Fizik 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Katı cisimlerde basınç etkisi cismin ağırlığının yüzey alanına oranı ile hesaplanır.Buna göre Hülya ayakta dururken zeminde oluşturduğu basınç P’dir.
Hülya tek ayak üzerinde durunca yeni oluşan basınç kaç P olur?

 • p
 • 2P
 • P/2
 • P/4
Soru 2

Bir kapta bulunan sıvının basıncı; Sıvının yüksekliği, sıvının yoğunluğu ve yer çekimi ivmesinin çarpımı ile bulunur.
Buna göre şekildeki özdeş K, L ve M kaplarında bulunan h, 3h ve 4h yüksekliğindeki suların kabın dibinde oluşturduğu basınçların (PK, PL, PM) büyüklük ilişkisi nedir?

 • PM > PLL > PK
 • PK = PL = PM
 • PL > PM > PK
 • PK > PL > PM
Soru 3

Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç denir. Basıncın etkisini, yüzey alanını büyüterek veya küçülterek değiştirebiliriz.
Buna göre,
I. Çivinin ucunun sivri olması
II. Karda yürürken kar ayakkabısı giyilmesi
III. İş makinelerinin tekerlerinin yere değen kısmının kalın ve büyük olması
ifadelerinden hangileri basınç etkisini azaltmak için kullanılmıştır?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 4

Otomobil lastiklerinin basıncı aşağıdaki hangi ölçme aracı ile ölçülür?

 • Manometre
 • Termometre
 • Dinamometre
 • Barometre
Soru 5

Durgun sıvı basıncı ile ilgili olarak,
I. Sıvının yoğunluğu ile doğru orantılıdır.
II. Kabın sıvıyla temas yüzeyine diktir.
III. Kabın şekline ve sıvının miktarına bağlı değildir.
ifadelerden hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • II ve III.
 • I ve III
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi açık hava basıncıyla çalışan araçtır?

 • Gezi balonları
 • Sabit makara
 • Televizyon
 • Araba
Soru 7

Şekildeki kaplarda bulunan ve yoğunlukları dK ve dL olan K ve L sı vılarının kap tabanında oluşturduğu basınçlar eşittir.
Buna göre K sıvısının yoğunluğu (dK), L sıvısının yoğunluğunun (dL) kaç katıdır?

 • 3
 • 4
 • 6
 • 8
Soru 8

Şekildeki eşit kütleli X, Y ve Z cisimleri sıvıda yüzmektedir.
Cisimlere etki eden kaldırma kuvveti FX, FY ve FZ arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?

 • FZ > FY > FX
 • FY > FX > FZ
 • FX = FY = FZ
 • FZ > FX = FY
Soru 9

Elektrik yüklerinin temel özellikleriile ilgili aşağıdaki hangi ifade doğ rudur?

 • Doğada iki cins elektrik yükü vardır.
 • Aynı cins yükler birbirini çeker.
 • Elektrik yükleri tanecikli özelliğe sahip değildir.
 • Nötr bir cismin yükü pozitiftir.
Soru 10

Okulda yapılan bir deneyde nötr cam çubuğu nötr yünlü kumaşa sürtersek cam çubuk yünlü kumaşa elektron verir.
Bu durumda cam çubuk ve yünlü kumaş hangi cins yükle yüklenir?
Cam Çubuk < ------ > Yünlü Kumaş

 • - < ------ > -
 • + < ------ > -
 • + < ------- > +
 • - < ------ > +
Soru 11

Bir maddenin elektron sayısı değiştirilerek yük dengesinin bozulmasına elektriklenme denir.
Buna göre,
I. Sürtünme ile
II. Dokunma ile
III. Etki ile
verilenlerden hangileriyle elektriklenme gerçekleşir?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 12

Pozitif yüklü elektroskoba şekildeki K cismi yaklaştırıldığında yapraklarının biraz kapandığı L cismi yaklaştırıldı ğında ise yapraklarının biraz açıldığı gözleniyor.
Buna göre K ve L’nin yüklerinin işaretleri nedir?
K < ------ > L

 • + < ----- > -
 • - < ------ > -
 • - < ----- > +
 • + < ----- > +
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi elektrik akımını en iyi ileten maddedir?

 • Tahta
 • Bakır
 • Kâğıt
 • Cam
REKLAM
Soru 14

Aralarındaki mesafe d olan q1 ve q2 yüklerinin elektriksel etkileşim kuvveti F = k . ( (q1 . q2) / (d2) ) dir.
Buna göre mesafe 3d olduğunda elektriksel etkileşim kuvveti kaç k . ((q1 . q2) / (d2)) dir?

 • 1/3
 • 1/6
 • 1/9
 • 1/10
Soru 15

Elektrik yüklü noktasal bir cismin oluşturduğu elektriksel alan E = k(q/d2) bağıntısıyla bulunur.
Buna göre şekildeki K, L ve M noktalarındaki elektriksel alan (EK, EL ve EM) büyüklükleri arasındaki ilişki nasıldır?

 • EM > EL > EK
 • EK > EL> EM
 • EK = EL = EM
 • EL > EK > EM
Soru 16

Bir iletkenin uçları arasındaki potansiyel farkı iletkenin direnci ile iletken üzerinden geçen akım şiddetinin çarpımı ile hesaplanır.
Buna göre direnci 10 Ω ve üzerinden geçen akım şiddeti 2A olan bir telin uçları arasındaki potansiyel farkı kaç volttur?

 • 10
 • 12
 • 16
 • 20
Soru 17

Elektrik enerjisiyle çalışan bir ütünün elektriksel gücü, ütüye uygulanan gerilim ve ütüden geçen akım şiddetinin çarpımı ile hesaplanır.
Buna göre 220 V’luk gerilimle çalı şan ütüden geçen akım şiddeti 2A ise ütünün gücü kaç watt olur?

 • 110
 • 220
 • 440
 • 800
Soru 18

Aşağıdaki cisimlerden hangisini mıknatıs çeker?

 • Tahta
 • Kâğıt
 • Toplu iğne
 • Su
Soru 19

Elektrik devrelerinde dirençler seri bağlandığında eşdeğer direnç tüm dirençlerin toplamı ile bulunur.
Buna göre şekildeki 2 Ω, 4 Ω, ve 6 Ω lük dirençlerle kurulan devrede eşdeğer direnç kaç ohm’dur?

 • 6
 • 8
 • 10
 • 12
Soru 20

Dünya’nın manyetik alanı ile ilgili;
I. Dünya’nın neresinde olursa olsun pusula ibresi daima kuzey-güney doğrultusunu alır.
II. Dünya, içinde çubuk mıknatıs bulunan bir küre gibidir.
III. Dünya’nın manyetik alanı Güneş’ten savrulan nükleer parçacıkları saptırarak yeryüzünü bu zararlı parçacıklardan korur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • II ve III.
 • I ve III
 • I, II ve III.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACADABCABDCBCBDCCDD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?