Fıkıh 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Evlenme-boşanma konuları fıkhın aşağıdaki bölümlerinden hangisi ile ilgilidir?

 • Ferâiz
 • Ukûbat
 • Münâkehât
 • Muâmelât
Soru 2

Fıkıh ilmi, bir meselenin şer’i hükmünü tespit ederken aşağıdaki ilimlerin hangisinden doğrudan yararlanır?

 • İktisat
 • Tefsir
 • Mantık
 • Coğrafya
Soru 3

“Hukuk-i İslamiyye ve Istılâhât-i Fıkhiyye Kâmusu” adlı eserin müellifi kimdir?

 • İbn Ruşd el-Hafid
 • Vehbe ez-Zuhayli
 • Hayreddin Karaman
 • Ömer Nasuhi Bilmen
Soru 4

İslam, insanın sorumlu tutulduğu emirleri yerine getirmesinde zorlanması durumunda bazı kolaylaştırıcı hükümler getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu konuya örnek oluşturmaz?

 • Orucunu mazeretsiz bozan birinin kefaret orucu tutması
 • Ayakta namaz kılamayanın oturarak namaz kılması
 • Ramazan orucunun yolcular için zorunlu olmaması
 • Su bulamayan birinin teyemmüm etmesi
Soru 5

Aşağıdaki imamlardan hangisi Hicaz ekolünü temsil etmektedir?

 • Hammad b. Ebi Süleyman
 • Abdullah b. Mesud
 • Ahmed b. Hanbel
 • Ebu Hanife
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi içtihadın konusu olamaz?

 • Subût ve delâleti kat’i olan nasslar
 • Delâlet bakımından zannî deliller
 • Tek kişiden rivayet edilen âhâd haberler
 • Hakkında hüküm bulunmayan meseleler
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi müctehitte aranan şartlardan biri değildir?

 • Kur’an’a vâkıf olmak
 • Fıkıh usulünü bilmek
 • Dinin genel amaçlarını bilmek
 • Kur’an’ı baştan sona ezberlemek
Soru 8

“Hakim, çaba ve gayretiyle hüküm verir ve isabet ederse kendisine ikimükafat, ancak hata ederse bir mü kafat vardır.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi teşvik edilmiştir?

 • İçtihat
 • İstişare
 • Kolaylık
 • Yardımseverlik
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sahabe dönemi içtihadına örnektir?

 • Uhut Savaşı’nın meydan savaşı olarak yapılmasına karar verilmesi
 • Teravih namazının cemaatle kılınmasına karar verilmesi
 • Namaza çağrının ezan ile yapılmaya başlanması
 • Kan naklinin mubah görülmesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi günü müzde müntesibi olmayan mezhep imamıdır?

 • Malik b. Enes
 • Ca’fer es-Sâdık
 • Davut b. Ali
 • Ahmet b. Hanbel
Soru 11

• Hüküm çıkarırken kitap, sünnet ve sahabe icmaı sıralamasına uyar.
• Kıyas, istihsan ve örf gibi delillerle ictihad eder.
• Tabiîn fetvasının kendini bağlamayacağını ifade eder.
Hüküm çıkarma metodu hakkındabilgi verilen mezhep imamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ebu Hanife
 • İmam Şafii
 • İmam Malik
 • Ahmet b. Hanbel
Soru 12

İmam Şafiî ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Gazze’de dünyaya gelmiştir.
 • İmam-ı Âzam’a hocalık yapmıştır.
 • Risale ve Umm gibi eserlerin sahibidir.
 • Mısır’daki görüşleri mezheb-i cedid adıyla bilinir.
Soru 13

• Yazılmış olan eserlere şerhler ve haşiyeler yapılmıştır.
• Resmi veya sivil olarak hazırlanan fetva kitapları yazılmıştır.
• Görüşlerin, daha kuvvetli ve tercihe değer olanları tespit edilmiştir.
• Umumiyetle âlimleri ve özelde mezhepleri müdafaa eden eserler yazılmıştır.
Bu çalışmalar aşağıdaki dönemlerin hangisinde gerçekleşmiştir?

 • Sahabe dönemi
 • Tabiun dönemi
 • Mezhepler dönemi
 • Mezhepler sonrası dönem
REKLAM
Soru 14

“Allah, bir kimseyi ancak gücü ölçü sünde sorumlu kılar...”
(Bakara suresi, 286. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • İçtihat
 • Helallerde genişlik
 • Güç yetirebilirlik
 • Hükümlerde tedricilik
Soru 15

Aşağıdaki durumların hangisiyle kişinin “edâ (yapma) ehliyeti”ne sahip olduğu kabul edilir?

 • Anne karnında can bulmasıyla
 • Âkil ve baliğ olmasıyla
 • Sağ olarak doğmasıyla
 • Evlenmesiyle
Soru 16

• Yapılması dinen zorunludur.
• Terk edilmesi Allah katında cezayı gerektirir.
• İnkârı kişinin dinden çıkmasına sebep olur.
Bu bilgiler aşağıdaki hükümlerin hangisi ile ilgilidir?

 • Farz
 • Sünnet
 • Mübah
 • Müstehap
Soru 17

Hz. Muhammed’in (sav.) fiillerini, insan olması sebebiyle yaptığı davranışlar ve peygamber olması sebebiyle yaptığı davranışlar olarak ikiye ayırmak mümkündür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) insanolması sebebiyle yaptığı davranışlarına örnektir?

 • “Namazı benim kıldığım şekilde kılın.” buyurması
 • Hac uygulamalarına dair hükümler koyması
 • Vahyi insanlara ulaştırması
 • Savaşlara karşı tedbir alması
Soru 18

İsra suresi 23. ayetinde: “Rabbin sadece kendisine ibadet etmenizi ve anne babanıza iyilik yapmanızı emretti...” buyrulmuştur. Hz. Peygamber de “Kime iyilik edeyim?” diye soran sahabeye: “Annene, annene, annene sonra babana.” demiştir.
Bu durum sünnetin aşağıdakiyönlerinden hangisine örnek oluş turur?

 • Teyit edici sünnet
 • Sınırlandırıcı sünnet
 • Ayetleri açıklayıcı sünnet
 • Yeni hüküm getiren sünnet
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kıyas yoluyla ortaya konulmuş uygulamalara örnektir?

 • Domuz etinin haram kılınması
 • Kur’an’ın Mushaf haline getirilmesi
 • Teravih namazının cemaatle kılınması
 • Uyuşturucu madde kullanımının yasak sayılması
Soru 20

Bir zamanda mevcut olan durumun, değiştiğine dair bir delil bulunmadıkça, hâlen varlığını koruduğuna hükmetmektir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İstihsan
 • İstishap
 • Sedd-i zeraî
 • Mesalih-i Mürsele
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDACADABCABDCBADADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?