Fıkıh 1 – Test 14 2018-2. Dönem

SORU 1

Evlenme-boşanma konuları fıkhın aşağıdaki bölümlerinden hangisi ile ilgilidir?

 • Ferâiz
 • Ukûbat
 • Münâkehât
 • Muâmelât
SORU 2

Fıkıh ilmi, bir meselenin şer’i hükmünü tespit ederken aşağıdaki ilimlerin hangisinden doğrudan yararlanır?

 • İktisat
 • Tefsir
 • Mantık
 • Coğrafya
SORU 3

“Hukuk-i İslamiyye ve Istılâhât-i Fıkhiyye Kâmusu” adlı eserin müellifi kimdir?

 • İbn Ruşd el-Hafid
 • Vehbe ez-Zuhayli
 • Hayreddin Karaman
 • Ömer Nasuhi Bilmen
SORU 4

İslam, insanın sorumlu tutulduğu emirleri yerine getirmesinde zorlanması durumunda bazı kolaylaştırıcı hükümler getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu konuya örnek oluşturmaz?

 • Orucunu mazeretsiz bozan birinin kefaret orucu tutması
 • Ayakta namaz kılamayanın oturarak namaz kılması
 • Ramazan orucunun yolcular için zorunlu olmaması
 • Su bulamayan birinin teyemmüm etmesi
SORU 5

Aşağıdaki imamlardan hangisi Hicaz ekolünü temsil etmektedir?

 • Hammad b. Ebi Süleyman
 • Abdullah b. Mesud
 • Ahmed b. Hanbel
 • Ebu Hanife
SORU R
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi içtihadın konusu olamaz?

 • Subût ve delâleti kat’i olan nasslar
 • Delâlet bakımından zannî deliller
 • Tek kişiden rivayet edilen âhâd haberler
 • Hakkında hüküm bulunmayan meseleler
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi müctehitte aranan şartlardan biri değildir?

 • Kur’an’a vâkıf olmak
 • Fıkıh usulünü bilmek
 • Dinin genel amaçlarını bilmek
 • Kur’an’ı baştan sona ezberlemek
SORU 8

“Hakim, çaba ve gayretiyle hüküm verir ve isabet ederse kendisine ikimükafat, ancak hata ederse bir mü kafat vardır.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi teşvik edilmiştir?

 • İçtihat
 • İstişare
 • Kolaylık
 • Yardımseverlik
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi sahabe dönemi içtihadına örnektir?

 • Uhut Savaşı’nın meydan savaşı olarak yapılmasına karar verilmesi
 • Teravih namazının cemaatle kılınmasına karar verilmesi
 • Namaza çağrının ezan ile yapılmaya başlanması
 • Kan naklinin mubah görülmesi
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi günü müzde müntesibi olmayan mezhep imamıdır?

 • Malik b. Enes
 • Ca’fer es-Sâdık
 • Davut b. Ali
 • Ahmet b. Hanbel
SORU 11

• Hüküm çıkarırken kitap, sünnet ve sahabe icmaı sıralamasına uyar.
• Kıyas, istihsan ve örf gibi delillerle ictihad eder.
• Tabiîn fetvasının kendini bağlamayacağını ifade eder.
Hüküm çıkarma metodu hakkındabilgi verilen mezhep imamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ebu Hanife
 • İmam Şafii
 • İmam Malik
 • Ahmet b. Hanbel
SORU 12

İmam Şafiî ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Gazze’de dünyaya gelmiştir.
 • İmam-ı Âzam’a hocalık yapmıştır.
 • Risale ve Umm gibi eserlerin sahibidir.
 • Mısır’daki görüşleri mezheb-i cedid adıyla bilinir.
SORU 13

• Yazılmış olan eserlere şerhler ve haşiyeler yapılmıştır.
• Resmi veya sivil olarak hazırlanan fetva kitapları yazılmıştır.
• Görüşlerin, daha kuvvetli ve tercihe değer olanları tespit edilmiştir.
• Umumiyetle âlimleri ve özelde mezhepleri müdafaa eden eserler yazılmıştır.
Bu çalışmalar aşağıdaki dönemlerin hangisinde gerçekleşmiştir?

 • Sahabe dönemi
 • Tabiun dönemi
 • Mezhepler dönemi
 • Mezhepler sonrası dönem
SORU 14

“Allah, bir kimseyi ancak gücü ölçü sünde sorumlu kılar...”
(Bakara suresi, 286. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • İçtihat
 • Helallerde genişlik
 • Güç yetirebilirlik
 • Hükümlerde tedricilik
SORU 15

Aşağıdaki durumların hangisiyle kişinin “edâ (yapma) ehliyeti”ne sahip olduğu kabul edilir?

 • Anne karnında can bulmasıyla
 • Âkil ve baliğ olmasıyla
 • Sağ olarak doğmasıyla
 • Evlenmesiyle
SORU 16

• Yapılması dinen zorunludur.
• Terk edilmesi Allah katında cezayı gerektirir.
• İnkârı kişinin dinden çıkmasına sebep olur.
Bu bilgiler aşağıdaki hükümlerin hangisi ile ilgilidir?

 • Farz
 • Sünnet
 • Mübah
 • Müstehap
SORU 17

Hz. Muhammed’in (sav.) fiillerini, insan olması sebebiyle yaptığı davranışlar ve peygamber olması sebebiyle yaptığı davranışlar olarak ikiye ayırmak mümkündür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) insanolması sebebiyle yaptığı davranışlarına örnektir?

 • “Namazı benim kıldığım şekilde kılın.” buyurması
 • Hac uygulamalarına dair hükümler koyması
 • Vahyi insanlara ulaştırması
 • Savaşlara karşı tedbir alması
SORU R
SORU 18

İsra suresi 23. ayetinde: “Rabbin sadece kendisine ibadet etmenizi ve anne babanıza iyilik yapmanızı emretti...” buyrulmuştur. Hz. Peygamber de “Kime iyilik edeyim?” diye soran sahabeye: “Annene, annene, annene sonra babana.” demiştir.
Bu durum sünnetin aşağıdakiyönlerinden hangisine örnek oluş turur?

 • Teyit edici sünnet
 • Sınırlandırıcı sünnet
 • Ayetleri açıklayıcı sünnet
 • Yeni hüküm getiren sünnet
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi kıyas yoluyla ortaya konulmuş uygulamalara örnektir?

 • Domuz etinin haram kılınması
 • Kur’an’ın Mushaf haline getirilmesi
 • Teravih namazının cemaatle kılınması
 • Uyuşturucu madde kullanımının yasak sayılması
SORU 20

Bir zamanda mevcut olan durumun, değiştiğine dair bir delil bulunmadıkça, hâlen varlığını koruduğuna hükmetmektir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İstihsan
 • İstishap
 • Sedd-i zeraî
 • Mesalih-i Mürsele
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBDACADABCABDCBADADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Fıkıh 1 Online Test 14

Açık lise Test çöz 2018 Fıkıh 1 testimiz 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Fıkıh 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Fıkıh 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Fıkıh 1 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Fıkıh 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Fıkıh 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Fıkıh 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Fıkıh 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Fıkıh 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Fıkıh 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Fıkıh 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 31 mart - 01 nisan 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Fıkıh 1 dersi için geçme notu nedir ?

Fıkıh 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Fıkıh 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Fıkıh 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Fıkıh 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Fıkıh 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 01 mayıs 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Fıkıh 1 2018 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Fıkıh 1 soruları toplamda 52 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Fıkıh 1 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Fıkıh 1 testinin başarı yüzdesi %79. Sınava katılan 52 öğrenci arasından sadece 42 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 2.44 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Fıkıh 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Fıkıh 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?