Seçmeli Biyoloji 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

ATP (adenozin tri fosfat) molekülü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • ATP tüm canlı hücrelerde enerjinin temel kaynağı olup bir hücrede sentezlenip başka bir hücreye taşınabilir.
 • Yeşil bitkiler fotosentezin başlangıç tepkimelerinde güneş ışınlarının enerjisinden yararlanarak sentezlediği ATP molekülünü kullanılarak organik besin maddesi sentezler.
 • Besin maddelerindeki kimyasal bağlar, canlı hücrelerde solunum tepkimeleri sırasında, enzimlerin kontrolünde kademeli olarak yıkılır ve açığa çıkan enerji hücreye zarar vermeden kullanılır.
 • Tüm canlıların kullanabildiği enerji olan ATP’nin asıl kaynağı Güneş’tir.
Soru 2

Bitkilerin organik moleküllerinde depolanan enerji Güneşten gelmektedir. Bitkilerin kloroplastlarında fotosentezle organik madde üretilir. Fotosentez, canlıların besin ve oksijen ihtiyacını karşılar.
Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Bitkiler güneş enerjisini kloroplastlarıile kimyasal enerjiye dönüş türürler.
 • Fotosentez karbon ve oksijen döngüsünde görevlidir.
 • Kimyasal enerji organik moleküllerde depolanmaktadır.
 • Işık olmasa da fotosentez devam eder.
Soru 3

Güneş’ten gelen ışık enerjisini soğurarak bu enerjinin organik moleküllerde depolanmasına fotosentez denir.
Buna göre,
I. öglena,
II. mantar,
III. bitki
canlılarından hangileri fotosentez yapabilir?

 • Yalnız III.
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 4

Yukarıda fotosentezde üretilen ve kullanılan maddeler gösterilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Işığa bağımlı reaksiyonlar sonucunda ATP ve NADPH oluşmaktadır.
 • Fotosentez ışığa bağımlı reaksiyonlar ve Calvin döngüsü olarak iki aşamada gerçekleşir.
 • Işığa bağımlı tepkimelerde üretilenbazı maddeler Calvin döngü sünde kullanılır.
 • Glikozdaki oksijenin kaynağı sudur.
Soru 5

Engelmann’ın ışık dalga boyunun (renginin) fotosenteze etkisini araştırdığı deneyinde ipliksi algi prizmanın altına yerleştirerek oksijenli solunum yapan bakterilerin en çok mor ve kırmızı ışık düşen kısımda toplandığını görmüştür. Aerobik bakteriler Mor Kırmızı
Deneye göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Fotosentez en fazla kırmızı ve mor ışıkta olmaktadır.
 • Tüm ışıklarda fotosentez hızı aynıdır.
 • Işığın dalga boyu arttıkça fotosentez hızı artar.
 • Işığın dalga boyu fotosentez miktarını etkilemez.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi fotosenteze etki eden kalıtsal faktörlerden birisidir?

 • Karbondioksit miktarı
 • Sıcaklık
 • Klorofil miktarı
 • Işık
Soru 7

Yukarıda fotosentez hızının sıcaklık ve ışık şiddetine bağlı değişimi grafiklenmiştir.
Grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Sıcaklığın arttığı tüm koşullarda ışık şiddeti fotosentez hızını etkilemez.
 • Yüksek ışık şiddetinde sıcaklık artışı fotosentez hızını belli bir değere kadar artırır.
 • Düşük ışık şiddetinde sıcaklık artsa bile fotosentez hızında belirgin artış olmaz.
 • Sıcaklık artışı fotosentez hızını belli bir değere kadar artırır.
Soru 8

Seracılıkta verimi artırmak için bazı yöntemler kullanılmaktadır.
Buna göre,
I. karbondioksit gübrelemesi,
II. yapay ışıklandırma,
III. ozonlama
olaylarından hangileri bu yöntemlerdendir?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 9

Tarımsal ürünlerin verimi ve kalitesi,
I. iklimsel koşullar,
II. toprak yapısı,
III. bitki bakımı
verilenlerden hangilerine bağlı olarak değişebilir?

 • Yalnız II.
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kemosentez yapan canlılar için yanlış bir ifadedir?

 • Güneş enerjisi yerine inorganik maddelerin oksidasyonu ile elde edilen enerjiyi kullanırlar.
 • Klorofil pigmenti içerirler.
 • Hem gündüz hem gece kemosentez yapılabilirler.
 • Karbon kaynakları karbondioksittir.
Soru 11

Yukarıda glikoliz olayı şematize edilmiştir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • 2 NAD+ molekülü indirgenerek 2 NADH molekülü oluşmuştur.
 • Net 2 ATP molekülü kazanç sağ lanmıştır.
 • 1 glikoz molekülünden 2 piruvat molekülü oluşmuştur.
 • Olay sonunda hücredeki su miktarı azalmıştır.
Soru 12

Yukarıda etil alkol fermantasyonu şematize edilmiştir.
Buna göre,
I. 6 karbonlu glikoz molekülü 2 karbonlu etil alkole kadar parçalanmıştır.
II. Pirüvik asitin etil alkole dönüştü rülmesi sırasında ATP sentezlenir.
III. Glikoliz sırasında üretilen NADH molekülü, asetaldehit etil alkole dönüşürken kullanılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve III
 • I, II ve III.
Soru 13

Laktik asit fermantasyonu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

 • Oksijenli solunuma göre daha fazla ATP üretilir.
 • Çizgili kaslarda oksijen yetersizli ğinde gerçekleşir.
 • Uzun süreli kas aktivitesi sonucunda kasta biriken laktik asit kasların çalışmasını hızlandırır.
 • Laktik asit fermantasyonu ile reçel üretimi yapılır.
REKLAM
Soru 14

Aşağıda yoğurt yapımı ile ilgili bir metin verilmiştir.
“Yoğurt bakterileri oksijensiz ortamda sütteki laktozu enerji kaynağı olarak kullanır. Fermantasyon metabolizmaları sonucu laktik asit oluşturur. Açığa çıkan asit, sütün pH’sini düşürerek sütteki proteinlerin denatüre olmasına yani pıhtılaşmasına neden olur. Bu pıhtı tüm süte yayılır ve katılaşmasına neden olarak yoğurt oluşmasını sağlar. Yoğurt bakterilerinin etkinliklerinin en iyi olduğu sıcaklık aralığı 45-50oC’tur. Bu nedenle sütü mayalarken bu sıcaklığa dikkat edilmelidir. Aksi takdirde yoğurt oluşmaz.”
Buna göre;
I. Yoğurt sütteki proteinlerin denatü re olması ile oluşan protein içerikli bir besindir.
II. Sütten yoğurt yapımı tüm sıcaklık değerlerinde gerçekleşebilir.
III. Yoğurt yapımı sırasında kabın ağzı hava almayacak şekilde kapatılmalıdır.
yargılarından hangileri çıkarılabilir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve III
 • I, II ve III.
Soru 15

Yukarıda ökaryot bir hücrenin mitokondrisinde gerçekleşen Krebs döngüsü şematize edilmiştir.
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Reaksiyonlar sırasında oksijen kullanılır.
 • Bazı aşamalarında ATP üretimi olur.
 • Reaksiyonlar sırasında karbondioksit gazı açığa çıkar.
 • 2 karbonlu asetil CoA ile 4 karbonlu okzaloasetik asitin birleş mesiyle başlar.
Soru 16

Hücre solunumu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

 • Oksijenli solunumda organik besinlerin yıkımı ile açığa çıkan enerji fermantasyon sırasında açığa çıkan enerjiden daha azdır.
 • Oksijenli solunumda sadece glikoliz evresinde ATP sentezlenir.
 • Oksijenli solunumda sadece substrat düzeyinde fosforilasyon ile ATP sentezlenir.
 • Oksijenli solunumun her basama ğında ayrı enzim görev alır.
Soru 17

Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisi birim ağırlık başına en fazla enerji verir?
(Bileşiklerin oksijenli solunum yaptığı varsayılacaktır.)

 • Proteinler
 • Yağlar
 • Karbonhidratlar
 • Vitaminler
Soru 18

Bitkilerde gerçekleştirilen fotosentez hızı (I) ve solunum hızı (II) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • I = II ise bitki yaşayamaz.
 • I > II ise bitki dış ortamdan oksijen gazı alır, dış ortama karbondioksit gazı verir.
 • II > I ise bitki dış ortamdan oksijen gazı alır, dış ortama karbondioksit gazı verir.
 • Tüm ışıklı zamanlarda I > II dir.
Soru 19

Yukarıda fotosentez ve solunum ilişkisi şematize edilmiştir.
Şemaya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Hücre ışık olmadan solunum yapamaz.
 • Mitokondri oksijen ve organik besinleri kullanarak ATP sentezler.
 • Kloroplast ışık enerjisini kullanarak oksijen ve organik besin üretir.
 • Mitokondri hücredeki metabolik faaliyetler için ATP üretir.
Soru 20

Aşağıda yapay yaprakla elektrik üretimi konusunda Bilim ve Teknik Dergisi’nde yayımlanan bir metin bulunmaktadır. “Amerikan Kimya Topluluğu’nun 241. Ulusal Toplantısında konuşan bilim insanları yeşil bitkilerin Güneş ışığını ve suyu enerjiye çevirmek için kullandığı fotosentezi taklit eden, oyun kartı büyüklüğünde, bir Güneş pili geliştirdiklerini açıkladı. Bilim insanları yapay yaprağın, gelişmekte olan ülkelerdeki yoksul evler için ucuz elektrik kaynağı olacağını söylüyor. Oyun kartı şeklinde ama daha ince olan cihaz, kimyasal tepkimeleri hızlandıracak bileşenler kullanılarak tasarlanmıştır. Cihazın parlak güneş ışığı altında bir galon suya yerleştirildiğinde, gelişmekte olan ülkedeki bir evin günlük elektriğini karşılayacak kadar elektrik üretilebildiğini de sözlerine ekliyor. Su iki bileşenine ayrıldığında, hidrojen ve oksijen gazı evin en üstüne ya da yanına yerleştirilen bir yakıt pilinde depolanıyor ve elektrik üretmek için kullanılıyor.”
Bu metine göre;
I. Fotosentezde gerçekleşen tepkimeler yapay ortamlarda gerçekleştirilemez.
II. Verilen metin doğanın taklit edilmesine (biyomimetrik) örnek olarak verilebilir.
III. Bilim ve teknolojinin gelişimi elektrik üretiminde kömür, petrol, doğalgaz gibi yenilenemez enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltacaktır.
yargılarından hangileri çıkarılabilir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBDACABDBDCBCADBCAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?