GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Biyoloji 3 – Test 142018-2. Dönem

SORU 1

DNA’nın hücredeki görevleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Kalıtsal bilginin gelecek nesillere aktarılmasını sağlar.
 • B) Protein sentezinde ribozomun yapısına katılır.
 • C) Hücredeki metabolik olayları dü zenler.
 • D) Kalıtsal bilgiyi depo eder.
SORU 2

Nükleik asitlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Canlılarda akrabalık derecesi arttıkça DNA benzerliği de artmaktadır.
 • B) DNA çift sarmal yapıdadır.
 • C) RNA çift sarmal yapıda olup kendini eşleyebilir.
 • D) Prokaryot hücrelerde DNA ve RNA sitoplazmada birlikte bulunur.
SORU 3

Eşit sayıda nükleotide sahip iki farklı DNA molekülü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle aynı dır?

 • A) Deoksiriboz sayısı
 • B) Nükleotid dizilimleri
 • C) Hidrojen bağı sayısı
 • D) Adenin nükleotit sayısı
SORU 4

Normal azot (14N) atomu taşıyan bir DNA molekülü ağır azot (15N)taşıyan ortamda iki nesil çoğaltılacak olursa oluşan DNA’ların % kaçı melezdir?

 • A) 25
 • B) 50
 • C) 75
 • D) 100
SORU 5

Bir ribonükleotit molekülü en kü çük yapı birimine kadar hidroliz edildiğinde seçeneklerdekilerden hangisi kesinlikle açığa çıkmaz?

 • A) Riboz şekeri
 • B) Urasil organik bazı
 • C) Timin bazı
 • D) Fosfat grubu
SORU 6

Aşağıda RNA çeşitleri verilmiştir.
I. mRNA
II. tRNA
III. rRNA
Buna göre verilen RNA çeşitlerinden hangileri protein sentezinde görevlidir?

 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 7

Aşağıda DNA ve RNA nın farkları ile ilgili tablo verilmiştir.
Buna göre numaralandırılmış satırlarda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
SORU 8

Aşağıda ökaryot bir hücrede santral dogma verilmiştir.
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) mRNA çekirdek dışına çıkamaz.
 • B) DNA’dan mRNA sentezi çekirdek içinde gerçekleşir.
 • C) Polipeptit sentezi sitoplazmada gerçekleşir.
 • D) Transkripsiyonda DNA’daki şifre mRNA’ya aktarılır.
SORU 9

Anlamlı ipliğinin dizilişi “TAT GAC CGG” olan DNA molekülündensentezlenecek mRNA molekülü nün nükleotit dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) TAT GAC CGG
 • B) ATA CTG GCC
 • C) AUA CUG GCC
 • D) UAU GAC CGG
SORU 10

GDO’lu bitki üretiminin,
I. genetiği değiştirilen bitkilerin, tarım zararlılarının istilasına karşı daha dayanıklı hâle gelmesiyle ürün kayıplarının azaltılması,
II. kuraklık, don ya da aşırı sıcaklık gibi iklim koşullarına karşı dayanıklılık sağlanması,
III. kültür bitkilerine yeni genlerin eklenmesi ile ürünlerin besleyici niteliğinin artırılması
olaylarından hangilerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlar?

 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 11

Aşağıda bitkisel yapılar ve görevleri ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Yapı <-----> Görev

 • A) Kütikula <-----> Işığı ve suyu geçirme
 • B) Özümleme parankiması <-----> Fotosentez
 • C) Ksilem <-----> Su ve mineralleri taşıma
 • D) Uç meristem <-----> Boyuna büyüme
SORU 12

Temel doku; bitkinin kök, gövde, yaprak gibi organlarının tamamında bulunan doku çeşididir.
Buna göre aşağıda verilen doku çeşitlerinden hangisi temel dokular grubunda incelenemez?

 • A) Parankima
 • B) Floem
 • C) Sklerenkima
 • D) Kollenkima
SORU 13

Epidermisten farklılaşan yapılar ile ilgili,
I. Stomalar, yapraklarda gaz alışverişinin gerçekleştiği, iki hücreninaralarında açıklık bırakarak oluş turduğu yapılardır
II. Yapraklardaki bazı tüyler, güneş ışınlarının doğrudan yaprak üzerine gelmesini engelleyerek, bitkiyi buharlaşma yoluyla yaşanan su kaybından korur.
III. Havadaki nem oranının fazla olduğu durumlarda terleme ile atılamayan fazla suyun damlama yolu ile dışarı atılmasını hidatotlar sağlar.
ifadelerden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız II.
 • B) I ve II
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi kökün görevlerinden birisi değildir?

 • A) Fotosentez yapma
 • B) Bitkiyi toprağa bağlama
 • C) Topraktan su ve mineralleri alma
 • D) Topraktan alınan maddeleri gövdeye iletme
SORU 15

Aşağıda verilen bitki çeşitlerinden hangisinde yaprak bir sap (yaprak sapı) aracılığı ile gövdeye bağlanır?

 • A) Mısır
 • B) Domates
 • C) Arpa
 • D) Buğday
SORU 16

Yukarıda bitkilerdeki bazı tropizma hareketleri verilmiştir.
Tropizma hareketleri ile ilgili,eşleştirmelerinden hangileri doğ rudur?
I <-----> II

 • A) Fototropizma <-----> Travmatropizma
 • B) Travmatropizma <-----> Fototropizma
 • C) Hidrotropizma <-----> Kemotropizma
 • D) Kemotropizma <-----> Travmatropizma
SORU 17

Üretildiği yerden daha uzak bölgelere taşınacak bazı meyveler olgunlaşmadan toplanır. Yolda bunların üzerine püskürtülen bir hormon sayesinde olgunlaşması sağlanarak ürün kaybı engellenmiş olur.
Meyvelerin yolda olgunlaşmasını sağlayan gaz şeklindeki bu hormon aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sitokinin
 • B) Etilen
 • C) Absisik asit
 • D) Oksin
SORU 18

Bitkilerde odun borusunda madde taşınması ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

 • A) Bitkinin topraktan aldığı suyun oluşturduğu hidrostatik basınç kök basıncıdır.
 • B) Odun borularında madde taşınması sırasında en etkili kuvvet terleme – kohezyondur.
 • C) Yapılan araştırmalar suyun odun borusunda yükselmesinde kılcallık mekanizmasının diğer mekanizmalardan daha etkili olduğunu göstermiştir.
 • D) Kök basıncı etkisi ile yukarı doğru itilen su, havadaki nem oranının yüksek ve su alımının hızlı olduğu durumlarda yaprak kenarında bulunan ve sürekli açık olan hidatod adı verilen yapılardan damlama şeklinde dışarı atılır.
SORU 19

Aşağıda çiçekli bir bitkinin yaşam döngüsünde;
I. tozlaşma,
II. döllenme,
III. tohum oluşumu
olayları hangi sıra ile gerçekleşir?

 • A) II - III - I
 • B) II - I - III
 • C) I - III - II
 • D) I - II - III
SORU 20

Aşağıda verilen bitki çeşitlerinden hangisinde çiçeklenme görülmez?

 • A) Gül
 • B) Kabak
 • C) Çam
 • D) Lale
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCABCDCACDABDABABCDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?