Seçmeli Demokrasi ve insan Hakları 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Açık lisede okuyan bir öğrencinin bütün kredilerini tamamladıktan sonra diploma alabilmesi, herhangi bir konuda mağdur olan birisinin mahkemeye dava açarak mağduriyetinin giderilmesini istemesi bu kavrama örnek verilebilir.
Verilen örnekler aşağıdaki kavramlardan öncelikle hangisiyle ilgilidir?

 • Hak
 • Eşitlik
 • Özgürlük
 • Hukuk
Soru 2

Kişinin siyasal gücün kullanılmasına katılmasını sağlayan haklara katılma hakları denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi katılma hakları arasında yer alır?

 • Dinlenme
 • Mülkiyet
 • Seçme ve seçilme
 • Özel hayatın gizliliği
Soru 3

“Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.” ifadesiyle anayasalgüvenceye kavuşturulan hak aşağıdakilerden hangisidir?

 • Basın özgürlüğü
 • Yaşama
 • Konut dokunulmazlığı
 • Ailenin korunması
Soru 4

I. Kuvvetler ayrılığı
II. Üniter devlet yapısı
III. Hukukun üstünlüğü
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye Cumhuriyeti devletinin dayandığı temel esaslar arasında yer alır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti olmanın gereklerindendir?

 • Sosyal güvenlik
 • Gelir adaleti ve eşitlik
 • Kanun önünde eşitlik
 • Tam istihdam ve işsizlikle mücadele
REKLAM
Soru 6

“Halk iktidarı”, “halk egemenliği” anlamlarına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yasa
 • Demokrasi
 • Seçim
 • Egemenlik
Soru 7

Kuvvetler ayrılığının anlamı aşağı dakilerin hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

 • Yasama, yürütme ve yargı güçleri ayrı ellerde olmalıdır.
 • Hukuk devletinin varlığı demokratik rejime bağlıdır.
 • Temel hak ve özgürlükler güvence altında olmalıdır.
 • Devletin yapacağı faaliyetler önceden belirlenmelidir.
Soru 8

Kısıtlı oy türünde oy kullanma belli şartlara bağlı olarak yerine getirilir.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi kısıtlı oy olarak değerlendirilemez?

 • Irka dayalı oy kullanma
 • Cinsiyete bağlı oy kullanma
 • Vergi ödemeye bağlı oy kullanma
 • Seçme yeterliliğine sahip herkesin oy kullanması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet öncesi gelişmeleri arasında yer almaz?

 • Islahat Fermanı
 • Nizam-ı Cedit
 • 1924 Anayasası
 • Sened-i İttifak
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan engellerdendir?

 • Yanlış olarak nitelendirilen töre ve geleneklerin varlığı
 • Devletin ekonomik olanaklarının yeterli olması
 • Kamu düzeni ve temel hakların dengeli olması
 • Eğitim düzeyinin yüksek olması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi demokrasiyi yaşama biçimi olarak benimseyen bireyden beklenmeyen bir durumdur?

 • Alınacak kararlarda ailedeki her bireye söz hakkı tanıması
 • Kendisinden farklı görünen insanları aşağılaması
 • Günlük eylemlerinde demokrasiye uygun davranması
 • Farklı düşüncelere karşı saygılı olması
Soru 12

Birleşmiş Milletlerin 10 Aralık 1948’de imzaladığı belge aşağıdakilerden hangisidir?

 • Versailles Barış Antlaşması
 • İngiliz Haklar Bildirgesi
 • Virginia Haklar Bildirgesi
 • İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
Soru 13

I. Avrupa Konseyi
II. Birleşmiş Milletler
III. Avrupa Birliği
Yukarıdakilerden hangileri evrensel düzeyde faaliyet gösteren koruma organları arasında yer alır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II
 • I ve III
REKLAM
Soru 14

İşkenceye ve Başka Zalimce İnsanlık Dışı ya da Onur Kırıcı Ceza ya da Davranışlara Karşı Sözleşme aşağıdaki komitelerden hangisi tarafından kabul edilmiştir?

 • Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Komitesi
 • Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
 • İşkenceye Karşı Komite
 • Apartheid’a Karşı Grup
Soru 15

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na taraf olan devletlerde seçimlerin sağlıklı bir biçimde yapılabilmesini sağlayan organ aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hür Seçimler Bürosu
 • Danışma Komitesi
 • Çatışma Önleme Merkezi
 • Kıdemli Memurlar Komitesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sivil toplum örgütlerinin faaliyet alanlarından değildir?

 • Savaşları ortadan kaldırma
 • İşkenceyle mücadele
 • Cehaleti önleme
 • Çevre kirliliğini artırma
Soru 17

I. Ülke
II. Egemenlik
III. Çatışma
Yukarıdakilerden hangileri devletin varlığı için gerekli olan unsurlar arasında yer alır?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 18

Çağdaş uygarlık seviyesini yakalamak ve bunun ötesine geçmek için yapılan çalışmalar aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • İnkılap
 • Reform
 • Bilimsellik
 • Çağdaşlaşma
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılabının ilkeleri arasında yer almaz?

 • Milliyetçilik
 • Devletçilik
 • Uygarlık
 • Halkçılık
Soru 20

Egemenlik hakkının tek bir kişiye ya da bir zümreye değil, halkın tamamına ait olması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

 • Cumhuriyetçilik
 • İnkılapçılık
 • Devletçilik
 • Laiklik
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBDCBADCABDBCADBDCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?