Seçmeli Fizik 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

“Atomlar negatif yüklü elektronlarıngömülü olduğu ve içinde pozitif yü kün düzgün olarak dağıldığı küreler şeklinde maddedir.” diyen bu söylemiyle atomun üzümlü keke benzeten ilk bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hulusi Behçet
 • Aziz Sancar
 • Joseph John Thomson
 • Aydın Sayılı
Soru 2

Hidrojen atomunda bir elektronun toplam enerjisinin
En = -13,6 . (Z2 / n2 olduğu bilinmektedir.
Buna göre hidrojen atomunun temel hâldeki enerjisi kaç eV’tur?

 • -10,2
 • -13,6
 • -3,40
 • -1,51
Soru 3

Civa atomuna ait bazı uyarılma düzeyleri şekilde verilmiştir.
Fotonun sahip olduğu enerji atomunuyarılma düzeyine eşit oldu ğunda atomu uyardığı bilindiğine göre aşağıda enerjileri verilmiş olan hangi foton civa atomunu uyarabilir?

 • 2,62 eV
 • 3,82 eV
 • 6,67 eV
 • 7,67 eV
Soru 4

Atom çekirdeğinde protonlar ve nötronlar bulunmaktadır.
Buna göre proton ve nötronun sembol gösterimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • p, n
 • p, e
 • ∑, e
 • Ω, n
Soru 5

Evrenin oluşumuna ya da geleceğine dair birçok kuramın test edildiği Avrupa nükleer araştırma merkezi (CERN) hangi ülke sınırları içindedir?

 • Suriye
 • Türkiye
 • İsviçre
 • İran
REKLAM
Soru 6

Bohr atom modeline göre,
I. Elektron yüksek enerjili bir seviyeden daha düşük alt enerji seviyesine inerken ışıma yapar.
II. Elektronun iki farklı enerji seviyesi arasında geçişi esnasında yayılan fotonun enerjisi iki seviye arasındaki enerji farkına eşittir.
III. Elektronlar çekirdek çevresinde ışıma yapmadan dönerler.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 7

Sezyum atomuna ait bazı uyarılma enerjileri şekilde verilmiştir.
Buna göre aşağıda enerjileri verilmiş olan elektronlardan hangisi sezyum atomunu uyarabilir?

 • 1,38 eV
 • 1,28 eV
 • 1,10 eV
 • 1,00 eV
Soru 8

Atomlar,
I. Isı etkisiyle uyarabilir.
II. Elektronlarla uyarabilir.
III. Fotonlarla uyarabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 9

Doğadaki;
I. Kütle çekim
II. Elektromanyetik
III. Güçlü nükleer
IV. Zayıf nükleer
kuvvetlerden hangileri temel kuvvettir?

 • I ve II
 • II, III ve IV.
 • I, II ve III.
 • I, II, III ve IV.
Soru 10

Nükleer fizik;
I. Nükleer enerji üretiminde
II. Tıpta teşhis ve tedavi yöntemlerinde
III. Jeoloji ve arkeolojide faydalanılan bir bilim dalıdır.
İfadelerinden hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • II ve III.
 • I ve III
 • I, II ve III.
Soru 11

Bir fotoselin katotuna ışık düşü rüldüğünde koparak devreden elektrik akımı geçmesine sebep olan parçacık aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nötron
 • proton
 • Elektron
 • Pozitron
Soru 12

Frekansı f olan bir fotonun enerjisi E = h .f dir. Dalga boyu λ olan foton c ışık hızında hareket ederse frekansı f = c / λ olacaktır.
Buna göre fotonun enerjisinin h, c ve λ’ye bağlı bağıntısı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • (h.c) / λ
 • h.c.λ
 • (h.λ)/c
 • (c.λ)/h
Soru 13

Bir fotosele K ve L ışınları gönderildi ğinde fotoelektrik akımın anot-katot arasında uygulanan hızlandırıcı gerilime bağlı değişim grafiği şekilde verilmiştir.
Buna göre,
I. K ve L’nin fotoelektrik akım şiddetleri farklıdır.
II. K ve L’nin fotoelektrik akım şiddetleri aynıdır.
III. K ve L’nin frekansları aynıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve III
 • II ve III.
REKLAM
Soru 14

Farklı katot metallerine düşürülen ışığın söktüğü foto-elektronların maksimum kinetik enerjilerinin, düşenışığın frekansına bağlı değişim grafi ği şekilde verilmiştir.
Buna göre X, Y, Z ve T metallerinden hangisinin eşik enerjisi diğerlerine göre daha büyüktür?

 • X
 • T
 • Z
 • Y
Soru 15

Compton olayında foton ve elektron esnek çarpışma yapmaktadır.
Buna göre çarpışmadan sonra,
I. Momentum
II. Kinetik enerji
III. Kütle
niceliklerinden hangileri korunur?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 16

Bir metalden sökülen fotonların maksimum kinetik enerjisinin metal yüzeyine gönderilen fotonların frekansına bağlı grafiği şekildeki gibidir.
Metalin eşik enerjisi E olduğuna göre frekansı 3f olan fotonların enerjisi kaç E’dir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi yarı iletken maddelere örnek gösterilebilir?

 • Germanyum
 • Altın
 • Mika
 • Hava
Soru 18

Bazı görüntüleme cihazları aşağıda verilmiştir.
I. Manyetik rezonans cihazı
II. Tomografi cihazı
III. Ultrason cihazı
Bu cihazlardan hangileri modern fiziğin teknolojideki uygulamaları na örnek gösterilebilir?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 19

Bazı bilim merkezleri aşağıda verilmiştir.
I. TÜBİTAK
II. CERN
III. NASA
Bu bilim merkezlerinden hangileri ülkemizdedir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II
 • II ve III.
Soru 20

Günümüzde kullanılan teknolojik araçlardan;
I. MAGLEV trenleri,
II. parçacık hızlandırıcıları,
III. manyetik rezonans (MR) cihazı
hangilerinde süper iletken teknolojisi kullanılmaktadır?

 • Yalnız I.
 • I, II ve III.
 • II ve III.
 • I ve II
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBCACDADDDCACBDBADAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?