Felsefe 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Toplumu düzenleyen ahlak kurallarıüzerine derinlemesine düşü nen felsefe alanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Varlık
 • Sanat
 • Ahlâk
 • Bilim
Soru 2

Bireyin bir baskı ve zorlama olmadan isteklerini gerçekleştirmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • Ahlak yasası
 • Özgürlük
 • Kötü
 • İyi
Soru 3

İnsan içten ve dıştan gelen nedenlerle belirlenmiş bir varlıktır. İnsanın iradesini belirleyen bu nedenler bireyin özgürce karar vermesini engellemektedir.
Bu açıklama ahlak felsefesinin aşağıdaki sorularından hangisine cevap niteliğindedir?

 • Evrensel ahlak yasası var mıdır?
 • Ahlaki eylemin amacı nedir?
 • Ahlak yargılarının özellikleri nelerdir?
 • İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür?
Soru 4

Ahlak yargıları toplum içinde bireyin neyi yapıp neyi yapmayacağını belirten kurallardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir ahlak yargısıdır?

 • Hırsızlık yapmak kötüdür.
 • Bir gün 24 saattir.
 • Namaz kılmak sevaptır.
 • Cemal Süreya’nın şiirleri güzeldir.
Soru 5

Sokrates’e göre bilgi bizi doğru davranışa, bilgisizlik ise yanlış davranışa yöneltir. Bilgi bizi erdemli ve mutlu kılar.
Buna göre Sokrates için ahlakın temelinde aşağıdakilerden hangisi vardır?

 • Özgürlük
 • Ödev
 • Sezgi
 • Bilgi
REKLAM
Soru 6

“Öyle bir davran ki davranışına ölçü olarak aldığın ilke, tüm insanlar için evrensel bir yasa olabilsin.” diyen Kant bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

 • En yüksek iyinin yarar olduğunu göstermeyi
 • Bireysel faydaya uygun davranmayı
 • Ahlak yasasını evrenselleştirmeyi
 • Ahlaki ilkeleri yok saymayı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin temel kavramlarından biri değildir?

 • Deney
 • Devlet
 • Bürokrasi
 • Sivil toplum
Soru 8

“İktidar, Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcisidir. Görevi de Tanrı’nın kendisine gösterdiği amacı gerçekleştirmektir.”
Bu parçanında siyaset felsefesinin hangi temel sorusuna cevap verilmiştir?

 • Bürokrasiden vazgeçilebilir mi?
 • İktidar kaynağını nereden alır?
 • Sivil toplumun önemi nedir?
 • Bireyin temel hakları nelerdir?
Soru 9

Platon’a göre devlet, hiçbir insanın kendi kendine yetememesi, ihtiyaçlarını gidermek için başkalarının yardımına muhtaç olması gibi doğal bir nedenden ortaya çıkmıştır.
Platon’a göre devletin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

 • Bilgi arayışı
 • Tanrı Buyruğu
 • Toplum Sözleşmesi
 • İnsan ihtiyaçları
Soru 10

Protagoras’a göre her şeyin ölçüsü insan olduğu için bütün insanların üzerinde anlaşabilecekleri tek bir ideal düzen oluşturulamaz.
Protagoras bu düşünceleriyle aşağıdakilerden hangisini savunmuştur?

 • İdeal bir devlet düzeni yoktur.
 • Devlet evrensel ahlakı sağlamak için vardır.
 • İdeal bir devlet özgürlükle mümkündür.
 • İnsanlar erdemli bir toplum oluş turabilirler.
Soru 11

Bu toplumda egemen güç teknolojidir. İnsanlar hastalanmaz, yaşlanmaz ve ölüm korkusu taşımazlar. Her şey önceden planlanmıştır. İnsanlar bu planlara uygun biçimde üretilmektedir.
Aldous Huxley’in sözü edilen toplum düzenini anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Güneş Ülkesi
 • Devlet
 • Yeni Dünya
 • Erdemli Toplum
Soru 12

• 11. yüzyılda yaşamış ünlü Türk düşünürü ve şairidir.
• Birey, devlet ve yaşamı konu alan Kutadgu Bilig adlı eseriyle ün kazanmıştır.
• İdeal bir devletin akla, adalete, doğru ve adil yasalara dayanması gerektiğini söylemiştir.
Verilen bilgiler aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

 • Yusuf Has Hacip
 • Montesquieu
 • Rousseau
 • Platon
Soru 13

İnsanın çevresiyle kurduğu ilişkiyiestetik bir biçimde sunması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • Siyaset
 • Bilim
 • Sanat
 • Din
REKLAM
Soru 14

Bir müzik parçası onu besteleyen sanatçının zihninde bir kez oluşur ve istese de aynı parçayı ikinci kez yapamaz.
Bu örnekte sanat eserinin aşağıda verilen özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır?

 • Alımlayıcıya gereksinim duyması
 • İçerik ve biçimden oluşması
 • Estetik hazza dayanması
 • Tek ve biricik olması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sanat felsefesinin sorularından biridir?

 • Bilgimizin sınırı nedir?
 • Sanat eseri nasıl oluşur?
 • Varlık bir midir, çok mudur?
 • Tanrı var mıdır?
Soru 16

“Zevkler ve renkler tartışılmaz.” sözü aşağıdaki yargılardan hangisinin temel dayanağını oluşturur?

 • Ortak estetik yargılar yoktur.
 • Sanat toplum içindir.
 • Sanatçı doğayı taklit eder.
 • Sanat insanı özgürleştirir.
Soru 17

Bir doğa parçasına bakıp oraya ev yapmasına yarayacağı için beğenen kişi estetik bir tavır içinde değildir. Aynı yeri sadece güzellik duygusuyla beğenen kişinin tavrı ise estetik bir tavırdır.
Buna göre estetik tavrın belirleyicisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Özgürlüğe ulaştırması
 • Kişisel ölçütlere dayanması
 • Toplumsal değerlere uygun olması
 • Güzellik duygusuna bağlı bir be ğeniye dayanması
Soru 18

• Tanrı’ya, buyruklarına ve kutsal kitaplara olan inançtır.
• Tanrı tarafından seçilmiş ve Tanrı’nın buyruklarını insanlara ileten kişidir.
• Oruç ve namaz gibi inancın ifadesi olarak düzenli olarak yapılan eylemlerdir.
Verilen tanımlar aşağıdaki kavramlarla eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?

 • Peygamber
 • İbadet
 • Yüce
 • İman
Soru 19

Din felsefesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sanat eserleri üretmek
 • Dinin doğasını açıklamak
 • Bilimsel deneyler yapmak
 • Toplumu analiz etmek
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Tanrı’nın varlığını kabul eden görüşler arasında yer almaz?

 • Teizm
 • Deizm
 • Ateizm
 • Panteizm
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDADCABDACACDBADCBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?