Seçmeli Coğrafya 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Cumhuriyet’in ilk yıllarında çok çocuklu ailelerin vergiden muaf olma, ödüllendirilme gibi uygulamaların hayata geçirilmesindeki öncelikli sebep aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bebek ölümlerinin yaygın olması
 • Ülke nüfusunu artırma isteği
 • Yeni savaşların çıkma ihtimalinin olması
 • Genel nüfusun kadın ve yaşlılardan oluşması
Soru 2

Yukarıdaki tabloda bazı yıllara göre Türkiye nüfus miktarları yaklaşık olarak verilmiştir.
Sadece tablodaki verilere bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?

 • Ülke nüfusu sürekli artış göstermiştir.
 • Nüfusumuzun eğitim seviyesi yükselmektedir.
 • Nüfus artışı kırsal bölgelerde daha yüksektir.
 • Nüfusumuzda kadın sayısı erkek sayısından fazladır.
Soru 3

Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerinin temel amaçları, bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak, bölgeye ait kaynaklardan verimli şekilde yararlanmak, büyük şehirlere yapılan göçleri durdurmaktır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi projelerin uygulandığı bölgelerde görülmesi beklenmez?

 • İşsizlik oranının azalması
 • Tarımsal üretimin azalması
 • Nüfus yoğunluğunun artması
 • Bölge halkının refah seviyesinin artması
Soru 4

Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) iki temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ziraat ve balıkçılık
 • Sanayi ve İnşaat
 • Elektrik üretimi ve sulama
 • Hayvancılık ve turizm
Soru 5

Aşağıdaki illerimizden hangisi Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Projesi’nin (DOKAP) kapsamı dışındadır?

 • Bolu
 • Artvin
 • Ordu
 • Gümüşhane
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi dünya jeopolitiğinde önemli bir yere sahip olan Osmanlı Devleti’nin İslam dünyası ve diğer ülkeler arasındaki önemini artıran sosyo-kültürel etkenlerden biridir?

 • Akdeniz’in Türk Gölü haline gelmesi
 • Petrolün önemli bir kaynak olarak ortaya çıkması
 • Halifelik makamının Osmanlı Padişahlarına geçmesi
 • Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’da topraklarını genişletmesi
Soru 7

Türkiye uluslararası askeri, siyasi ve ekonomik alanlarda faaliyet gösteren birçok kuruluşa üyedir.
Türkiye’nin bu kuruluşlara üye olurken aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenemez?

 • Dünya barışına katkı sağlamak
 • Ekonomik kalkınmasını hızlandırmak
 • Uluslararası organizasyonların içinde yer almak
 • Dış pazarlardan daha fazla ürün ithal etmek
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin gelişmişlik seviyesinin belirlenmesinde kullanılan ölçütlerden biridir?

 • Nüfus miktarı
 • Ülkeye gelen turist sayısı
 • Tarımsal üretim miktarı
 • Kişi başına düşen millî gelir
Soru 9

İnsani Gelişim Endeksi; ülkelerin çeşitli ekonomik, sosyal ve kültürel ölçütlere göre iyiden kötüye puanlandığı ve sıralandığı rapordur.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi bu raporda diğerlerinden daha alt sırada yer almaktadır?

 • Belçika
 • Kenya
 • İspanya
 • Rusya
Soru 10

Gelişmiş ülkelerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ekonomisini olumsuz yönde etkileyen bir özelliğidir?

 • Kırsal nüfus oranlarının düşük olması
 • Eğitime bütçeden yüksek pay ayırmaları
 • Nüfusunda yaşlı insan oranının giderek artması
 • Kişi başına düşen enerji tüketiminin fazla olması
Soru 11

Petrol ve doğal gaz kaynakları bakı mından zengin bölgeler ile bu kaynakların nakil güzergâhları stratejik önem kazanan konuların başında gelmektedir.
Buna göre aşağıda verilen yerlerin hangisinin bu yönden önemli olduğu söylenemez?

 • Bering Boğazı’nın
 • Hazar Denizi’nin
 • Hürmüz Boğazı’nın
 • Süveyş Kanalı’nın
Soru 12

Türkiye, barajlarını doldurmak için aşağıdaki nehirlerden hangilerinin sularını fazla tutması halinde Suriye ve Irak su sıkıntısı çekecektir?

 • Kızılırmak - Yeşilırmak
 • Seyhan - Ceyhan
 • Gediz - Manavgat
 • Fırat - Dicle
Soru 13

Günümüzde doğal çevrenin bize sunduğu imkânlardan daha fazla yaralanmamızı sağlayan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 • Teknolojinin gelişmesi
 • Kentleşmenin artması
 • Turizmin gelişmesi
 • Nüfus artışı
REKLAM
Soru 14

Verilen şemada soru işaretli boş luğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

 • Orman yangını
 • Erozyon
 • Deprem
 • Çığ
Soru 15

Dünyamızın önemli sorunlarından biri de özellikle deniz ve okyanuslarda aşırı, bilinçsiz ve kaçak avlanmadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biri değildir?

 • Bazı türlerin neslinin tükenmesi
 • Ekosistemin işleyişinin bozulması
 • Balık rezervinin büyük zarar görmesi
 • Balık tüketiminin üretiminden fazla olması
Soru 16

İnsan ve doğa arasındaki etkileşimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

 • Tarımsal üretimde kimyasal ilaç ların kullanılması toprak kirliliğini azaltmıştır.
 • Şehirleşmenin artması deprem sayısını artırmıştır.
 • Artan nüfus ve sanayileşme hava kirliliğini artırmıştır.
 • Küresel ısınmaya neden olan sera gazlarını gelişmemiş ülkeler atmosfere salmaktadır.
Soru 17

Çok sayıda ülkede çöpler topluca de ğil, sınıflandırılarak toplanmaktadır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinde etkili değildir?

 • Çöplerden elektrik üretmede
 • Çöp toplama maliyetini azaltmada
 • Hava kirlenmesini önlemede
 • Atıkları geri dönüşüme kazandırmada
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki çevre sorunlarını önlemek amacıyla Türkiye’de kurulmuş çevreci örgütlerden biri değildir?

 • TEMA
 • Greenpeace
 • Çekül
 • Doğal Hayatı Koruma Derneği
Soru 19

İşe gitmek için sabah evden çıkan İrfan Bey otobüse bindi. Otobüsten indiğinde elinde bulunun su şişesini çöp torbasına attı. Binaya girinceasansör yerine üçüncü kattaki odası na çıkmak için merdivenleri kullandı. Odaya vardığında aydınlık olduğu için gereksiz ışıkları söndürdü.
İrfan bey için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Tasarrufa önem verdiği
 • Sağlığına önem verdiği
 • Çevreye karşı duyarlı olduğu
 • Tüketim alışkanlığının yüksek olduğu
Soru 20

Çok sayıda sıcak su kaynağına sahip olan Yellowstone Milli Parkı hangi ülkededir?

 • Amerika Birleşik Devletleri
 • Çin
 • Mısır
 • Rusya
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BABCACDDBCADABDCCBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?