GİRİŞ/KAYIT

Kelam 1 – Test 142018-2. Dönem

SORU 1

Kelam ilminin, “İlm-i tevhid” olarak da isimlendirilmesinin öncelikli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Temel inanç ilkelerini konu edinmesi
 • B) Fıkhın inançla ilgili yönlerini ele alması
 • C) Yöntem olarak daha çok düşünme ve akıl yürütmeyi seçmesi
 • D) Konularının çoğunluğunu Allah’ın birliği ve sıfatlarının oluşturması
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin amaçlarındandır?

 • A) Hz. Peygamber’in hayatı hakkında detaylı bilgi vermek
 • B) Kişinin imanını taklitten tahkik derecesine yükseltmek
 • C) İbadetlerin nasıl yapılması gerektiğini anlatmak
 • D) Fıkhî kurallar ortaya koymak
SORU 3

• 632 yılından sonra başlayıp hicri birinci asrı içine alan dönemdir.
• Bu dönemde yaşanan siyasi olaylar ve ihtilaflar nedeniyle inançla ilgili bazı tartışmalar ve farklı yeni yorumlar ortaya çıkmıştır.
Bu bilgilerde kelam ilminin aşağıdaki dönemlerinin hangisinden bahsedilmektedir?

 • A) İlk fikri hareketler ve ihtilaflar dö nemi
 • B) Müteahhirin kelam dönemi
 • C) Yeni ilm-i kelam dönemi
 • D) Hz. Peygamber dönemi
SORU 4

Kelam ilminde dönüm noktası kabul edilen İmam Gazali’den önceki kelamcılara _________ kelamcıları, sonrakilere ise _________ kelamcıları denir.
Bu boşluklara aşağıdakilerden hangileri getirilirse anlamca doğru olur?

 • A) halef - selef
 • B) mühaddisun - mütefekkirün
 • C) mütekaddimin - müteahhirin
 • D) yeni ilm-i kelam dönemi - eski ilm-i kelam dönemi
SORU 5

Kelam ile ilgili aşağıdaki eseryazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • A) Kitâbu’t-Tevhîd - Nureddin esSâbunî
 • B) Yeni İlm-i Kelam - İsmail Hakkı İzmirli
 • C) el-Fıkhu’l Ekber - İmam-ı Azam Ebu Hanife
 • D) Muvazzah İlm-i Kelam - Ömer Nasuhi Bilmen
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi kelam ilmini felsefeden ayıran özelliklerden biridir?

 • A) Aklın verilerini kullanması
 • B) Vahyi belirleyici kaynak olarak görmesi
 • C) Beş duyu organını bilgi kaynağı kabul etmesi
 • D) Varlıkların başlangıç ve sonlarından bahsetmesi
SORU 7

Kelam ilminin meselelere yaklaşımı normatiftir. Yani inanç ve düşünce ile alakalı hususlarda kesin hükümler ve kurallar ortaya koyar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin normatif olduğu söylenemez?

 • A) Allah vardır ve birdir.
 • B) İman kalp ile tasdiktir.
 • C) Ahirette Allah görülebilir.
 • D) Cennet ve cehennem haktır.
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin temel konularından biri değildir?

 • A) Tevhid
 • B) Ahiret
 • C) Nübüvvet
 • D) Muamelat
SORU 9

Aklen varlığı ve gerçekleşmesi mümkün olmayan şeylere “mümteni” denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi mümteniye örnektir?

 • A) Bir şey hem hareketli hem hareketsiz olamaz.
 • B) Ezeli olanın ebedi olması zorunludur.
 • C) Yaratılanlar bir yaratıcıya muhtaçtır.
 • D) Her yaratılmış olan mümkin varlıktır.
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi İslam’daki dinî hükümlerden biri değildir?

 • A) İtikadî hüküm
 • B) Amelî hüküm
 • C) Batınî hüküm
 • D) Ahlakî hüküm
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi “Ashabu’lhadîs’’ akımının öncüsü kabul edilir?

 • A) İbn Küllâb
 • B) İmam Maturidi
 • C) Haris el-Muhasibi
 • D) Ahmed b. Hanbel
SORU 12

Allah’ın bilgisi, herhangi bir vasıtaya, duyulara, düşünmeye vs. ihtiyaç duymayan, ezeli ve ebedi, yokluğu düşünülemeyen bir bilgidir. Buna _________ denir.
Tanımda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) hâdis bilgi
 • B) kadîm bilgi
 • C) ilk bilgi
 • D) Zarurî bilgi
SORU 13

Ulaşılan veriler üzerine düşünerek, birtakım vasıtalara başvurarak ve delil getirerek oluşan bilgiye nazari bilgi denir.
Aşağıdakilerden hangisi nazari bilgi anlamında kullanılamaz?

 • A) istidlali bilgi
 • B) Kesbî bilgi
 • C) Bedihî bilgi
 • D) İktisabî bilgi
SORU 14

Aşağıdakilerin hangisi ilk dönem kelam konularından biri değildir?

 • A) İmamet meselesi
 • B) Mucize-bilim ilişkisi
 • C) Büyük günah işleyenin durumu
 • D) Kur’an’ın yaratılıp yaratılmadığı
SORU 15

Aklın yalan üzerine birleşmelerini imkânsız gördüğü bir topluluğun rivayet ettiği habere ne ad verilir?

 • A) Mütevatir
 • B) Bedihî
 • C) Âhâd
 • D) Vehbî
SORU 16

Aşağıdakilerden hangileri “Haber-i sadık”ın bölümlerinden biridir?

 • A) Akl-ı selim
 • B) Zannî haber
 • C) Havass-ı selime
 • D) Peygamberden gelen haber
SORU 17

“Kulları içerisinde ancak bilenler Allah’a karşı gereğince saygı ve korku hisseder.”
(Fâtır suresi, 28. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

 • A) Duyu organlarının
 • B) Doğru bilginin
 • C) Güzel ahlakın
 • D) Tebliğin
SORU 18

Kelam ilminde “Vacib li-zatihi” ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir?

 • A) Allah
 • B) Evren
 • C) Akıl
 • D) İnsan
SORU 19

I. Önerme: Bütün insanlar ölümlüdür.
II. Önerme: Ali bir insandır.
Sonuç: O hâlde Ali de ölümlüdür.
Bu çıkarım aşağıdaki akıl yürütme metotlarından hangisine örnek oluşturur?

 • A) Parçadan parçaya gidiş
 • B) Sonuçtan sebebe gidiş
 • C) Bütünden parçaya gidiş
 • D) Parçadan bütüne gidiş
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi itikadi hükümlerin özelliklerinden biri değildir?

 • A) Kesinlik
 • B) Açıklık
 • C) Bölünmezlik
 • D) Değişkenlik
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBACABCDACDBCBADBACD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
1 kişi oy kullandı
Online Testler