Seçmeli Coğrafya 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

İnsanların hepsi bir kültürün içinde doğmuş, büyüyüp olgunlaştıkça da bu kültürü ailesinden ve çevresinden öğrenmişlerdir.
Yukarıda kültürün öncelikle hangi özelliğinden bahsedilmiştir?

 • Dinamik bir yapıya sahip olmasından
 • Nesilden nesile aktarılabilir olmasından
 • Teknolojik gelişmelerden etkilenmesinden
 • Farklı kültürlerin birbiriyle etkile şim içerisinde olduğundan
Soru 2

Türk kültürünün kendine has başka kültürlerde bulunmayan özellikleri vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?

 • Orhun kitabelerine sahip olması
 • Başka kültürlerle etkileşime girmesi
 • Mimarisinde dini simgelerin olması
 • Gelişmesinde karasal iklimin etkili olması
Soru 3

Aşağıdaki yapılardan hangisi Türk kültürüne ait değildir?

 • Edirne’de Selimiye Cami
 • Sivas’ta Gök Medrese
 • İstanbul’da Yerebatan Sarnıcı
 • Erzurum’da Çifte Minareli Medrese
Soru 4

Aşağıda verilen ham maddeler ile bunların yoğun olarak üretildiği ülke eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Ham madde < ------ > Ülke

 • Petrol < ------ > İsviçre
 • Pirinç < ------ > Çin
 • Doğal gaz < ------ > Rusya
 • Pamuk < ------ > Özbekistan
Soru 5

Aşağıdaki yerlerden hangisi dünyadaki önemli sanayi üretim bölgeleri arasında gösterilemez?

 • Orta Afrika
 • Batı Avrupa
 • Kuzey Amerika
 • Güneydoğu Asya
REKLAM
Soru 6

Ender görülen doğal güzelliklerin, bitki ve hayvan türlerinin veya kültürel kaynakların korunması amacıyla kurulan bölgelere ne ad verilir?

 • Ekosistem
 • Turizm
 • Milli park
 • Tabiat
Soru 7

Günümüzde turizm, ülkeler arasında barış ve dostluğun gelişmesine katkı sağlar.
Yukarıda turizmin öncelikle hangi alandaki etkisinden söz edilmiştir?

 • Ekolojik
 • Politik
 • Kültürel
 • Ekonomik
Soru 8

Gelişmiş ülkelerde modern tarım yöntemleri uygulandığından tarımsal verimlilik yüksek olmaktadır.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde tarımsal verimlilik dü şüktür?

 • Fransa
 • Hollanda
 • Etiyopya
 • Japonya
Soru 9

A ülkesinde tarımda çalışan nüfus oranı sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan nüfus oranından fazladır.
Buna göre bu ülke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Yaşlı nüfus oranı fazladır.
 • Sanayi üretimi fazladır.
 • Sağlık hizmetleri gelişmiştir.
 • Gelişmişlik seviyesi düşüktür.
Soru 10

İngiltere’de 1650-1750 yılları arasında sanayi faaliyetleri küçük atölyelerde ve insan gücü kullanılarak yapılıyordu. Ülkenin bu dönemdeki en önemli sanayi alanı yünlü dokumacılıktı.
Ülkede yünlü dokumacılığın gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmuştur?

 • Demir-çelik üretiminin
 • Ekip biçme faaliyetlerinin
 • Küçükbaş hayvancılığın
 • Ormancılık faaliyetlerinin
Soru 11

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinden biri değildir?

 • Fransa
 • Hindistan
 • Rusya
 • İngiltere
Soru 12

Yenilenemeyen enerji kaynaklarının rezervlerinin azalması, insanları yenilenebilen alternatif enerji kaynakları na yöneltmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu enerji kaynaklarından biridir?

 • Kömür
 • Petrol
 • Doğalgaz
 • Rüzgâr
Soru 13

Doğal kaynakların kullanımı üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?

 • İnsanların ihtiyaçları
 • Teknolojik gelişmeler
 • Doğal kaynağın potansiyeli
 • Doğal kaynağın çıkarıldığı bölge
REKLAM
Soru 14

Daha önce geçim kaynağı tarım vehayvancılık olan bir yerde taş kömü rü bulunmuş ve işletmeye açılmıştır.
Bu duruma bağlı olarak bu yerde aşağıdaki değişikliklerden hangisi beklenmez?

 • İşçi göçü alması
 • Konut ihtiyacının artması
 • İşsizlik oranının artması
 • Sanayi üretiminin artması
Soru 15

Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisinin bilinçsiz kullanımı yer altı su seviyesinin düşmesine ve tarım alanlarının çoraklaşmasına neden olur?

 • Akarsu
 • Güneş
 • Jeotermal
 • Uranyum
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliği oluşturmaz?

 • Hızlı nüfus artışı
 • Motorlu taşıt sayısının artması
 • Denetimsiz kentleşmenin artması
 • Mera alanlarının ıslah edilmesi
Soru 17

Geri dönüşümle elde edilen bir ton kâğıt, yaklaşık 20 ağacın kesilmemesi anlamına gelir.
Yukarıda geri dönüşümün öncelikle hangi alandaki faydasından bahsedilmiştir?

 • Enerji tasarrufu sağlaması
 • Doğal kaynakların korunması
 • Ülke ekonomisine katkı sağlaması
 • Doğadaki atık miktarının azalması
Soru 18

I. Orman yangınları
II. Biyolojik çeşitlilik
III. Tarımsal üretim
Küresel ısınma sonucunda yukarıdakilerden hangilerinde artma beklenir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II
 • I ve III
Soru 19

Aşağıdaki kaynaklardan hangisinden nükleer enerji elde edilir?

 • Rüzgâr
 • Doğal gaz
 • Uranyum
 • Taş kömürü
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi arazinin yanlış kullanılmasına örnektir?

 • Alüvyal tabanlı ovaların tarım amaçlı kullanılması
 • Dere yataklarının ıslah edilerek ağaçlandırılması
 • Tabiat güzelliklerinin bulunduğu alanların koruma altına alınması
 • Göl tabanlarının katı atık toplama yeri olarak kullanılması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACAACBCDCBDDCADBACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?