Kimya 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

• F2
• NH3
• K
• PO3-4
Verilen kimyasal türlerden kaç tanesi “iyon” sınıfında yer alır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 2

I. nötron
II. proton
III. elektron
Yukarıda verilen taneciklerden hangileri atomun çekirdeğinde bulunur?

 • Yalnız III.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 3

Negatif (─) elektrik yüklü kimyasal türe ne ad verilir?

 • Molekül
 • Anyon
 • Atom
 • Bileşik
Soru 4

Şekilde verilen H2O molekülleri arasında bulunan, kesikli çizgi (___________) ile gösterilmiş bağ aşağıdakilerden hangisidir?

 • İyonik bağ
 • Kovalent bağ
 • Metalik bağ
 • Hidrojen bağı
Soru 5

2He elementinin Lewis yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

 • :He:
 • :He•
 • •He•
 • •He
REKLAM
Soru 6

"NaCI" bileşiğinin adı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 • Kükürt dioksit
 • Potasyum florür
 • Sodyum Klorür
 • Alüminyum nitrür
Soru 7

Ba2+ ve O2- iyonlarından oluşan bileşiğin formülü hangisinde doğru verilmiştir?

 • BaO
 • Ba2O
 • BaO2
 • Ba2O3
Soru 8

Metallerin erime ve kaynama noktalarının yüksek olmasına neden olan bağ, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İyonik bağ
 • Kovalent bağ
 • Metalik bağ
 • Hidrojen bağı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişmeye örnektir?

 • Limonun küflenmesi
 • Sütten yoğurt yapılması
 • Odunun yanması
 • Camın kırılması
Soru 10

Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin atomları arasında apolar kovalent bağ bulunur? ( 1H, 7N, 8O, 17CI)

 • H2O
 • O2
 • NH3
 • HCI
Soru 11

Aşağıda verilen olaylardan hangisi gerçekleşirken madde dışarıya ısı verir?

 • Erime
 • Buharlaşma
 • Donma
 • Süblimleşme
Soru 12

• Katı
• Sıvı
• Gaz
• Plazma
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi maddenin fiziksel hâllerindendir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 13

I. Maddenin en düzenli hâlidir.
II. Belirli bir şekli ve hacmi vardır.
III. Tanecikleri titreşim ve öteleme hareketi yapar.
Verilen özelliklerden hangileri maddenin "Katı" hâline aittir?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 14

"Sıvılaştırılmış petrol gazı" diye adlandırılan madde aşağıdakilerden hangisidir?

 • Benzin
 • Mazot
 • LPG
 • Fuel oil
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kristal katıya örnek verilemez?

 • Plastik
 • Elmas
 • Tuz
 • İyot
Soru 16

I. Su
II. Bal
III. Zeytinyağı
Yukarıda verilen maddelerin eşit miktarlarının oda sıcaklığındaki akıcılıkları arasındaki ilişki hangisinde doğru verilmiştir?

 • I ˃ II ˃ III
 • I ˃ III ˃ II
 • II ˃ III ˃ I
 • III ˃ I ˃ II
Soru 17

Bir sıvı yeterli ısı enerjisi aldığındasıvı yüzeyindeki taneciklerin sıvı yü zeyinden ayrılmasına _________ denir.
Verilen tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Süblimleşme
 • Yoğuşma
 • Buharlaşma
 • Kırağılaşma
Soru 18

Deniz seviyesinden yükseklik de ğerleri verilen I, II, III ve IV numaralı şehirlerin hangisinde ölçülen atmosfer basıncı en düşüktür?

 • I. şehir - 75 metre
 • II. şehir - 245 metre
 • III. şehir - 850 metre
 • IV. şehir - 1300 metre
Soru 19

Yeryüzündeki su kaynaklarının en büyük miktarını aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

 • Yer altı suları
 • Denizler ve okyanuslar
 • Göller
 • Buz dağları ve buzullar
Soru 20

• Piller
• Plastikler
• Deterjanlar
• Ağır metaller
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi su ve toprak kirliliğine neden olur?

 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABBDCCACDBCDBCABCDBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?