekel oluşturması
 • B) İşletmeleri daha aktif hâle getirmesi
 • C) Yeni üretim yöntemlerini kullandırması
 • D) Genel olarak fiyatların düşmesini sağlaması
SORU 15

“Türkiye’nin asıl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O hâlde herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete hak kazanan ve layık olan da köylüdür...”
Atatürk, bu sözü ile aşağıdaki sektörlerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

 • A) Hizmet
 • B) Tarım
 • C) Sanayi
 • D) Ulaşım
SORU 16

• Ekonomik bir ünitedir.
• Karar alma merkezidir.
• Mal ve hizmet üreten ve satan bir ünitedir.
• Üretim faktörlerini sağlayan ve kullanan bir ünitedir.
Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • A) Üretime
 • B) Girişime
 • C) Kişilere
 • D) Sermayeye
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin nedenlerindendir?

 • A) Yeşil alanların artması
 • B) Altyapı işlerinin yapılması
 • C) Nüfusun aşırı artması
 • D) Çevre eğitiminin yaygınlaştırılması
SORU 18

Fiyatlar genel seviyesinin yükselmesine ne ad verilir?

 • A) Talep
 • B) Deflasyon
 • C) Enflasyon
 • D) Arz
SORU 19

Millî gelirin üretim faktörlerinin üretimden aldıkları paylara göre dağılımına __________ dağılım denir.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) kişisel
 • B) mesleksel
 • C) sektörel
 • D) fonksiyonel
SORU 20

Maden rantının ortaya çıkış nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Maden üretiminde farklı teknolojiler kullanılması
 • B) Tarım yapılan toprakların verimliliğinin farklı olması
 • C) Bir madenin değişik alanlarda farklı maliyetlerde üretilmesi
 • D) Şehrin değişik yerlerindeki konut ve iş yeri kiralarının farklı olması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCBAAACABDCBDABBCCDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?