Seçmeli Ekonomi 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Üretim faktörlerinden toprağın geliri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ücret
 • Faiz
 • Kâr
 • Rant
Soru 2

Gelirin özelliklerine göre aşağıdakilerden hangisi gelir çeşitlerinden biridir?

 • Bağış
 • Miras
 • Ücret
 • Sadaka
Soru 3

Et fiyatlarının aşırı ölçüde artmasıyla insanların tavuk ve balığa olan taleplerinin yükselmesi, hangi ekonomi yasasına örnek olur?

 • Arz yasasına
 • İkame yasasına
 • Talep yasasına
 • Enflasyon yasasına
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik büyümenin göstergelerinden biridir?

 • Ulusal gelirin artması
 • Ulusal gelirin düşmesi
 • İhracat ve ithalatın düşmesi
 • Kamu harcamalarının artması
Soru 5

Reel ücretin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Alınan ücretin satın alma gücü
 • Parça başına hesaplanan ücret
 • Zaman birimine göre hesaplanan ücret
 • İşçinin çalışmasına karşılık aldığı para miktarı
REKLAM
Soru 6

Malların doğrudan doğruya bir ihtiyacı karşılamak için kullanılmasına ne ad verilir?

 • Dolaysız tüketim
 • Dolaylı tüketim
 • Dağıtım
 • Üretim
Soru 7

Doğa ve emeğin birleşmesiyle üretilmiş olan, mal veya hizmet üretiminde kullanılan her türlü maddi araçlara sermaye denir.
Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi sermayenin özelliklerinden değildir?

 • Yeni bir üretimde kullanılırlar.
 • Önceden üretilmiş olan maddi araçlardır.
 • Doğada sınırsız miktarda bulunurlar.
 • Doğa ve emeğin birleşmesiyle meydana gelmişlerdir.
Soru 8

Hazırlık evresi ya da eğitim gerektiren işlerde çalışanların emeğine ne ad verilir?

 • Vasıflı emek
 • Objektif emek
 • Vasıfsız emek
 • Subjektif emek
Soru 9

Üretim faaliyetine katılan aşağıdaki elemanlardan hangisi üretim sonucunda değişikliğe uğrar?

 • Ulaşım araçları
 • Ham maddeler
 • Araziler
 • Makineler
Soru 10

Tasarruf aşağıdakilerden hangisinin oluşumunu sağlar?

 • Giderin
 • Üretimin
 • Gelirin
 • Sermayenin
Soru 11

Banka mevduat hesabındaki paranın geri alınması ile sağlanan para ekonomide gelir kabul edilmez.
Bu durum, gelirin hangi özelliğine örnek oluşturur?

 • Gelirin para ile ifade edilmesine
 • Gelirin sürekli ve düzenli olmasına
 • Gelirin kişilerin ekonomik güçlerini artırmasına
 • Gelirin üretime katılmanın karşılığı olmasına
Soru 12

Malların insanlar arasında el değiştirmesine _________ denir.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Üretim
 • Mübadele
 • Tüketim
 • İnkisam
Soru 13

Türkiye’de millî gelir hesaplamaları hangi yılda başlamıştır?

 • 1923
 • 1924
 • 1926
 • 1927
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi rekabetin özelliklerinden değildir?

 • Piyasada tekel oluşturması
 • İşletmeleri daha aktif hâle getirmesi
 • Yeni üretim yöntemlerini kullandırması
 • Genel olarak fiyatların düşmesini sağlaması
Soru 15

“Türkiye’nin asıl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O hâlde herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete hak kazanan ve layık olan da köylüdür…”
Atatürk, bu sözü ile aşağıdaki sektörlerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

 • Hizmet
 • Tarım
 • Sanayi
 • Ulaşım
Soru 16

• Ekonomik bir ünitedir.
• Karar alma merkezidir.
• Mal ve hizmet üreten ve satan bir ünitedir.
• Üretim faktörlerini sağlayan ve kullanan bir ünitedir.
Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Üretime
 • Girişime
 • Kişilere
 • Sermayeye
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin nedenlerindendir?

 • Yeşil alanların artması
 • Altyapı işlerinin yapılması
 • Nüfusun aşırı artması
 • Çevre eğitiminin yaygınlaştırılması
Soru 18

Fiyatlar genel seviyesinin yükselmesine ne ad verilir?

 • Talep
 • Deflasyon
 • Enflasyon
 • Arz
Soru 19

Millî gelirin üretim faktörlerinin üretimden aldıkları paylara göre dağılımına __________ dağılım denir.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • kişisel
 • sektörel
 • mesleksel
 • fonksiyonel
Soru 20

Maden rantının ortaya çıkış nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Maden üretiminde farklı teknolojiler kullanılması
 • Tarım yapılan toprakların verimliliğinin farklı olması
 • Bir madenin değişik alanlarda farklı maliyetlerde üretilmesi
 • Şehrin değişik yerlerindeki konut ve iş yeri kiralarının farklı olması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCBAAACABDCBDABBCCDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?