Kelam 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi yorum farklılıkları sonucunda ortaya çıkan toplulukları ifade eden kavramlardan biri değildir?

 • Ashap
 • Mezhep
 • Fırka
 • Ekol
Soru 2

Dinin temel kaynaklarında hakkında açık ve kesin hüküm bulunan konularda yorum yapılamaz.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yoruma açık konulardandır?

 • Namazın farziyeti
 • Allah’ın varlığı ve birliği
 • Hz. Muhammed’in (sav.) peygamber olması
 • Hz. Peygamber’den sonra halifenin belirlenmesi
Soru 3

• Ehl-i Sünnet’in öncüleri olarak kabul edilir.
• Görüşleri Hanbeli ekolüne mensup âlimler tarafından devam ettirilmiştir.
• Ayet ve hadislerin yorum yapılmadan olduğu gibi kabul edilmesini savunur.
Hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • Maturidilik
 • Selefilik
 • Haricîlik
 • Mutezilik
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Sünnet’in görüşlerindendir?

 • Amel imanın parçasıdır.
 • Cennet ve cehennem sonludur.
 • İman kalp ile tasdik dil ile ikrardır.
 • Halifelik nas ve tayin yoluyla Hz. Ali soyuna verilmiştir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yorum farklılıklarının ortaya çıkmasında etkili olmamıştır?

 • İnsanın düşünen bir varlık olması
 • Dini metinlerde kullanılan lafızlar
 • Müslümanlar arasındaki iç savaşlar
 • Peygamberlerin Allah tarafından seçilmesi
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Sünnet ekollerinden biri değildir?

 • Cebriye
 • Selefiyye
 • Eş’ariyye
 • Mâtürîdiyye
Soru 7

Mutezile mezhebi aşağıdaki âlimlerden hangisinin görüşleri doğrultusunda oluşmuştur?

 • Hasan Basrî
 • Vâsıl b. Atâ
 • Cehm b. Safvan
 • Nureddin es-Sabuni
Soru 8

Büyük günah işleyen kimsenin inancı ve ahiretteki durumu ile ilgili herhangi bir karar vermeyip hükmünü Allah’a havale eden mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cebriye
 • Maturidilik
 • Mürcie
 • Haricîlik
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin konusudur?

 • Dinleri objektif olarak incelemek
 • İslam itikadını delilleriyle savunmak
 • İbadetlerle ilgili prensipleri ele almak
 • Hadislerin sahih ve zayıflık derecelerini araştırmak
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Maturidiliğin görüşlerinden biri değildir?

 • Allah ahirette görülmeyecektir.
 • İnsan, davranışlarından sorumludur.
 • İnsan akıl yolu ile Allah’ın varlığı na ulaşabilir.
 • Kur’an’ın harfleri ve sesleri sonradan yaratılmıştır.
Soru 11

Fetihlerle hızla yayılan İslam; Roma, Mısır ve Sasaniler ile yüz yüze gelmiş hem onları etkilemiş hem de onlardan etkilenmiştir.
Bu durum İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının ortaya çıkma sebeplerinden hangisi ile daha çok ilgilidir?

 • İnsanın anlayış seviyesi
 • Hilafet meselesi ve siyaset
 • Kültür ve medeniyetlerin etkisi
 • İslam’ın tanıdığı fikir ve vicdan hürriyeti
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Haricilerin görüşlerinden biridir?

 • Yöneticiler adil de olsalar zalim de olsalar itaat edilmelidir.
 • Hakem olayını kabul edenler küfre düşmüşlerdir.
 • Büyük günah işleyen kişi dinden çıkmaz.
 • Halife Kureyş’ten olmalıdır.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi “Yeni İlm-i Kelam” dönemi ile özdeşleşen konulardan biridir?

 • Hilafet meselesi
 • Allah’ın sıfatları
 • İnsan iradesi ve özgürlüğü
 • Kadının toplumsal konumu
REKLAM
Soru 14

Kâinat, Allah tarafından tasarlanan, hareketi başlatılan, fakat dışarıdan müdahale olmadan doğa kanunlarına uygun şekilde işleyen bir bütünlüktür.
Bu düşünce, aşağıdaki tanrı anlayışlarından hangisine aittir?

 • Teizm
 • Ateizm
 • Deizm
 • Agnostisizm
Soru 15

Hayatı ve evreni kötümser ve karamsar bakış açısıyla değerlendiren, hayatın anlamını boşluk, hiçlik, anlamsızlık gibi kavramlara indirgeyen ve bu olumsuz bakış açısının etkisiyle varlık, bilgi ve değer başlıklarında olumsuz yaklaşımları öne çıkaran anlayışa _________ denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Nihilizm
 • Pozitivizm
 • Sekülerizm
 • Satanizm
Soru 16

Hayır ve şer kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi İslam’ın ilkelerine uygun bir görüş değildir?

 • İnsan her zaman hayrı istemelidir.
 • Allah’ın şerre rızası ve yardımı yoktur.
 • Hayır görünende şer, şer görü nende de hayır olabilir.
 • Şerrin yaratılmış olması, insanı kötülük yapmaya mecbur kılar.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi politeizmin görüşlerinden biri değildir?

 • Dinlerde asıl olan tevhittir.
 • Tanrıların farklı görevleri vardır.
 • İlahi gerçeklik, özü itibari ile çoktur.
 • Allah’tan başka varlıklar da ilahi güçlere sahiptir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlik iddiasında bulunmuştur?

 • Ebu Leheb
 • Ubey b. Selül
 • Varaka b. Nevfel
 • Müseylimetü’l-Kezzâb
Soru 19

• İntihar ve şiddet eğilimlidirler.
• Şeytanı ve şeytanla ilgili sembolleri yüceltirler.
• Genel olarak tüm dinlere ve değerlere karşıdırlar.
• Ayinlerde büyüye yer vermek bilinen özellikleridir.
Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Sekülerizm
 • Satanizm
 • Pozitivizm
 • Agnostisizm
Soru 20

Tenasüh ve reenkarnasyon terimleri aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

 • Melek
 • Şeytan
 • Ruh
 • put
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBCDABCBACBDCADADBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

3 kişi oy kullandı
Online Testler