Seçmeli Biyoloji 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Belirli bir alanda yaşayan, farklıtürden popülasyonların oluşturdu ğu topluluğa verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Süksesyon
 • Rekabet
 • Komünite
 • Ekoton
Soru 2

Komünitelerin içerdiği tür sayıları farklılık gösterebilir, buna tür çeşitliliği denir.
Aşağıdakilerden hangisi tür çeşitliliğini etkileyen faktörlerden değildir?

 • Sıcaklık
 • Rekabet
 • Avcı türlerin sayısı
 • Türlerin kromozom sayıları
Soru 3

Ekolojik nişi benzer olan türler arasında rekabet fazlayken ekolojik nişleri farklı olan canlılar arasında rekabet azdır.
Benzer ekolojik nişe sahip canlıların aynı ortamda bulunması durumunda,
I. Rekabet gücü az olan canlılar o alanda yok olabilir.
II. Rekabet gücü az olan canlılar başka bir kaynağı kullanmaya başlayabilir.
III. Rekabeti kazanan canlılar mutlaka başka ortamlara göç ederler.
verilenlerden hangileri gerçekleşebilir?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 4

Komüniteler keskin bir şekilde birbirinden ayrılmazlar ve birbirleriyle kesişim bölgeleri oluştururlar. Bu kesişim bölgelerine ekoton denir.
Ekoton bölgelerinde,
I. Tür çeşitliliğinin fazla olması beklenir.
II. Tür içi ve türler arası rekabet görülmez.
III. Üretici canlılar bulunmaz.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I ve III
Soru 5

Yukarıda bir komünite içerisinde yer alan iki canlının (tavşan – vaşak) birey sayısı değişimi grafiklenmiştir.
Buna göre verilen iki canlı arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mutualizm
 • Kommensalizm
 • Av – Avcı
 • Nötralizm
REKLAM
Soru 6

Birlikte yaşayan türlerin birbirine fayda sağladığı yaşam şekline mutualizm denir.
Aşağıdakilerden hangisi mutualizme örnek olabilir?

 • İnsan bağırsağında yaşayan yassı solucanların bağırsaktaki besinlerle beslenmesi
 • Çiçekten nektar emerek beslenen böceklerin, bitkilerin tozlaşmasını ve üremesine yardımcı olması
 • Kenenin insanın kanını emerek beslenmesi
 • Canavar otunun üzerinde yaşadığı bitkinin iletim demetlerinden besin alarak bitkiye zarar vermesi
Soru 7

Aşağıda bilimsel bir kaynaktan alınmış bir metin yer almaktadır. “Bazı deniz dokuzgözlülerinin, ağızları yuvarlaktır ve diğer canlılara kolayca tutunmak üzere özelleşmiş dişleri vardır. Larva zamanı planktonlarla beslenirler. Ergin hâldeyken ise balıklara yapışıp onların kanlarını emerler.”
Buna göre deniz dokuzgözlüleri ergin dönemde hangi beslenme tarzına sahiptir?

 • Parazitlik
 • Mutualizm
 • Kommensalizm
 • Av – Avcı
Soru 8

Akdeniz bölgesinde görülen orman yangını sonrası ormanlık alandaki ağaçlar büyük zarar görmüşlerdir. Bir süre sonra zarar gören alanda otsu bitkilerin yetişmeye başladığı görülmüş ve alanda canlılık belirtileri yeniden fark edilmiştir.
Buna göre bu alandaki değişim aşağıdakilerin hangisi ile adlandırılır?

 • Mutualizm
 • Ekoloji
 • Süksesyon
 • Komünite
Soru 9

Yukarıda bir popülasyon dağılımı şematize edilmiştir.
Bu dağılımda popülasyon içindeki bireyler grup, sürü oluşturarak bir arada bulunurlar. Topraktaki minerallerin yoğun olarak bulunduğu, bitkinin yaşaması için çevresel faktörlerin uygun olduğu bölgelerde görülen bu dağılım, kurt, aslan gibi bazı hayvanlarda üremek, avlanmak veya avcılarından korunmak amacıyla zaman zaman ortaya çıkabilir.
Buna göre şematize edilen ve bazı özellikleri verilen popülasyon dağılım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kümeli
 • Düzenli
 • Rastgele
 • Sıralı
Soru 10

Yukarıda popülasyonlarda görülen farklı hayatta kalma eğrileri verilmiştir.
Buna göre,
I. Tip 1 hayatta kalma eğrisine sahip popülasyonlardaki bireylerin, genç ve ergin dönemlerde hayatta kalma oranı yüksektir.
II. Tip 2 hayatta kalma eğrisine sahip popülasyonlardaki bireylerin hayatta kalma oranı, her yaş için yaklaşık olarak aynıdır.
III. Tip 3 hayatta kalma eğrisine sahip popülasyonlarda bireylerin gençlik döneminde, hayatta kalma oranı oldukça düşüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız III.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 11

Küçülmekte olan bir popülasyon için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Dışarıdan göç alıyor olabilir.
 • Yoğunluğu artmaktadır.
 • Ölüm oranı doğum oranından yüksek olabilir.
 • Doğum oranı ve içe göç miktarı, ölüm oranı dışa göç miktarından fazladır.
Soru 12

Yukarıda yıllara göre dünyada insan nüfusunun artış grafiği verilmiştir.
Bu grafiğe göre,
I. 1950’li yıllarda başlayan insan popülasyonundaki üstel büyüme bu şekilde devam edecek olursa yapılan tahminlere göre 2050 yılında dünya nüfusu 8 milyarı geçecektir.
II. 1800’lü yıllarda bir milyar olan insan nüfusu 1940’lı yıllarda iki milyarı bulmuştur.
III. Dünya nüfusunun artışı kişi başı na düşen yaşam alanını artırmaktadır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız II.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 13

Hardy – Weinberg prensibinde baskın alelin frekansı “p”, çekinik alelin frekansı ise “q” simgesi ile gösterilmektedir. Bir karaktere etki eden alellerin frekanslarının toplamı %100’dür.
Bu durum p + q = 1 şeklinde ifade edilir. Bir toplumdaki diploit genotipli tüm bireylerin frekansları p2 + 2pq + q2 = 1 eşitliğine sahiptir.
Buna göre çekinik alelin frekansı nın 0,4 olduğu bir popülasyonda homozigot baskın genotipli (AA) bireylerin bulunma sıklığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 0,16
 • 0,24
 • 0,36
 • 0,48
REKLAM
Soru 14

Aşağıda bilimsel bir dergide yayımlanan Kaş orkidesi ile ilgili metin alıntılanmıştır.
“Dünyada sadece Antalya’nın Kaş ilçesinde Ağullu köyü sınırları içindeki 10 dekarlık alanda yetişen “Kaş orkidesi”, yok olma tehlikesine karşı koruma altına alınmıştır. Likya orkidesinin yok olma tehlikesinin nedeni, köklerinin salep ve dondurma üretimi amacıyla toplanmasıdır. Bölgede bilinçlendirme çalışmaları yapılarak türün neslinin devamı sağlanmaya çalışılmaktadır.”
Buna göre Kaş orkidesi için yapılacak ekolojik tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?

 • Baskın tür
 • Endemik tür
 • İstilacı tür
 • Nesli tükenmiş tür
Soru 15

Dünyada ve ülkemizde bir çok canlının nesli tükenmiş ya da tehdit altına girmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi canlıların nesillerinin tükenmesine ya da tehlike altına girmesinin sebeplerinden değildir?

 • Aşırı avlama
 • Küresel iklim değişikliği
 • Habitat tahribatı
 • Koruma programları
Soru 16

Yapay seçilim ile ilgili,
I. İstenilen özelliklere sahip canlıların seçilip çoğaltılmasına dayalıdır.
II. Tarım ve hayvancılıkta ıslah çalışmalarının temelini oluşturur.
III. Yalnızca bitkisel ürünlere uygulanır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız II.
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III.
Soru 17

İnsanda hemoglobin polipeptidinin toplam zincir uzunluğu 146 amino asitten meydana gelmektedir.
Yukarıda çeşitli canlılardaki hemoglobin molekülünün insan hemoglobininden farklılık gösteren amino asit sayıları verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki canlıların hangisinin hemoglobin sentezinde sorumlu geni ile insandaki ilgili genin benzerliği en azdır?

 • Tavuk
 • Köpek
 • Fare
 • Goril
Soru 18

Canlıların akrabalık tespitinde aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmaz?

 • Embriyolojik benzerlikler
 • Genetik benzerlikler
 • Fizyolojik benzerlikler
 • Kromozom sayı benzerlikleri
Soru 19

Hayvanların sudan karaya geçiş sü recinde, yeni anotomik ve fizyolojik mekanizmaların geliştirilmesi gerekli olmuştur.
Buna göre,
I. Karada suyun kaldırma kuvveti olmadığından vücut ağırlığının taşınması için iskelet sistemleri gelişmiştir.
II. Canlıların, besin arama ve avcılardan korunma gerekliliği, hareket yeteneğini geliştirebileceği ve üyelerini etkin bir şekilde kullanabileceği değişimler geçirmesine sebep olmuştur.
III. Solunum organları vücut içine doğru çekilerek kuruması önlenmiş ve vücut içerisine doğru genişleme göstermiştir.
yargılarından hangileri verilen duruma uygunluk göstermektedir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II
 • I, II ve III.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal varyasyonlara (çeşitlilik) sebep olmaz?

 • Modifikasyon
 • Mayoz bölünme
 • Mutasyon
 • Döllenme
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDBACBACADCBCBDBADDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?