Seçmeli Fizik 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Çembersel hareket yapan bir cisim yarım tur yaptığında π radyanlık açı taramaktadır.
Buna göre tam bir tur döndüğünde cismin konum vektörü kaç radyan açı taramış olur?

 • π
Soru 2

Dönerek öteleme hareketi yapan cisimlerin hem dönme hem de öteleme kinetik enerjileri vardır.
Buna göre yuvarlanarak hareket eden bir cismin toplam kinetik enerjisi 60 J, öteleme kinetik enerjisi 40 J olduğuna göre, dönme kinetik enerjisi kaç J’dür?

 • 100
 • 50
 • 20
 • 10
Soru 3

Bir cisim düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yaparken cismi merkeze doğru bir kuvvet çekmektedir.
Bu kuvvete genel olarak verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

 • Elektrik kuvveti
 • Manyetik kuvvet
 • Merkezcil Kuvvet
 • Mıknatıs kuvveti
Soru 4

Düşey düzlemde duran ray üzerinde bir cisim şekildeki gibi düzgün çembersel hareket yapmaktadır.
Buna göre cisim hareket ederken hangi noktada cismin ağırlığı ile rayın cisme uyguladığı tepki kuvveti (T) aynı yönlüdür?

 • K
 • L
 • M
 • N
Soru 5

Bir otomobil sürtünme katsayısı k, eğrilik yarıçapı φ olan bir viraja maksimum j hızıyla girdiğinde virajı güvenli alabiliyor.
Buna göre otomobil, sürtünme katsayısı aşağıdakilerden hangisi olursa virajı güvenli alamaz?

 • 0,5k
 • 2k
 • 2,5k
 • 3k
REKLAM
Soru 6

Yatay düzlemde ipin ucuna bağlı bir cisim şekildeki gibi O noktası etrafında döndürülüyor.
Sağ elin dört parmağı dönme yö nünü gösterdiğinde baş parmağın yönü açısal momentumun yönünü gösterdiğine göre açısal momentumun yönü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • x yönünde
 • y yönünde
 • -x yönünde
 • -y yönünde
Soru 7

Bazı hareket örnekleri aşağıda verilmiştir.
I. Yolda yürüyen adamın hareketi
II. Seyahat hâlindeki bir otomobilin tekerinin hareketi
III. Yerde yürüyen karıncanın hareketi
Bu örneklerden hangilerinde aynı anda dönme ve öteleme hareketi vardır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve III
 • II ve III.
Soru 8

K ve M noktalarından aynı anda harekete başlayan sarkaçlardan; şekil I’deki sarkacın ucundaki cisim tam bir salınım yaptığında şekil II’deki sarkaca bağlı cisim nerede olur?

 • M noktasında
 • M-O arasında
 • O noktasında
 • S noktasında
Soru 9

Şekildeki K-L arasında basit harmonik hareket yapan bir cisim K’den L’ye t sürede ulaşıyor.
Noktalar arası eşit olduğuna göre cismin salınım periyodu kaç t dir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 10

Yaylı sarkaçlarla ilgili,
I. Cismin kütlesi arttıkça sarkacın salınımı yavaşlar.
II. Salınım periyodu genliğe bağlıdır.
III. Yay sabiti artarsa salınım periyodu artar.
sarkacın periyodu kütle ve yayın cinsine bağlı olduğuna göre yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II
 • II ve III.
Soru 11

Uzunluğu 10 metre olan bir ipin ucuna 2 kg’lık noktasal bir cisim bağlanarak şekildeki basit sarkaç yapılıyor.
Cisim doğrultusundan biraz açılıp bırakıldığında basit harmonik hareket yaptığına göre cismin periyodu kaç saniyedir? (π = 3 ve g = 10 m/s2 alınız.)

 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
Soru 12

Kütlesi m olan cisim yay sabiti k olan bir yaya bağlanıp x kadar çekilip bırakıldığında cisim şekildeki gibi K-L arasında basit harmonik hareket yapıyor.
Buna göre cismin periyodu,
I. m kütlesi
II. k yay sabiti
III. x uzanım miktarı
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 13

Basit harmonik hareket yapan bir cisme ait birim kareler üzerine çizilmiş konum–zaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre cismin periyodu kaç saniyedir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
REKLAM
Soru 14

İpin ucuna bağlı bir cisim tavana asılıp, α kadar çekilip bırakıldığında K-L arasında basit harmonik hareket yapıyor.
Mekanik enerji korunduğuna göre cismin sürati hangi noktada en fazladır?

 • K
 • N
 • M
 • p
Soru 15

Salınım hareketinde cismin bir tam salınım hareketi yapması için geçen süreye ne ad verilir?

 • Uzanım
 • Periyot
 • Genlik
 • Frekans
Soru 16

Metal bir hedefin yüksek enerjili elektronlarla bombardıman edilmesi sonucu elde edilen elektromanyetik dalgaların adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • X-ışınları
 • Gama ışınları
 • Radyo dalgaları
 • Morötesi dalgalar
Soru 17

Duran bir gözlemci, f frekanslı dalgalar üreten hareketli bir ses kaynağından çıkan sesleri olduğundan daha büyük frekanslı işitmektedir.
Buna göre gözlemci ve ses kaynağının hızları VG ve VK aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 18

Tek yarıkla yapılan girişim deneyi ile ilgili;
I. Merkezi aydınlık saçak diğerlerinden daha geniştir.
II. Bütün saçakları aynı genişliktedir.
III. Saçakların genişliği ışığın dalga boyu ile doğru orantılıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • I ve III
Soru 19

Su dalgalarına ait K ve L atmalarının bir anlık durumları şekilde gösterilmektedir.
Buna göre,
I. K’nin genliği L’nin iki katıdır.
II. K ve L’nin genişlikleri eşittir.
III. K ve L’nin genliği eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • I ve II
Soru 20

yargılarından hangileri doğru olur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCCAABBDBADADCBACDCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?