İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

“Bir milletin dinî, ahlakî, iktisadî,lisanî, aklî birikimlerinin bir bütünü dür.”
Ziya Gökalp bu ifadesiyle aşağıdakilerden hangisini tanımlamıştır?

 • Örf
 • Kültür
 • İnanç
 • İlim
Soru 2

Kültür ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • İnsan ürünüdür.
 • Tarihî süreçte oluşur.
 • İnsanın ihtiyaçlarına göre şekillenir.
 • Değişkenlik göstermez, sürekli ve sabittir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kültürün maddi unsurlarındandır?

 • Dil
 • İnanç
 • Yazılı eserler
 • Dünya görüşü
Soru 4

“Medeniyet, tanımı itibariyle bütün insanlığa hitap eden tarih olgusudur. Tek kişi ya da insanlığa dönük cephesiyle medeniyet, insanın sadece fiziki ya da fizyolojik ihtiyaçlarına cevap veren bir sistem olmakla kalmaz aynı zamanda manevi-ahlaki, metafizik ve kültürel isteklerini dekarşılamak amacını taşır. İnsanı bü tün cepheleriyle ele alır.”
Bu tanımda medeniyetin aşağıdaki özelliklerinden hangisine ulaşılabilir?

 • Evrensel olduğuna
 • Kültür ile aynı anlamda kullanıldığına
 • Modernleşme kavramından farklı olduğuna
 • Toplu hâlde yaşamanın gereği olduğuna
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de “akl-ı selim’’ kavramının karşılığı olarak kullanılmıştır?

 • Ulü’l-emr
 • Ulü’l-azm
 • Ulü’l-cenne
 • Ulü’l-ebsâr
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi tevhit anlayışına uygun değildir?

 • Şirkin reddedilmesi
 • Türbelerden medet beklenmesi
 • Helal işlere besmele ile başlanması
 • Her durumda Allah rızasının gö zetilmesi
Soru 7

“... Artık dileyen inansın, dileyen inkâr etsin...’’
(Kehf suresi, 29. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • İnsan iradesinin sınırlı olduğu
 • Hayatın bir gayesinin bulunduğu
 • İnsanın özgür iradeye sahip olduğu
 • İnsanın inanmaya yatkın bir varlık olduğu
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın hürriyet anlayışına uygun değildir?

 • İnsan hürriyete doğuştan sahip olur.
 • İnsanın davranışları, iradesinin bir sonucudur.
 • Allah insana iradesini iyi yönde kullanmasını tavsiye eder.
 • Ahlaki ilkelerden sorumlu olmak kişinin tercihine bırakılmıştır.
Soru 9

İslam kültür ve medeniyeti, karşılaş tığı İran, Yunan ve Hint gibi medeniyetlerden aldıklarını İslam potasında eritmiş, bunlardan tevhide uygun olanını kullanmış, aykırı olanını ise ya ıslah etmiş ya da reddetmiştir.
Bu durum İslam kültür ve medeniyetinin aşağıdaki esaslarından hangisi ile ilgilidir?

 • Özgünlük
 • Yerellik
 • İlmîlik
 • Sulh
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın yerelliğe verdiği öneme örnek oluşturmaz?

 • Örf ve adetlere İslam hukukunun kaynakları arasında yer vermesi
 • Kur’an-ı Kerim’de “Ey insanlar!’’ hitabının sıkça yer alması
 • Kültürel farklılıkları zenginlik olarak değerlendirmesi
 • Kültürel asimilasyona karşı çıkması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinde yönetim anlayışının esaslarından biri değildir?

 • Taassup
 • Emanet
 • Adalet
 • Meşruiyet
Soru 12

“İş, ehli olmayan kişilere verilince kıyameti bekle, kıyametin kopması pek yakındır.”
Bu hadiste aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

 • Sadakat
 • İstişare
 • Liyakat
 • Vefa
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin temel özelliklerinden biri değildir?

 • Vahiy, akıl ve duygunun uyumudur.
 • Denge üzerine kurulmuştur.
 • Bir hukuk medeniyetidir.
 • Arap toplumuna aittir.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi İslam kültür ve medeniyetinde ilim kurumlarından biridir?

 • Kümbetler
 • Hanlar
 • Medreseler
 • Hamamlar
Soru 15

Kütüb-ü Sitte adı ile bilenen eserler hangi alanda yazılmıştır?

 • Fıkıh
 • Hadis
 • Kelam
 • Tefsir
Soru 16

Şehir halkının şer’i emir ve yasaklara uymasını sağlamakla görevli olan, ölçü, tartı, mal ve ücretleri kontrol eden, şehirdeki ticari ve bazı amme davalarına bakan belediye teşkilatına hisbe denir.
Buna göre İslam toplumunda hisbe faaliyetinin yerleşmesinde aşağıdaki ayetlerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

 • “Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun...”
  (Âl-i İmrân, 104. ayet)
 • “Kim tövbe edip iyi davranış gösterirse şüphesiz o, tövbesi kabul edilmiş olarak Allah’a döner. ‘’
  (Furkân suresi, 71. ayet)
 • “... İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah’a tevekkül et...”
  (Âl-i İmrân suresi, 59. ayet)
 • “İnsana bir nimet verdiğimiz zaman bizden yüz çevirir ve yançizer. Fakat ona bir şer dokundu ğu zaman da yalvarıp durur.’’
  (Fussilet suresi, 51. ayet)
Soru 17

Bir müminin, Allah’ı görüyormuş gibi işlerini en güzel şekilde yapmasıanlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İman
 • Tevekkül
 • Tevhit
 • İhsan
Soru 18

İnsanın mensup olduğu dine, etnik kökene, toplumsal konuma ve cinsiyetine bakılmaksızın can, mal, namus, inanç ve aklının korunması ilkesidir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Âdemiyyet
 • Sulh
 • Merhamet
 • İsar
Soru 19

• Tasavvufun sosyal hayattaki kurumsal yapılarıdır.
• Şiir, musiki ve güzel sanatlar alanında önde gelmektedir.
• Esas görevi, mensuplarına İslam ahlakını ve tasavvuf terbiyesini kazandırmaktır.
Bazı bilgileri verilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cami
 • Tekke
 • Vâkıf
 • Ahilik
Soru 20

“İstanbul’da Kırkçeşme sularını Sarıyer ormanlarından uzun bir isale hattı ile İstanbul’a getiren Mimar Sinan, boru hattının her iki tarafından yirmişer arşınlık bir mesafe içinde bina, mandıra ve ahır yapımını ve gübre yığılmasını bir ferman ile yasaklattırmıştır.”
Bu yasak ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmiştir?

 • Hayvancılığın geliştirilmesi
 • Orman ve yeşilin korunması
 • Temizlik ve sağlığın korunması
 • Üretim ve ekonominin geliştirilmesi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDCADBCDABACDCBADABC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

2 kişi oy kullandı
Online Testler