Felsefe 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

İyi ile kötü arasında özgür bir seçim yapmayan birey, davranışlarından ahlaken sorumlu değildir.
Buna göre bireyin davranışından sorumlu olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

 • Davranışın hazza dayanmasına
 • Sonunda kişiyi mutlu etmesine
 • Temelinde bilgi olmasına
 • Özgürce yapılmış olmasına
Soru 2

İhtiyacı olan birisine yardım etmek iyidir ama sınavda arkadaşımıza yardım etmek iyi değildir.
Bu örneğe göre iyi kavramıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Duruma ve kişiye göre değişir.
 • Değer verilendir.
 • Mutluluk verir.
 • Evrenseldir.
Soru 3

Aristoteles’e göre erdem, iki aşırı uç arasında ortayı bulmaktır. Bir erdem olan cömertlik, savurganlık ile cimrilik arasındaki orta yoldur.
Buna göre Aristoteles için erdem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Haz peşinde koşmak
 • Bencil davranmak
 • Çıkarcı olmak
 • Ölçülü olmak
Soru 4

Her insan ben sevgisiyle donatılmış tır. Bu nedenle tüm insanlar yalnızca kendi mutluluklarını düşünür ve kendi ihtiyaçlarını gerçekleştirecek biçimde davranır.
Verilen düşünceler aşağıdaki ahlak görüşlerinden hangisine aittir?

 • Ödev ahlakı
 • Yararcılık
 • Hazcılık
 • Bencilik
Soru 5

Tasavvuf düşüncesine göreTanrı’ya ulaşma ve O’nunla bü tünleşme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fayda
 • Duyu verileri
 • Sezgi ve aşk
 • Akıl ve irade
REKLAM
Soru 6

• Devlet nedir?
• Meşruiyetin ölçütü nedir?
• En iyi yönetim şekli nedir?
Verilen sorular aşağıdaki felsefe disiplinlerinden hangisine aittir?

 • Bilgi
 • Siyaset
 • Bilim
 • Varlık
Soru 7

Bir toprak parçası üzerinde, ortak kültüre sahip insan topluluğunun egemenlik içinde meydana getirdiği siyasal ve hukuksal yönetim mekanizmasına devlet denir.
Buna göre devletin varlığı için aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?

 • İnsan topluluğu
 • Toprak bütünlüğü
 • Egemenlik
 • Kral
Soru 8

İdeal bir düzen oluşturulabilmesi için özgürlüğü temele alan liberalizm aşağıdakilerden hangisini savunur?

 • Ortak mülkiyeti
 • Güçlüleri korumayı
 • Düşünce ve inanç özgürlüğünü
 • İnsanları baskı altına almayı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sivil toplumu oluşturan ögelerden biri değildir?

 • Karmaşa
 • Hoşgörü
 • Demokrasi
 • Çoğulculuk
Soru 10

Bazı düşünürler içinde yaşadıklarıtoplumsal düzenin iyileştirilemeyece ğine inandıkları için mevcut düzeni eleştirmiş ve gerçekleşmesi mümkün olmayan ideal ya da düşsel bir toplum tasarlamışlardır. Daha mutlu ve iyi bir toplumda yaşama isteğinden doğan bu tasarılara ütopya denir.
Buna göre ütopyalar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • İdeal bir düzen tasarımıdır.
 • Var olan toplumsal düzeni eleştirir.
 • Gerçekleşmesi mümkün olan bir toplumsal düzendir.
 • İyi bir toplumda yaşama isteğinden kaynaklanır.
Soru 11

Montesquieu’ya göre iktidarın gücü nün sınırlandırılması gerekir. Bunun için yasama, yürütme ve yargı ayrı ellerde olmalıdır.
Buna göre Montesquieu iktidarın gücünün sınırlandırılması için aşağıdakilerden hangisini önermiştir?

 • İlkel yaşamı
 • Güçler ayrılığı ilkesini
 • Devletsiz bir toplumda yaşamayı
 • Ahlaka bağlı bir yönetim olmasını
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisinde sanat felsefesinin incelediği kavramlar bir arada verilmiştir?

 • Çirkin - erdem - sanat eseri
 • Doğru - sanat - yaratım
 • Güzel - devlet - sanat eseri
 • Sanat - yaratım - güzel
Soru 13

“Renkler, sesler, şekiller kişiler tarafından farklı değerlendirilir. Bu nedenle kimse kendisinin güzel bulduğunu başkalarının da güzel bulmasını bekleyemez. Estetiğin yargıları kişiye özgüdür.”
Bu açıklama estetik yargıların hangi özelliğiyle ilgilidir?

 • Öznel olmasıyla
 • Zorunlu olmasıyla
 • Zamana göre değişmesiyle
 • Kültürel özelliklerden etkilenmesiyle
REKLAM
Soru 14

I. Sanatçı açısından yaratma her zaman biriciktir.
II. Sanat eseri, aslını en güzel bi çimiyle taklit ettiği sürece güzel sayılır.
III. Sanatın ortaya çıkmasında sanat çının yaratıcı gücünün önemli bir yeri vardır.
Yukarıda yaratma olarak sanat kuramı için verilenlerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve III
 • II ve III.
Soru 15

“Bazı sanatçıların ortaya koyduğu eserler çok seyrediliyor, dinleniyor ve okunuyorsa bunlarda herkesin kabul ettiği yüksek estetik değerler olduğu içindir.” diyen bir düşünür aşağıdakilerden hangisini kabul etmektedir?

 • Sanatın taklit olduğunu
 • Ortak estetik yargıların varlığını
 • Güzelin topluma göre değiştiğini
 • Estetik beğenilerin kişisel olduğunu
Soru 16

Bir sanat eserinin en temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Estetik bir duygu oluşturmak
 • Doğruyu göstermek
 • İyiye yöneltmek
 • Yarar sağlamak
Soru 17

Filozofların din üzerine düşündüğü, tartıştığı, eleştirdiği alan aşağıdakilerden hangisidir?

 • Etik
 • Estetik
 • Ontoloji
 • Din felsefesi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Tanrı kanıtlamaları arasında yer almaz?

 • Ontolojik
 • Kozmolojik
 • Bilimsel
 • Ereklilik
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi agnostisizmin temel iddiasıdır?

 • Tanrı’nın varlığı ya da yokluğu bilinemez.
 • Tanrı ve evren bir ve özdeştir.
 • Tanrı evrene aşkındır.
 • Tanrı vardır.
Soru 20

Din felsefesi dinsel olgulara eleştirel ve sorgulayıcı bir gözle bakarken din kutsal kitaplarda yazan kesin doğrulardan hareket eder.
Buna göre din felsefesini dinden ayıran özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • İnanca dayanması
 • Eleştirel bir tavrı olması
 • Belirli bir dini temel alması
 • Açıklamalarını kutsal kitaplara dayandırması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DADDCBDCACBDACBADCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?