Seçmeli Demokrasi ve insan Hakları 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Kişileri devlete ve topluma karşı koruyan hak ve özgürlüklere koruyucu haklar denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklar arasında yer alır?

 • Grev
 • Çalışma
 • Vatan hizmeti
 • Kişi dokunulmazlığı
Soru 2

“Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.”
1982 Anayasası’nda yer alan bu ifadeden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Hak ve özgürlüklerin sınırlı oldu ğuna
 • İnsanların yasalar karşısında eşit olduğuna
 • Ödevlerin hakla bağlantılı oldu ğuna
 • Herkesin yaşama hakkına sahip olduğuna
Soru 3

“Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığı nı korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir.”
Verilen ifade aşağıdaki haklardan hangisiyle ilgilidir?

 • Dilekçe
 • Haberleşme
 • Sağlık
 • Ailenin korunması
Soru 4

Hukuksal bir kurum olarak devletin işlevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • Kişiler arasındaki ilişkileri düzenlemek
 • Bireyleri iç ve dış tehlikelere maruz bırakmak
 • İnsanlar arasında iş bölümü sağ lamak
 • İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak
Soru 5

Latince “laicus” kökünden gelen, kelime anlamı bakımından “ruhani olmayan, dine dayanmayan, dünyevi” gibi anlamlar içeren kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Laik
 • Kanaat
 • Vicdan
 • İbadet
REKLAM
Soru 6

“Çoğulcu demokrasinin olmadığı bir yerde hukuk devletinden de bahsedilemez.” ifadesi hukuk devleti olmanın aşağıdaki gerekliliklerinden hangisiyle ilgilidir?

 • Devlet faaliyetlerinin belirliliği
 • Kanun önünde eşitlik
 • İdarenin hukuka bağlılığı
 • Demokratik rejimin olması
Soru 7

Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun TBMM Genel Kurulunda görüşülmesidir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Meclis araştırması
 • Genel görüşme
 • Seçim
 • Soru
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir siyasal sistemin ilkeleri arasında yer almaz?

 • İnsan haklarına dayanması
 • Bireysel özgürlüğü koruması ve geliştirmesi
 • Soylu bir azınlığın yönetimine dayanması
 • Devletin, toplumun mutluluğu için çalışması
Soru 9

Anayasada bulunan “Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiyeve telkinde bulunamaz.” ibaresi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

 • Mahkemelerin bağımsızlığı
 • İdarenin mali sorumluluğu
 • Fırsat eşitliği
 • Sosyal devlet
Soru 10

23 Aralık 1876’da Kanuniesasi’nin ilanı ile başlayan dönem aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır?

 • Cumhuriyet
 • Nizam-ı Cedit
 • I. Meşrutiyet
 • II. Meşrutiyet
Soru 11

I. Hukukun üstünlüğü
II. Çoğulculuk
III. Seçimler
Yukarıdakilerden hangileri demokrasinin ilkeleri arasında yer alır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 12

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’yle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

 • Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından hazırlanmıştır.
 • Bölgesel düzeyde bir belgedir.
 • Kişisel, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel haklara yer verilmiştir.
 • İnsan hakları ve temel özgürlüklerle ilgili geniş bir alanı kapsar.
Soru 13

Birleşmiş Milletler Örgütü’nün ilk denetim organı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi
 • Ekonomik ve Sosyal Haklar Komitesi
 • Apartheid’a Karşı Grup
 • İşkenceye Karşı Komite
REKLAM
Soru 14

I. Uluslararası Af Örgütü
II. Türkiye İnsan Hakları Vakfı
III. Türk Demokrasi Vakfı
Yukarıdakilerden hangileri ulusal düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri arasında yer alır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 15

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na bağlı Çatışma Önleme Merkezi aşağıdaki faaliyetlerden öncelikle hangisini gerçekleştirmek için kurulmuştur?

 • Hızlı nüfus artışını önlemek
 • Ülkeler arası çatışmaların önlenmesini sağlamak
 • İşbirliği amaçlı toplantılar düzenlemek
 • Konseyin çalışmalarına yardımcı olmak
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunmasını güçleştiren sorunlardan değildir?

 • Dünyada artarak devam eden terör olayları
 • Toplumsal değişmenin hızlı olması
 • Dünyanın çeşitli bölgelerinde devam eden savaşlar
 • Bütün dünya ülkelerinin gelişmiş düzeyde olması
Soru 17

Kant’ın “Aydınlanma, insanın kendi aklını kullanmaya başlamasıdır.” ifadesinden hareketle aydınlanma dönemiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?

 • İnsan aklı rehber olarak ön plana çıkmıştır.
 • İnsanlar olayları gerçeküstü olgularla açıklamaya çalışmıştır.
 • Her olaya büyülü ve tılsımlıymış gibi yaklaşılmıştır.
 • Halkın geçerliliğini yitirmiş toplumsal kurallarla yönetilmesi sürmüştür.
Soru 18

Atatürk “Türk’ün hassasiyeti, izzeti nefsi ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa mahvolsun evladır.Binaenaleyh ya istiklal ya ölüm.” sö züyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

 • Halk egemenliğinin
 • Özgürlüğün
 • Çağdaşlaşmanın
 • Bilimselliğin
Soru 19

• “Yurtta her nevi üretimin çoğalması için kişisel teşebbüs devlet açısından çok gereklidir.”
• “Beyan etmeliyiz ki devlet ve fert birbirine karşı değil, birbirinin tamamlayıcısıdır.”
Atatürk’ün bu ifadeleri aşağıdaki ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

 • İnkılapçılık
 • Laiklik
 • Cumhuriyetçilik
 • Devletçilik
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün demokrasi ve insan haklarıyla ilgili görüşleri arasında yer almaz?

 • Düşünce ve vicdan hürriyetine önem verme
 • Baskıcı yönetim anlayışını benimseme
 • Egemenliğin halka ait olması gerektiğine inanma
 • Başkalarına zarar veren düşünceve davranışların sınırlandırılması nı savunma
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACBADBCACDBACBDABDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?