GİRİŞ/KAYIT

İslam Kültür ve Medeniyeti 2 – Test 142018-2. Dönem

SORU 1

İslam sanatında estetik zevk ile fonksiyonellik birbirini tamamlar. Amaçsız ve sadece zevk için eser ortaya koyma anlayışının İslam sanatında yeri yoktur.
Bu durum İslam sanatının aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

 • A) Tevhidî duyarlılık hâkimdir.
 • B) İslam sanatı işlevseldir.
 • C) Soyutlama esastır.
 • D) Tekâmül esastır.
SORU 2

Kahramanlık konularının anlatıldı ğı eserler aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

 • A) Seyahatname
 • B) Siyasetname
 • C) Fetihname
 • D) tezkire
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi İslamî kültüre ait bir eserdir?

 • A) Kutadgu Bilig
 • B) Gılgamış Destanı
 • C) Dacemeron
 • D) İlyada
SORU 4

Yol boylarında, daha çok çeşme başlarında, yolcuların namaz kılmaları için yapılan, üstü açık mescitlere ne ad verilir?

 • A) Musalla
 • B) Tekke
 • C) Zaviye
 • D) Namazgâh
SORU 5

Türklerin Anadolu’da inşa ettikleri ilk cami aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ulu Camii (Mardin)
 • B) Menucehr Camii (Kars)
 • C) Süleymaniye Camii (İstanbul)
 • D) Halilurrahman Camii (Şanlıurfa)
SORU 6

Osmanlı geleneğinde sultanlar ya da sultan anneleri tarafından yaptırılan, birden fazla minare ve şerefeye sahip camilere ne ad verilir?

 • A) Ulu Cami
 • B) Fetih camii
 • C) Cuma camii
 • D) Selatin camii
SORU 7

“Kitabü’l-Musiki el-Kebir” adlı eser aşağıdaki âlimlerden hangisine aittir?

 • A) Farabî
 • B) Levni
 • C) Biruni
 • D) Hafız Osman
SORU 8

El-Maverdi’nin “idari ve cezai kaideleri yürüten bir idarecinin, kazai hükümleri yerine getiren bir hâkimin bulunduğu yer” olarak tanımladığı yerleşim bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mahalle
 • B) Mezra
 • C) Şehir
 • D) Köy
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetine seyahatnameleri ile katkı yapan seyyahlardan biri değildir?

 • A) İbn Fadlân
 • B) Şeyh Galip
 • C) İbn Batuta
 • D) Evliya Çelebi
SORU 10

Büyük yerleşim yerlerinde mabetler genellikle şehrin merkezinde yer alır. Örneğin Kâbe’nin etrafında Mekke şehri kurulmuş, Orta Çağ Hristiyan şehirlerinde de kilise şehrin merkezinde yer almıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine daha çok delil oluşturur?

 • A) Dinler, şehirlerin kurulup gelişmesinde etkili olmuştur.
 • B) İnsan, var oluşundan itibaren topluluk halinde yaşamıştır.
 • C) Şehir, gelişmiş bir toplum yapısı ve örgütlenme biçimidir.
 • D) Şehir kurmak ve şehirleşme, insanın önemli keşiflerindendir.
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan Müslümanlar tarafından kurulmuş bir şehir değildir?

 • A) Basra
 • B) Kûfe
 • C) Bağdat
 • D) Hayber
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi İslam şehirlerinin genel özellikleri arasında yer almaz?

 • A) Hayatın akışını ibadetlerin yapılma süreçleri düzenler.
 • B) Farklı inançların serbestçe yaşandığı mekânlardır.
 • C) Şehrin mimari yapılanmasında gösteriş esastır.
 • D) Yöneticilerle halk aynı muhiti paylaşır.
SORU 13

• Hz. Ömer tarafından garnizon şehir olarak kurulmuştur.
• El-Ezher Camii ve Darülhikme gibiönemli eserleri bünyesinde barı dırır.
• İlk adı Fustat olan bu şehir, Bağdat’tan sonra Abbasilerin hilafet merkezi olmuştur.
Hakkında bilgi verilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kudüs
 • B) Kurtuba
 • C) İsfahan
 • D) Kahire
SORU 14

“Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi” adlı eser aşağıdaki kuruluşların hangisi tarafından hazırlanmıştır?

 • A) Medeniyet Araştırma Merkezi
 • B) İslam Araştırmalar Merkezi
 • C) Bilim ve Sanat Vakfı
 • D) Birlik Vakfı
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi İslam kültür ve medeniyeti üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan şarkiyatçılardan biri değildir?

 • A) Emile Durkheim
 • B) Corci Zeydan
 • C) Ignaz Goldziher
 • D) Theodor Nöldeke
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi 19. Yüzyılda yaşayan fikir öncülerinden biri değildir?

 • A) Cemalettin Afgani
 • B) Muhammed İkbal
 • C) İbn Hazm
 • D) Muhammed Abduh
SORU 17

İslam medeniyeti, yeryüzündeki nimetleri ve imkânları, herkesin hakkı sayar. Farklılıkları fıtratın gereği olarak görür. Adaletin, mülkün ve yönetimin temeli olduğunu vurgular. Bu ilkeleri insanlığın hakkı kabul eder.
Bu metinde İslam medeniyetinin aşağıdaki ilkelerinden hangisine değinilmemiştir?

 • A) Hakkı gözetme
 • B) Bilimsellik
 • C) Hoşgörü
 • D) Eşitlik
SORU 18

Bireycimodern toplumlarda aşağıdakilerden hangisine daha az değer verildiği görülür?

 • A) Sanat ve edebiyat
 • B) Müzik ve spor
 • C) Akrabalık ilişkileri
 • D) Teknoloji
SORU 19

Caminin ana ibadet yerine ne ad verilir?

 • A) Harem
 • B) Kürsü
 • C) Minber
 • D) Mahfil
SORU 20

Aşağıdaki eserlerden hangisi Cemil Meriç’e aittir?

 • A) Din ve Uygarlık
 • B) Kültür ve Medeniyet
 • C) Medeniyyet-i İslamiyye
 • D) Umrandan Uygarlığa
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCADBDACBADCDBACBCAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
2 kişi oy kullandı
Online Testler