Seçmeli Coğrafya 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Yeryüzünde günlük sıcaklık farkının en az olduğu yerler Ekvator çevreleri iken, çöller gece gündüz arasında sıcaklık farklarının en fazla görüldüğü yerlerdir.
Buna sebep olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bakı şartları
 • Yükselti farkı
 • Nem oranı
 • Toprak çeşidi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi aşırıyağışların sonuçlarından biri değildir?

 • Akarsuların yataklarından taşması
 • Hidroelektrik üretiminin düşmesi
 • Kirli suların temiz sulara karışması
 • Altyapı ve üstyapının zarar görmesi
Soru 3

Bilim insanları, yaptıkları araştırmalar sonucunda insan faaliyetlerine bağlı olarak atmosferdeki karbondioksit artışının dünyamızda sıcaklık ortalamalarını düzenli şekilde artırdığını, bunun da küresel iklim değişimine yol açtığını belirtmiştir. Bu durumda gıda üretiminin azalacağını, önlem alınmazsa bunun kitlesel canlı ölümlerine neden olabileceğini düşündüklerinden bazı çözüm önerileri sunmuşlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu önerilerden biri olamaz?

 • Sanayi faaliyetlerine son vermek
 • Yenilenebilir kaynaklara yönelmek
 • Geri dönüşüm uygulamalarını arttırmak
 • Dünya ormanlarını koruyup geniş letmek
Soru 4

I. El sanatlarının gelişmesi
II. Verimli toprakların bulunması
III. Suya erişebilirlik
Verilenlerden hangileri ilk medeniyetlerin akarsu boylarında geliş mesine neden olmuştur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II
 • II ve III.
Soru 5

Fırat ve Dicle nehirlerinin arasında kalan bölgeye Mezopotamya denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya’da yaşamış medeniyetlerden biridir?

 • İnka
 • Maya
 • Sümer
 • Mısır
REKLAM
Soru 6

Asya kıtasında Ganj ve İndus nehirleri kıyılarında kurulan Hint medeniyetinin temel besini olan ve günümüzde de o bölgede yaşayan insanlar için önemini koruyan tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Pamuk
 • Pirinç
 • Zeytin
 • İncir
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi sanayileşen bir ülkede gözlemlenen bir durum değildir?

 • Kentlerde nüfus yoğunluğunun artması
 • Sosyal ve kültürel yapının değiş mesi
 • Hizmet sektörünün gerilemeye başlaması
 • Kentlerde çalışanların gelirlerinin artması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi küresel ekonominin gelecekte karşılaşacağı durumlardan biridir?

 • İş alanları azalıp gelirler düşecektir.
 • Teknoloji, üretim ve ticareti kolaylaştıracaktır.
 • İnsanların temel ihtiyaçları pahalılaşacaktır.
 • Üretim yavaşlayıp ürün kalitesi azalacaktır.
Soru 9

Türkiye haritasında taranarak verilen üç alan aşağıdaki bölge türlerinden hangisinin içerisinde yer alır?

 • Göller bölgesi
 • Maden bölgesi
 • Plato bölgesi
 • Sanayi bölgesi
Soru 10

Bir ülkedeki ulaşım yollarının sıklığı ve kalitesi, o ülkenin gelişmişlik ve refah düzeyinin göstergesidir.
Verilen bilgiye dayanarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

 • Kaliteli yol yapımı pahalı bir yatı rımdır.
 • Yol yapımı teknolojik bilgi ve birikim ister.
 • Ekonomi ve ticaret geliştikçe yol ağıda gelişir.
 • Ülkeler arası ticarette hava yolu daha çok kullanılır.
Soru 11

Türkiye, geçmişten günümüze kadar önemli yolların kesiştiği yer olma özelliği kazanmıştır. Bu nedenle kıtalar arasında kara yolu, demir yolu,deniz yolu, hava yolu ve enerji taşımacılığında merkez konumundadır.
Ülkemizin hangi özelliği bu duruma etki eden en önemli faktördür?

 • Yer şekilleri
 • Coğrafi konumu
 • İklim özellikleri
 • Nüfus yoğunluğu
Soru 12

Yeryüzü şekilleri engebeli ve dağlık oldukça kara ve demiryolu yapımı zorlaşmakta, yol yapım maliyetleri artmaktadır.
Buna göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde yeryüzü şekilleri yol yapımı için diğerlerine göre daha uygun özelliklere sahiptir?

 • İç Anadolu
 • Doğu Anadolu
 • Karadeniz
 • Akdeniz
Soru 13

Kalkanlı, Doğu Anadolu’yu Trabzon’a bağlayan geçittir.
Buna göre Kalkanlı Geçidi haritada kaç numaralı yerdedir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
REKLAM
Soru 14

Türkiye’deki demiryollarıyla ilgili aşağıda verilen genel bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Demiryolu hatlarının genel uzanışı doğu - batı yönlüdür.
 • Yer şekilleri demiryolu yapım maliyetini yükseltmektedir.
 • 1950’lerden sonra demiryolu yapı mı hız kazanmıştır.
 • Çeşitli maden ve tarım ürünlerinin taşınmasında da yararlanılır.
Soru 15

Aşağıdaki illerimizin hangisinde havalimanı yoktur?

 • İzmir
 • Mardin
 • Erzurum
 • Artvin
Soru 16

• Coğrafi konumu
• Nüfusunun yoğun olması
• Ekonomik etkinliklerin gelişmiş olması
Yukarıda belirtilen özellikler haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde ulaşım sistemlerinin daha çok gelişmesini sağlamıştır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bir malın veya hizmetin ticari başarısını etkileyen en önemli vasfıdır?

 • Bol miktarda üretilmesi
 • Kaliteli ve ucuz olması
 • Geri dönüşüme uygun olması
 • Üretiminin el emeğine dayanması
Soru 18

Dünya genelinde turizm sektörü nün gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi daha az etkili olmuştur?

 • Ulaşım hizmetlerinin artması
 • Reklam sektörünün gelişmesi
 • İnsanların gelir düzeyinin artması
 • Konaklama tesislerinin çoğalması
Soru 19

Turistik gezi için GüneydoğuAnadolu’yu planlayan birinin aşağıdaki yerlerden hangisini gezmesi beklenemez?

 • Balıklı gölü
 • Harran evlerini
 • Aspendos Tiyatrosunu
 • Nemrut Dağı heykellerini
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi 1980’lerdensonra ülkemizde turizm sektö rünün geliştiğinin doğrudan kanıtı değildir?

 • Otel sayısının artması
 • Turist sayısının artması
 • Turizm gelirlerinin artması
 • Çevreye verilen önemin artması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBADCBCBADBAACDDBBCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?