GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli İşletme 2 – Test 142018-2. Dönem

SORU 1

Özel işletmelerin kamu işletmelerinden farklı olan amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Verimli olmak
 • B) Kâr elde etmek
 • C) İstihdamı sürekli kılmak
 • D) Mal veya hizmet üretmek
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi kamuişletmelerinin özelliklerinden değildir?

 • A) Sermayelerinin devlete ait olması
 • B) Asıl amaçlarının tekel oluşturmak olması
 • C) Kamu yönetimine doğrudan ya da dolaylı olarak bağlı olması
 • D) Özel yasalarla kurulup özel hukuk kurallarına göre işletiliyor olması
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi üretim yapan bir endüstri işletmesidir?

 • A) Demir çelik fabrikası
 • B) Ticaret işletmesi
 • C) Banka
 • D) Okul
SORU 4

Bir işletmedeki başlıca birimleri, bunlar arasındaki karşılıklı ilişkileri ve işi yürütmekle görevli olanları aşağıdakilerden hangisi gösterir?

 • A) İşletme bütçesi
 • B) Teşkilat şeması
 • C) Kâr/zarar tablosu
 • D) İşletme bilançosu
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketlerinin şahıs işletmelerine göre olumlu yönlerindendir?

 • A) Faaliyetlerin gizli olması
 • B) Kurulmasının kolay olması
 • C) Yetkilerin bir kişide toplanmış olması
 • D) Yönetimin belli bir sisteme bağlı olması
SORU 6

İnsan ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ekonomik mal ve hizmet üretmek için faaliyette bulunan kuruluşlara ne denir?

 • A) Fabrika
 • B) işletme
 • C) Dükkân
 • D) Büro
SORU 7

İşletme < ------ > Hizmet
I. Banka < ------ > Finans
II. Okul < ------ > Konaklama
III. Otel < ------ > Eğitim
IV. Hastane < ------ > Sağlık
Yukarıdaki işletme hizmet eşleştirmelerinden hangisi/hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I.
 • B) II ve III.
 • C) I ve IV.
 • D) II, III ve IV.
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi dayanıklı mallara örnek olur?

 • A) Kâğıt
 • B) Otomobil
 • C) Konserve
 • D) Peynir
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi işletme yöneticilerinde olması gereken özelliklere göre yanlıştır?

 • A) Personelinin çalışmalarından haberdar olmalı
 • B) Çalışanlarının işle ilgili görüşlerini almalı
 • C) Sorumluluk almaya hazır olmalı
 • D) Yetki almaktan kaçınmalı
SORU 10

Kamu kuruluşları bünyesinde faaliyette bulunan kreşlerin kurulma amaçları, işletmelerin hangi amacına örnek olur?

 • A) Kâr elde etmek
 • B) İşsizliği azaltmak
 • C) Mal ve hizmet üretmek
 • D) Topluma hizmet etmek
SORU 11

İşletme yönetiminin organizasyon işlevinde son olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 • A) Yapılacak işlerin belirlenmesi
 • B) Yetki ve sorumlulukların belirlenmesi
 • C) İşleri yapacak kişilerin göreve atanması
 • D) Çalışma yerleri, kullanılacak araç ve yöntemlerin seçilmesi
SORU 12

İşletmelerin çalışanlarını memnun etmek ve onların daha verimli olmalarını sağlamak için aşağıdakilerden hangisini yapmaları etkili olur?

 • A) Topluma hizmet etmek
 • B) Çalışanlarına iyi ücret ödemek
 • C) Kaliteli mal ve hizmet üretmek
 • D) Tüketicileri doğru bilgilendirmek
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin çalışanlarına karşı olan sorumluluklarından biridir?

 • A) Vergi ödeme
 • B) Çevreyi kirletmeme
 • C) İş güvenliğini sağlama
 • D) Kaliteli mal ve hizmet üretme
SORU 14

Bir işletmenin kurulması ve işletilmesi için gerekli paranın sağlanması hangi işletme fonksiyonu ile yerine getirilir?

 • A) Finansman
 • B) Pazarlama
 • C) Üretim
 • D) Yönetim
SORU 15

Hiyerarşik denetimde işletme yö neticisi aşağıdaki kişilerden hangisini denetleyebilir?

 • A) İşletme ortaklarını
 • B) Üst kademe yöneticisini
 • C) İşletmenin genel müdürünü
 • D) Alt kademesinde çalışanlarını
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi şahıs işletmelerinin özelliklerinden biridir?

 • A) Büyüme yeteneği sonsuzdur.
 • B) Yönetim belli bir sisteme bağlıdır.
 • C) İşletmede yetkiler bir kişide toplanır.
 • D) İşletmeden alacaklı olanlara karşı sorumlulukları sınırlıdır.
SORU 17

I. Gerekli kredileri sağlama
II. Mal ve hizmetleri üretme
III. Ticari faaliyetleri kaydetme
IV. Satışları artırmak için reklam yapma
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri işletmenin pazarlama fonksiyonu kapsamında yerine getirilir?

 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız IV.
 • C) II ve III.
 • D) III ve IV.
SORU 18

Yönetimin planlamadan sonra gelen işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Denetim
 • B) Sevk ve idare
 • C) Organizasyon
 • D) Koordinasyon
SORU 19

İşletmelerde bilinen organizasyon kurallarının uygulanmaması veyagözden kaçırılması sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşur?

 • A) Tam örgütlenme
 • B) Aşırı örgütlenme
 • C) Eksik örgütlenme
 • D) Yeniden örgütlenme
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin başlıca işlevlerinden biri değildir?

 • A) Tüketim
 • B) Üretim
 • C) Pazarlama
 • D) finansman
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BBABDBCBDDDBCADCBCCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?