GİRİŞ/KAYIT

Kimya 2 – Test 142018-2. Dönem

SORU 1

• F2
• NH3
• K
• PO3-4
Verilen kimyasal türlerden kaç tanesi “iyon” sınıfında yer alır?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
SORU 2

I. nötron
II. proton
III. elektron
Yukarıda verilen taneciklerden hangileri atomun çekirdeğinde bulunur?

 • A) Yalnız III.
 • B) I ve II
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 3

Negatif (─) elektrik yüklü kimyasal türe ne ad verilir?

 • A) Molekül
 • B) Anyon
 • C) Atom
 • D) Bileşik
SORU 4

Şekilde verilen H2O molekülleri arasında bulunan, kesikli çizgi (___________) ile gösterilmiş bağ aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İyonik bağ
 • B) Kovalent bağ
 • C) Metalik bağ
 • D) Hidrojen bağı
SORU 5

2He elementinin Lewis yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) :He:
 • B) :He•
 • C) •He•
 • D) •He
SORU 6

"NaCI" bileşiğinin adı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 • A) Kükürt dioksit
 • B) Potasyum florür
 • C) Sodyum Klorür
 • D) Alüminyum nitrür
SORU 7

Ba2+ ve O2- iyonlarından oluşan bileşiğin formülü hangisinde doğru verilmiştir?

 • A) BaO
 • B) Ba2O
 • C) BaO2
 • D) Ba2O3
SORU 8

Metallerin erime ve kaynama noktalarının yüksek olmasına neden olan bağ, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İyonik bağ
 • B) Kovalent bağ
 • C) Metalik bağ
 • D) Hidrojen bağı
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişmeye örnektir?

 • A) Limonun küflenmesi
 • B) Sütten yoğurt yapılması
 • C) Odunun yanması
 • D) Camın kırılması
SORU 10

Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin atomları arasında apolar kovalent bağ bulunur? ( 1H, 7N, 8O, 17CI)

 • A) H2O
 • B) O2
 • C) NH3
 • D) HCI
SORU 11

Aşağıda verilen olaylardan hangisi gerçekleşirken madde dışarıya ısı verir?

 • A) Erime
 • B) Buharlaşma
 • C) Donma
 • D) Süblimleşme
SORU 12

• Katı
• Sıvı
• Gaz
• Plazma
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi maddenin fiziksel hâllerindendir?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
SORU 13

I. Maddenin en düzenli hâlidir.
II. Belirli bir şekli ve hacmi vardır.
III. Tanecikleri titreşim ve öteleme hareketi yapar.
Verilen özelliklerden hangileri maddenin "Katı" hâline aittir?

 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 14

"Sıvılaştırılmış petrol gazı" diye adlandırılan madde aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Benzin
 • B) Mazot
 • C) LPG
 • D) Fuel oil
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi kristal katıya örnek verilemez?

 • A) Plastik
 • B) Elmas
 • C) Tuz
 • D) İyot
SORU 16

I. Su
II. Bal
III. Zeytinyağı
Yukarıda verilen maddelerin eşit miktarlarının oda sıcaklığındaki akıcılıkları arasındaki ilişki hangisinde doğru verilmiştir?

 • A) I ˃ II ˃ III
 • B) I ˃ III ˃ II
 • C) II ˃ III ˃ I
 • D) III ˃ I ˃ II
SORU 17

Bir sıvı yeterli ısı enerjisi aldığındasıvı yüzeyindeki taneciklerin sıvı yü zeyinden ayrılmasına _________ denir.
Verilen tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Süblimleşme
 • B) Yoğuşma
 • C) Buharlaşma
 • D) Kırağılaşma
SORU 18

Deniz seviyesinden yükseklik de ğerleri verilen I, II, III ve IV numaralı şehirlerin hangisinde ölçülen atmosfer basıncı en düşüktür?

 • A) I. şehir - 75 metre
 • B) II. şehir - 245 metre
 • C) III. şehir - 850 metre
 • D) IV. şehir - 1300 metre
SORU 19

Yeryüzündeki su kaynaklarının en büyük miktarını aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

 • A) Yer altı suları
 • B) Denizler ve okyanuslar
 • C) Göller
 • D) Buz dağları ve buzullar
SORU 20

• Piller
• Plastikler
• Deterjanlar
• Ağır metaller
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi su ve toprak kirliliğine neden olur?

 • A) 4
 • B) 3
 • C) 2
 • D) 1
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABBDCCACDBCDBCABCDBA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
2 kişi oy kullandı
Online Testler