GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Mantık 1 – Test 142018-2. Dönem

SORU 1

Her çiçek güzeldir.
Karanfil bir çiçektir.
__________________
Verilen akıl yürütme örneğindenoktalarla gösterilen yere aşağı daki sonuçlardan hangisi gelirse doğru bir akıl yürütme elde etmiş oluruz?

 • A) Öyleyse karanfil çiçek değildir.
 • B) O hâlde karanfil de güzeldir.
 • C) Öyleyse her çiçek karanfildir.
 • D) O hâlde çiçek güzel değildir.
SORU 2

• Kavramların dildeki ifadesine terim denir.
• Tek başına anlamı olmayan sözcükler terim sayılmazlar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi terimdir?

 • A) Kedi
 • B) Ve
 • C) Şu
 • D) Ki
SORU 3

Bir yargının doğruluğundan söz edilmesi, onu doğru kılan sebeplerin yeterliliğiyle mümkün olmaktadır.
Verilen ifade aşağıdaki akıl yürütme ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

 • A) Üçüncü durumun olanaksızlığı
 • B) Yeter-Neden
 • C) Çelişmezlik
 • D) Özdeşlik
SORU 4

I. İbn-i Sina
II. Frege
III. Farabi
Yukarıdakilerden hangileri İslam mantıkçıları arasında yer almaktadır?

 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II
 • D) I ve III
SORU 5

“İnsanlara yapılacak en büyük iyilik; onlara akıllarını kullanmayı öğretmektir.”
Verilen ifadeden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • A) İnsanlara iyilik yapmak önemlidir.
 • B) İyi olmak iyi davranmakla mümkündür.
 • C) Aklı kullanmak öğrenme gerektiren bir süreçtir.
 • D) İnsanların faydasına yönelik eylemler gerçekleşmelidir.
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi genel kavramdır?

 • A) Ayşe
 • B) İnsan
 • C) Mars
 • D) Karanfil
SORU 7

Eğer bir kavram, bireyler grubunu ifade edip bireyde gerçekleşiyorsa distribütif kavram adını alır. Örneğin futbol takımının distribütif kavramı “futbolcu”dur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi distribütif kavram örneğidir?

 • A) Meclis
 • B) Ordu
 • C) Asker
 • D) Sendika
SORU 8

Aşağıda verilen kavram ve karşıtı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • A) Çirkin - güzel
 • B) Çok - az
 • C) Ak - kara
 • D) İyi - iyi olmayan
SORU 9

Verilen şemaya göre aşağıdaki kavramlardan hangisinin içlemi en fazladır?

 • A) Ağaç
 • B) Canlı
 • C) Bitki
 • D) Varlık
SORU 10

Verilen şemadaki kavramlar arası ilişki aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • A) Tüm kediler köpektir.
 • B) Hiçbir kedi köpek değildir.
 • C) Bazı kediler köpektir.
 • D) Bazı köpekler kedi değildir.
SORU 11

Birçok türde ortaklaşa bulunan özellikler ilinti olarak tanımlanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi insanın ilintisi değildir?

 • A) Uyumak
 • B) Büyümek
 • C) Kültür
 • D) Üremek
SORU 12

Bir kıyasta sonuca kaynaklık eden önermeler aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • A) Kavram
 • B) Tanım
 • C) Sonuç
 • D) Öncül
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi tanım kavramıyla ilgili yanlış bir ifadedir?

 • A) Kısır döngü bulunmamalıdır.
 • B) Her zaman çelişki taşıyan önermelerdir.
 • C) Aşk, nefret, keder, koku gibi kavramlar tanımlanamazlar.
 • D) Bir kavram kendisinden daha açık olmayan bir terimle tanımlanmamalıdır.
SORU 14

“İnsan nasıl insan oldu?” cümlesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • A) Soru cümlesidir.
 • B) Bir önermedir.
 • C) Yargı bildirmektedir.
 • D) Doğruluk değerine sahiptir.
SORU 15

Verilen karşı olum karesine göre aşağıdakilerden hangisi tikel olumlu bir önermedir?

 • A) Bazı çocuklar güzeldir.
 • B) Hiçbir çocuk güzel değildir.
 • C) Bütün çocuklar güzeldir.
 • D) Bazı çocuklar güzel değildir.
SORU 16

Birden fazla yargı ile yapılan önermelere bileşik önerme denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bileşik önermedir?

 • A) Gökçe akıllıdır.
 • B) Ali çalışkandır.
 • C) Ayşe öğretmendir.
 • D) Bilim öğretici ve mantıksaldır.
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi zorunlu önermeye örnek olabilir?

 • A) Mehmet’in öğretmen olması mümkündür.
 • B) Ayşe çalışırsa başarılı olur.
 • C) Pamuğun yumuşak olması zorunludur.
 • D) Papatya bitkidir.
SORU 18

Özne ve yüklemi aynı iki önermehem nitelik hem de nicelik bakı mından farklı ise aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • A) Çelişik
 • B) Altık
 • C) Üst karşıt
 • D) Alt karşıt
SORU 19

Düz döndürme, bir önermenin nitelik ve doğruluk değerini değiştirmeden özne ve yüklemin yerlerinin değiştirilmesidir.
Buna göre “Bütün kediler dört ayaklıdır.” önermesinin düz döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hiçbir kedi dört ayaklı değildir.
 • B) Bazı dört ayaklılar kedidir.
 • C) Bazı kediler dört ayaklı değildir.
 • D) Bütün kedi olmayanlar dört ayaklıdır.
SORU 20

Her iki öncülde de tekrarlanan terim orta terim olarak ifade edilir.
Buna göre;
“Bütün insanlar iki ayaklıdır.
Bazı insanlar sarışındır.
O hâlde bazı iki ayaklılar sarışındır.”
örneğinde orta terim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bütün
 • B) sarışındır
 • C) İnsanlar
 • D) iki ayaklıdır
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BABDCBCDABCDBAADCABC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?