Seçmeli Coğrafya 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

İnsanların hepsi bir kültürün içinde doğmuş, büyüyüp olgunlaştıkça da bu kültürü ailesinden ve çevresinden öğrenmişlerdir.
Yukarıda kültürün öncelikle hangi özelliğinden bahsedilmiştir?

 • Dinamik bir yapıya sahip olmasından
 • Nesilden nesile aktarılabilir olmasından
 • Teknolojik gelişmelerden etkilenmesinden
 • Farklı kültürlerin birbiriyle etkile şim içerisinde olduğundan
Soru 2

Türk kültürünün kendine has başka kültürlerde bulunmayan özellikleri vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?

 • Orhun kitabelerine sahip olması
 • Başka kültürlerle etkileşime girmesi
 • Mimarisinde dini simgelerin olması
 • Gelişmesinde karasal iklimin etkili olması
Soru 3

Aşağıdaki yapılardan hangisi Türk kültürüne ait değildir?

 • Edirne’de Selimiye Cami
 • Sivas’ta Gök Medrese
 • İstanbul’da Yerebatan Sarnıcı
 • Erzurum’da Çifte Minareli Medrese
Soru 4

Aşağıda verilen ham maddeler ile bunların yoğun olarak üretildiği ülke eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Ham madde < ------ > Ülke

 • Petrol < ------ > İsviçre
 • Pirinç < ------ > Çin
 • Doğal gaz < ------ > Rusya
 • Pamuk < ------ > Özbekistan
Soru 5

Aşağıdaki yerlerden hangisi dünyadaki önemli sanayi üretim bölgeleri arasında gösterilemez?

 • Orta Afrika
 • Batı Avrupa
 • Kuzey Amerika
 • Güneydoğu Asya
SORU R
Soru 6

Ender görülen doğal güzelliklerin, bitki ve hayvan türlerinin veya kültürel kaynakların korunması amacıyla kurulan bölgelere ne ad verilir?

 • Ekosistem
 • Turizm
 • Milli park
 • Tabiat
Soru 7

Günümüzde turizm, ülkeler arasında barış ve dostluğun gelişmesine katkı sağlar.
Yukarıda turizmin öncelikle hangi alandaki etkisinden söz edilmiştir?

 • Ekolojik
 • Politik
 • Kültürel
 • Ekonomik
Soru 8

Gelişmiş ülkelerde modern tarım yöntemleri uygulandığından tarımsal verimlilik yüksek olmaktadır.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde tarımsal verimlilik dü şüktür?

 • Fransa
 • Hollanda
 • Etiyopya
 • Japonya
Soru 9

A ülkesinde tarımda çalışan nüfus oranı sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan nüfus oranından fazladır.
Buna göre bu ülke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Yaşlı nüfus oranı fazladır.
 • Sanayi üretimi fazladır.
 • Sağlık hizmetleri gelişmiştir.
 • Gelişmişlik seviyesi düşüktür.
Soru 10

İngiltere’de 1650-1750 yılları arasında sanayi faaliyetleri küçük atölyelerde ve insan gücü kullanılarak yapılıyordu. Ülkenin bu dönemdeki en önemli sanayi alanı yünlü dokumacılıktı.
Ülkede yünlü dokumacılığın gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmuştur?

 • Demir-çelik üretiminin
 • Ekip biçme faaliyetlerinin
 • Küçükbaş hayvancılığın
 • Ormancılık faaliyetlerinin
Soru 11

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinden biri değildir?

 • Fransa
 • Hindistan
 • Rusya
 • İngiltere
Soru 12

Yenilenemeyen enerji kaynaklarının rezervlerinin azalması, insanları yenilenebilen alternatif enerji kaynakları na yöneltmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu enerji kaynaklarından biridir?

 • Kömür
 • Petrol
 • Doğalgaz
 • Rüzgâr
Soru 13

Doğal kaynakların kullanımı üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?

 • İnsanların ihtiyaçları
 • Teknolojik gelişmeler
 • Doğal kaynağın potansiyeli
 • Doğal kaynağın çıkarıldığı bölge
SORU R
Soru 14

Daha önce geçim kaynağı tarım vehayvancılık olan bir yerde taş kömü rü bulunmuş ve işletmeye açılmıştır.
Bu duruma bağlı olarak bu yerde aşağıdaki değişikliklerden hangisi beklenmez?

 • İşçi göçü alması
 • Konut ihtiyacının artması
 • İşsizlik oranının artması
 • Sanayi üretiminin artması
Soru 15

Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisinin bilinçsiz kullanımı yer altı su seviyesinin düşmesine ve tarım alanlarının çoraklaşmasına neden olur?

 • Akarsu
 • Güneş
 • Jeotermal
 • Uranyum
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliği oluşturmaz?

 • Hızlı nüfus artışı
 • Motorlu taşıt sayısının artması
 • Denetimsiz kentleşmenin artması
 • Mera alanlarının ıslah edilmesi
Soru 17

Geri dönüşümle elde edilen bir ton kâğıt, yaklaşık 20 ağacın kesilmemesi anlamına gelir.
Yukarıda geri dönüşümün öncelikle hangi alandaki faydasından bahsedilmiştir?

 • Enerji tasarrufu sağlaması
 • Doğal kaynakların korunması
 • Ülke ekonomisine katkı sağlaması
 • Doğadaki atık miktarının azalması
Soru 18

I. Orman yangınları
II. Biyolojik çeşitlilik
III. Tarımsal üretim
Küresel ısınma sonucunda yukarıdakilerden hangilerinde artma beklenir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II
 • I ve III
Soru 19

Aşağıdaki kaynaklardan hangisinden nükleer enerji elde edilir?

 • Rüzgâr
 • Doğal gaz
 • Uranyum
 • Taş kömürü
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi arazinin yanlış kullanılmasına örnektir?

 • Alüvyal tabanlı ovaların tarım amaçlı kullanılması
 • Dere yataklarının ıslah edilerek ağaçlandırılması
 • Tabiat güzelliklerinin bulunduğu alanların koruma altına alınması
 • Göl tabanlarının katı atık toplama yeri olarak kullanılması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACAACBCDCBDDCADBACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?