Felsefe 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Felsefe kelime anlamı olarak bilgelik sevgisi ya da hikmet arayışı demektir.
Bu arayış içerisinde bilgeliği seven, bilgiyi arayan ve ona ulaşmak isteyen kişilere aşağıdaki adlardan hangisi verilir?

 • Filozof
 • Sanatçı
 • Sporcu
 • Bilim adamı
Soru 2

İnsanlar, ekinin biçilmesini kolaylaş tırmak için orak, eşyaların daha az emekle taşınması için el arabasını yapmışlardır. Doğada var olan nesneleri araç gerece dönüştürebilen insan, bu ürettiği bilgiyle yaşamını da kolaylaştırmıştır.
Bu parçanında söz konusu edilen bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dinî
 • Teknik
 • Sanat
 • Felsefi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi dinî bilginin özelliklerinden biri değildir?

 • Yöntem olarak deneyi kullanır.
 • İnananlar için kesindir.
 • İnanca dayalıdır.
 • Sistematiktir.
Soru 4

İnsanların karşılaştığı sorunlara açık, seçik, objektif, ön yargısız ve doğru bakabilmesi ancak felsefi düşünmeyle mümkündür.
Bu parçanında felsefenin işlevlerinden hangisi konu edilmiştir?

 • İnsanın varoluşunu anlamasına yardımcı olması
 • Demokrasinin gelişimine katkı sağlaması
 • Toplumsal olaylara yön vermesi
 • Doğru ve tarafsız düşünmeyi öğ retmesi
Soru 5

Sözcük anlamı “fizik ötesi” olan metafizik, duyu organlarıyla algılanan gerçeklikle değil, duyularla algılanamayan alana dair sorunlarla ilgilenir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi metafiziğin konusu değildir?

 • Öteki Dünya
 • Tanrı’nın varlığı
 • Ruhun ölümsüzlüğü
 • Duyularla algılanan nesneler
REKLAM
Soru 6

I. İnanç
II. Hayal gücü
III. Deney ve gözlem
Yukarıdakilerden hangileri sanat bilgisinde özne ile nesne arasında bağ kurulmasını sağlar?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II
 • II ve III.
Soru 7

“İnsan neyi bilebilir?”, “Bilgi nedir?”, “İnsan bilgisinin sınırı var mıdır?” sorularıyla ilgilenen felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bilgi
 • Ahlâk
 • Varlık
 • Din
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin temel kavramları arasında yer almaz?

 • Temellendirme
 • Uygunluk
 • Siyaset
 • Doğruluk
Soru 9

Aristoteles’e göre edilgen ve etkin olmak üzere iki tür akıl vardır. Edilgen akıl bilgimizin malzemesini verir. Etkin akıl ise bu malzemeyi biçimlendirerek doğru bilgiye ulaşır.
Aristoteles’in bu görüşleri aşağı daki yargılardan hangisiyle uyumludur?

 • Duyu verileri güvenilirdir.
 • Tüm bilgi deneyden gelir.
 • Doğru bilgi akılla elde edilir.
 • Sezgi doğru bilgi edinmemizi sağlar.
Soru 10

“Bir bilgi karşılaştığımız bir problemi başarıyla çözmede yarar sağlıyorsa doğrudur.” diyen bir kişi için bilginin doğruluk ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Deney
 • İnanç
 • Sezgi
 • Fayda
Soru 11

Antik Yunan’da büyük filozofların aynı zamanda büyük bilim adamı olduğu görülür. İlk filozof Thales aynı zamanda astronom ve matematikçidir. Aristoteles ise hem büyük bir filozof hem de iyi bir biyologdur.
Bu parçanından hareketle Antik Yunan dönemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Felsefe ve bilim iç içedir.
 • Teknoloji ileri düzeydedir.
 • Bilgi sadece yarar için kullanılmıştır.
 • Bilimsel çalışmalar geri plana atılmıştır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesinin cevaplamaya çalıştığı sorulardan biri değildir?

 • Bilim nedir?
 • Bilimin değeri nedir?
 • Güzelin kaynağı nedir?
 • Bilimsel yöntemin aşamaları nelerdir?
Soru 13

İslam dünyasında 8. yüzyılda “Beytül Hikme” adlı çeviri merkezlerinde Eski Yunan düşünürlerine ait eserler Arapçaya çevrilmiştir. Harezmi ise ilk cebir kitabını yazmış, yer ve gök yüzü haritaları çizmiştir.
Buna göre İslam dünyasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Sanat alanında tartışmalar yapılmıştır.
 • Bilim ve felsefeye önem verilmiştir.
 • Mitoloji, din ve büyü iç içedir.
 • Deneysel çalışmalara ağırlık verilmiştir.
REKLAM
Soru 14

I. Nesnellik
II. Evrensellik
III. Mantıksallık
Yukarıdakilerden hangileri bilimsel bilginin özelliklerindendir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II
 • I, II ve III.
Soru 15

Bilim, ne kesintisiz olarak ilerler ne de birikimsel bir süreç izler. Bilimde sapmalar, inişler ve çıkışlar söz konusu olduğundan düzgün doğrusal devam eden bir süreçten bahsedemeyiz.
Bu parçanında aşağıdakilerden hangisi eleştirilmiştir?

 • Bilimin ilkeleri
 • Bilimsel yasalar
 • Bilimin doğrusal bir şekilde ilerlemesi
 • Bilim insanının tarafsız olması
Soru 16

• Varlık düşüncedir.
• Varlık maddedir.
Bu görüşler varlık felsefesinin aşağıda verilen sorularından hangisine cevap niteliğindedir?

 • Varlık var mıdır?
 • Varlık nedir?
 • Varlığın bir amacı var mıdır?
 • Dış dünyadaki varlıklar gerçek midir?
Soru 17

Bilim varlığı incelerken onu bir bütün olarak ele almaz. Biyoloji canlı organizmayı, fizik hareketi, astronomiyse yıldızları konu edinir.
Buna göre bilimin varlığa yakla şımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Varlığı konu edinmez.
 • Soyut, düşünsel varlığı ele alır.
 • Varlığın var olup olmadığını sorgular.
 • Her bilim dalı varlığın bir parçasını araştırır.
Soru 18

“Evrende değişmeyen hiçbir şey yoktur. Her şey sürekli değişim içindedir.”diyen bir filozofa göre varlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • İdea
 • Oluş
 • Madde
 • Fenomen
Soru 19

“Düşünceden bağımsız bir nesneler dünyası yoktur, var olan her şey düşünceye bağlıdır. Madde gerçek değildir ve var olan her şey zihinseldir.”
Bu parçandaki düşünceler aşağıdaki felsefi öğretilerden hangisiyle uygunluk içindedir?

 • İdealizm
 • Nihilizm
 • Materyalizm
 • Rasyonalizm
Soru 20

Evrende her şeyin sonsuz sayıdaki atomdan meydana geldiğini, tektek varlıkların bu atomların birleş mesi veya ayrılmasıyla oluştuğunusöyleyen filozof ve görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Descartes’ın ikiciliği
 • Platon’un idealizmi
 • Demokritos’un atomculuğu
 • Husserl’in fenomenolojisi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABADDBACCDACBDCBDBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?