GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Kimya 3 – Test 142018-2. Dönem

SORU 1

NaF bileşiğindeki F elementinin yükseltgenme basamağı kaçtır? ( 9F, 11Na)

 • A) -1
 • B) 0
 • C) +1
 • D) +2
SORU 2

I.Zn2+ (suda) + 2e- → Zn(k)
II. 2CI-(suda) → CI2(g) + 2e-
III. AI3+(suda) + 3e- → AL(k)
Verilenlerden hangileri indirgenme yarı tepkimesidir?

 • A) Yalnız II.
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) II ve III.
SORU 3

2Fe(k) + O2(g) → 2FeO(k)
tepkimesi ile ilgili verilen;
I. O2 gazı yükseltgen maddedir.
II. Fe metali indirgenmiştir.
III. Redoks tepkimesidir.
bilgilerden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız III.
 • B) I ve III
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 4

Nötr ortamda gerçekleşen
CuCI2 + PbCI2 → CuCI + PbCI4
redoks tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde CuCI2 bileşiğinin katsayısı kaç olur?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
SORU 5

Ca2+ + 2e- → Ca(k) E° = -2,86V olduğuna göre;
2Ca2+ + 4- → 2Ca(k)
yarı hücre tepkimesinin E° değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) -2,86
 • B) -1,43
 • C) +2,86
 • D) +5,72
SORU 6

Şekildeki elektro kimyasal hücrede V ile gösterilen devre elemanının adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Elektrot
 • B) elektrolit
 • C) Tuz köprüsü
 • D) Voltmetre
SORU 7

Pb2+(suda) + 2e- → Pb(k) E° = -0,12 V
Zn2+ + 2e- → Zn(k) E° = -0,76 V Ni2+(suda) + 2e- → Ni(k) E° = -0.25 V
Buna göre; Pb, Zn, Ni metallerinin aktifliklerine göre sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • A) Pb > Zn > Ni
 • B) Zn > Ni > Pb
 • C) Ni > Zn > Pb
 • D) Pb > Ni > Zn
SORU 8

Zn(k) + Cu2+(suda) → Zn2+(suda) + Cu(k)
tepkimesi istemli gerçekleştiğine göre;
I. Anot: Zn(k) → Zn2+(suda) + 2e-
II. Katot: Cu2+(suda) + 2e- → Cu(k)
III. Zn metali, Cu metalinden daha aktiftir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız III.
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III.
SORU 9

Al(k) | Al3+(suda) (1M)|| Pb2+(suda)(1M)|Pb(k)
Verilen hücre diyagramına göre; I. AI metali yükseltgen maddedir.
II. Pb2+ iyonu indirgenmiştir.
III. AI metali yükseltgenmiştir.
bilgilerinden hangileri yanlıştır?

 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız III.
 • C) I ve II
 • D) II ve III.
SORU 10

Bir elektroliz hücresinde, 9000 Coulomb yük elde etmek için 5 amperlik elektrik akımının hücreden kaç dakika süre ile geçirilmesi gerekir?

 • A) 20
 • B) 30
 • C) 40
 • D) 60
SORU 11

I. CH3COOH
II. C4H8
III. H2SO4
Verilenlerden hangileri organik maddedir?

 • A) Yalnız II.
 • B) Yalnız III.
 • C) I ve II
 • D) II ve III.
SORU 12

Cam sanayisinde camın kesilmesinde kullanılan, çok sağlam bağ yapısına sahip olan karbon allotropu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Elmas
 • B) Grafit
 • C) Fulleren
 • D) Toluen
SORU 13

Lewis formülü verilen bileşik aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) C2H2
 • B) CH6
 • C) C2H4
 • D) C2H6
SORU 14

H - C ≡ C - H bileşiğinde bulunan pi bağı sayısı kaçtır?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
SORU 15

Aşağıda verilen molekül örneklerinden hangisinin geometrisi doğrusaldır?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D) H - Be - H
SORU 16

CH4 molekülünün VSEPR gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? ( 1H, 6C)

 • A) AX2
 • B) AX3
 • C) AX4
 • D) AX3E
SORU 17

“ ─ O ─ ” fonksiyonel grubunu bulunduran bileşik sınıfının genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Eter
 • B) Alkan
 • C) Alken
 • D) Alkin
SORU 18

Aşağıda verilen hidrokarbonlardan hangisinin izomeri yoktur?

 • A) C6H14
 • B) C5H12
 • C) C4H12
 • D) CH4
SORU 19

Verilen bileşik çiftlerinin hangilerinde konum izomerisi görülmez?

 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) II ve III.
SORU 20

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A) Bütün organik bileşiklerde karbon, hidrojen ve kükürt atomu bulunur.
 • B) Karbon atomları kendi aralarında ikili ve üçlü bağlar oluşturabilir.
 • C) Aldehitler ile ketonlar, karbon atomu sayıları aynı ise fonksiyonel grup izomeridir.
 • D) Karbon atomu sp, sp2, sp3 hibritleşmesi yapabilir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACBBADBDABCADBDCADDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler