Felsefe 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Felsefe, insanın kendisi ve yaşamınanlamı üzerine soru sorma etkinli ğidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir felsefe sorusudur?

 • Bir yıl kaç gündür?
 • Sporun faydaları nelerdir?
 • Bugün hava nasıl olacak?
 • İnsan yaşamının anlamı nedir?
Soru 2

Bilen öznenin bilinmek istenen nesneyeyönelmesiyle ortaya çıkan ürü ne bilgi denir.
Buna göre bilginin oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

 • Bilen özne
 • Bilinen nesne
 • Nesnenin güzel olması
 • Öznenin nesneye yönelmesi
Soru 3

• Sanat nedir?
• Varlık var mıdır?
• Bilginin kaynağı nedir?
Verilen sorularla felsefenin alanları eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi açıkta kalır?

 • Siyaset felsefesi
 • Varlık felsefesi
 • Sanat felsefesi
 • Bilgi felsefesi
Soru 4

Felsefi bilginin merak eden, soran, araştırma yapan ve sorgulayan bir tavrın ürünü olması felsefenin aşağıda verilen özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?

 • Düzenlilik
 • Evrensellik
 • Eleştirellik
 • Birikimsellik
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bilginin ne olduğunu, hangi yollardan eldeedildiğini ve doğruluğunu araştı ran bilgi felsefesinin konuları arasında yer almaz?

 • Bilginin ölçütü
 • Evrenin oluşumu
 • Bilginin kaynağı
 • Bilginin imkânı
REKLAM
Soru 6

Sofistlere göre bilginin kaynağı duyumlardır. Duyum ve algıysa kişiden kişiye değişir. Bu nedenle herkesin kabul edebileceği doğrular yoktur. Sofistlerin bu görüşlerinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 • Kesin bilgi vardır.
 • İdeaların bilgisi doğru bilgidir.
 • Doğru bilgi doğuştan getirilir.
 • Genel geçer doğru bilgi yoktur.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi rasyonalizmin temel görüşüdür?

 • Doğru bilgi imkansızdır.
 • Bilginin kaynağı akıldır.
 • Duyu verileri bilginin oluşumu için yeterlidir.
 • Sezgiyle doğru bilgiye ulaşılır.
Soru 8

Kant’a göre doğru bilgiye ulaşmak yalnızca deneyle mümkün değildir. Deneyden gelen verileri düzene sokacak bir öğe daha gereklidir. Bu ise akıldır. Akıl deneyden gelen hammaddeyi biçimlendirerek bilgiye dönüştürür.Buna göre Kant doğru bilgiye ulaş mada aşağıdakilerden hangilerinin gerekli olduğunu savunmuştur?

 • Deney ve akıl
 • Yarar ve akıl
 • Sezgi ve deney
 • Nesne ve sezgi
Soru 9

Felsefenin görevinin olgular ve olgular arasındaki ilişkileri incelemek olduğunu söyleyen akım aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sezgicilik
 • Akılcılık
 • Yararcılık
 • Olguculuk
Soru 10

Hume’a göre zihinde bulunan her şeyin temelinde dış dünyanın duyu verileriyle deneyimlenmesi vardır.
Buna göre Hume için bilginin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Akıl
 • Sezgi
 • Deney
 • İnanç
Soru 11

Bilimin yapısını, doğasını, bilimselkuramla gerçeklik arasındaki iliş kiyi ve bilimde yöntem problemini inceleyen felsefe disiplini aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahlâk
 • Bilim
 • Varlık
 • Sanat
Soru 12

Klasik bilim anlayışına göre bilimin ürünü olan bilgi, onu ortaya koyan bilim insanının inançlarından, kanaatlerinden dünya görüşünden bağımsız bir bilgidir. Bilim insanı araştırmalarını bilimsel yöntemle tarafsız bir biçimde yapar.
Bu parçanında klasik bilim anlayışına göre bilimin hangi özelliği konu edilmiştir?

 • Objektif bilgi üretmesi
 • Birikerek ilerlemesi
 • Olgusal olması
 • Eleştirel olması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin aşamalarından biri değildir?

 • Kuram
 • Gözlem
 • Deney
 • Kaygı
REKLAM
Soru 14

Thomas Kuhn’un bilim felsefesindekullanmış olduğu kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Estetik
 • Sezgi
 • Paradigma
 • İnanç
Soru 15

Bilim,
I. Bilim adamı topluluğunun bir etkinliğidir.
II. Dönemin değerlerinden ve inançlarından etkilenir.
III. Bilimsel çalışma sonucunda ortaya çıkan üründür.
Verilen bilgilerden hangileri etkinlik olarak bilim anlayışına ait değildir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II
 • II ve III.
Soru 16

Felsefenin varlığı parçalamadan, bütün olarak ele alması aşağıdakiözelliklerinden hangisine dayandı rılabilir?

 • Bütüncüllüğüne
 • Eleştirelliğine
 • Öznelliğine
 • Akılsallığına
Soru 17

• Herakleitos’a göre evrende değiş meyen hiçbir şey yoktur. Her şey bir değişim ve oluş içindedir.
• Hegel’e göre gerçek varlık olanGeist durağan değil, değişen farklı laşan manevi bir varlıktır.
Bu iki filozofun varlığa yaklaşımlarındaki ortak yön aşağıdakilerden hangisidir?

 • Varlığın yokluğunu iddia etmeleri
 • Varlığı değişimle açıklamaları
 • Varlığın temeli olarak maddeyi kabul etmeleri
 • Deney ve gözlemle varlığı ele almaları
Soru 18

Descartes’e göre varlık hem ruh hemde maddenin ürünüdür. Ruh tözü dü şünme, madde tözüyse yer kaplama özelliğine sahiptir.
Bu parçanından hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 • Varlık hiçliktir.
 • Varlık bilinemez.
 • Madde yaratıcı tözdür.
 • Varlık iki farklı tözden meydana gelmiştir.
Soru 19

Materyalizme göre varlığın temelinde aşağıdakilerden hangisi vardır?

 • Madde
 • Oluş
 • Fenomen
 • Düşünce
Soru 20

“İki çeşit varlık vardır; mümkün varlık ve zorunlu varlık. Mümkün varlıklar, kendi başlarına var olamayan ve var olmak için Tanrı’ya ihtiyaç duyan varlıklardır. Zorunlu varlık ise bir ve gerçek olan Tanrı’dır.”
Bu görüşler aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?

 • Spinoza
 • Platon
 • Farabî
 • Hegel
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCACBDBADCBADCBABDAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?