Kelam 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Kelam ilminin, “İlm-i tevhid” olarak da isimlendirilmesinin öncelikli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Temel inanç ilkelerini konu edinmesi
 • Fıkhın inançla ilgili yönlerini ele alması
 • Yöntem olarak daha çok düşünme ve akıl yürütmeyi seçmesi
 • Konularının çoğunluğunu Allah’ın birliği ve sıfatlarının oluşturması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin amaçlarındandır?

 • Hz. Peygamber’in hayatı hakkında detaylı bilgi vermek
 • Kişinin imanını taklitten tahkik derecesine yükseltmek
 • İbadetlerin nasıl yapılması gerektiğini anlatmak
 • Fıkhî kurallar ortaya koymak
Soru 3

• 632 yılından sonra başlayıp hicri birinci asrı içine alan dönemdir.
• Bu dönemde yaşanan siyasi olaylar ve ihtilaflar nedeniyle inançla ilgili bazı tartışmalar ve farklı yeni yorumlar ortaya çıkmıştır.
Bu bilgilerde kelam ilminin aşağıdaki dönemlerinin hangisinden bahsedilmektedir?

 • İlk fikri hareketler ve ihtilaflar dö nemi
 • Müteahhirin kelam dönemi
 • Yeni ilm-i kelam dönemi
 • Hz. Peygamber dönemi
Soru 4

Kelam ilminde dönüm noktası kabul edilen İmam Gazali’den önceki kelamcılara _________ kelamcıları, sonrakilere ise _________ kelamcıları denir.
Bu boşluklara aşağıdakilerden hangileri getirilirse anlamca doğru olur?

 • halef - selef
 • mühaddisun - mütefekkirün
 • mütekaddimin - müteahhirin
 • yeni ilm-i kelam dönemi - eski ilm-i kelam dönemi
Soru 5

Kelam ile ilgili aşağıdaki eseryazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Kitâbu’t-Tevhîd - Nureddin esSâbunî
 • Yeni İlm-i Kelam - İsmail Hakkı İzmirli
 • el-Fıkhu’l Ekber - İmam-ı Azam Ebu Hanife
 • Muvazzah İlm-i Kelam - Ömer Nasuhi Bilmen
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kelam ilmini felsefeden ayıran özelliklerden biridir?

 • Aklın verilerini kullanması
 • Vahyi belirleyici kaynak olarak görmesi
 • Beş duyu organını bilgi kaynağı kabul etmesi
 • Varlıkların başlangıç ve sonlarından bahsetmesi
Soru 7

Kelam ilminin meselelere yaklaşımı normatiftir. Yani inanç ve düşünce ile alakalı hususlarda kesin hükümler ve kurallar ortaya koyar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin normatif olduğu söylenemez?

 • Allah vardır ve birdir.
 • İman kalp ile tasdiktir.
 • Ahirette Allah görülebilir.
 • Cennet ve cehennem haktır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin temel konularından biri değildir?

 • Tevhid
 • Ahiret
 • Nübüvvet
 • Muâmelât
Soru 9

Aklen varlığı ve gerçekleşmesi mümkün olmayan şeylere “mümteni” denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi mümteniye örnektir?

 • Bir şey hem hareketli hem hareketsiz olamaz.
 • Ezeli olanın ebedi olması zorunludur.
 • Yaratılanlar bir yaratıcıya muhtaçtır.
 • Her yaratılmış olan mümkin varlıktır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi İslam’daki dinî hükümlerden biri değildir?

 • İtikadî hüküm
 • Amelî hüküm
 • Batınî hüküm
 • Ahlakî hüküm
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi “Ashabu’lhadîs’’ akımının öncüsü kabul edilir?

 • İbn Küllâb
 • İmam Maturidi
 • Haris el-Muhasibi
 • Ahmed b. Hanbel
Soru 12

Allah’ın bilgisi, herhangi bir vasıtaya, duyulara, düşünmeye vs. ihtiyaç duymayan, ezeli ve ebedi, yokluğu düşünülemeyen bir bilgidir. Buna _________ denir.
Tanımda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • hâdis bilgi
 • kadîm bilgi
 • ilk bilgi
 • Zarurî bilgi
Soru 13

Ulaşılan veriler üzerine düşünerek, birtakım vasıtalara başvurarak ve delil getirerek oluşan bilgiye nazari bilgi denir.
Aşağıdakilerden hangisi nazari bilgi anlamında kullanılamaz?

 • istidlali bilgi
 • Kesbî bilgi
 • Bedihî bilgi
 • İktisabî bilgi
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerin hangisi ilk dönem kelam konularından biri değildir?

 • İmamet meselesi
 • Mucize-bilim ilişkisi
 • Büyük günah işleyenin durumu
 • Kur’an’ın yaratılıp yaratılmadığı
Soru 15

Aklın yalan üzerine birleşmelerini imkânsız gördüğü bir topluluğun rivayet ettiği habere ne ad verilir?

 • Mütevatir
 • Bedihî
 • Âhâd
 • Vehbî
Soru 16

Aşağıdakilerden hangileri “Haber-i sadık”ın bölümlerinden biridir?

 • Akl-ı selim
 • Zannî haber
 • Havass-ı selime
 • Peygamberden gelen haber
Soru 17

“Kulları içerisinde ancak bilenler Allah’a karşı gereğince saygı ve korku hisseder.”
(Fâtır suresi, 28. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

 • Duyu organlarının
 • Doğru bilginin
 • Güzel ahlakın
 • Tebliğin
Soru 18

Kelam ilminde “Vacib li-zatihi” ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir?

 • Allah
 • Evren
 • Akıl
 • İnsan
Soru 19

I. Önerme: Bütün insanlar ölümlüdür.
II. Önerme: Ali bir insandır.
Sonuç: O hâlde Ali de ölümlüdür.
Bu çıkarım aşağıdaki akıl yürütme metotlarından hangisine örnek oluşturur?

 • Parçadan parçaya gidiş
 • Sonuçtan sebebe gidiş
 • Bütünden parçaya gidiş
 • Parçadan bütüne gidiş
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi itikadi hükümlerin özelliklerinden biri değildir?

 • Kesinlik
 • Açıklık
 • Bölünmezlik
 • Değişkenlik
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBACABCDACDBCBADBACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

3 kişi oy kullandı
Online Testler