Seçmeli Mantık 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Her çiçek güzeldir.
Karanfil bir çiçektir.
__________________
Verilen akıl yürütme örneğindenoktalarla gösterilen yere aşağı daki sonuçlardan hangisi gelirse doğru bir akıl yürütme elde etmiş oluruz?

 • Öyleyse karanfil çiçek değildir.
 • O hâlde karanfil de güzeldir.
 • Öyleyse her çiçek karanfildir.
 • O hâlde çiçek güzel değildir.
Soru 2

• Kavramların dildeki ifadesine terim denir.
• Tek başına anlamı olmayan sözcükler terim sayılmazlar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi terimdir?

 • Kedi
 • Ve
 • Şu
 • Ki
Soru 3

Bir yargının doğruluğundan söz edilmesi, onu doğru kılan sebeplerin yeterliliğiyle mümkün olmaktadır.
Verilen ifade aşağıdaki akıl yürütme ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

 • Üçüncü durumun olanaksızlığı
 • Yeter-Neden
 • Çelişmezlik
 • Özdeşlik
Soru 4

I. İbn-i Sina
II. Frege
III. Farabi
Yukarıdakilerden hangileri İslam mantıkçıları arasında yer almaktadır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II
 • I ve III
Soru 5

“İnsanlara yapılacak en büyük iyilik; onlara akıllarını kullanmayı öğretmektir.”
Verilen ifadeden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • İnsanlara iyilik yapmak önemlidir.
 • İyi olmak iyi davranmakla mümkündür.
 • Aklı kullanmak öğrenme gerektiren bir süreçtir.
 • İnsanların faydasına yönelik eylemler gerçekleşmelidir.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi genel kavramdır?

 • Ayşe
 • İnsan
 • Mars
 • Karanfil
Soru 7

Eğer bir kavram, bireyler grubunu ifade edip bireyde gerçekleşiyorsa distribütif kavram adını alır. Örneğin futbol takımının distribütif kavramı “futbolcu”dur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi distribütif kavram örneğidir?

 • Meclis
 • Ordu
 • Asker
 • Sendika
Soru 8

Aşağıda verilen kavram ve karşıtı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Çirkin - güzel
 • Çok - az
 • Ak - kara
 • İyi - iyi olmayan
Soru 9

Verilen şemaya göre aşağıdaki kavramlardan hangisinin içlemi en fazladır?

 • Ağaç
 • Canlı
 • Bitki
 • Varlık
Soru 10

Verilen şemadaki kavramlar arası ilişki aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • Tüm kediler köpektir.
 • Hiçbir kedi köpek değildir.
 • Bazı kediler köpektir.
 • Bazı köpekler kedi değildir.
Soru 11

Birçok türde ortaklaşa bulunan özellikler ilinti olarak tanımlanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi insanın ilintisi değildir?

 • Uyumak
 • Büyümek
 • Kültür
 • Üremek
Soru 12

Bir kıyasta sonuca kaynaklık eden önermeler aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • Kavram
 • Tanım
 • Sonuç
 • Öncül
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi tanım kavramıyla ilgili yanlış bir ifadedir?

 • Kısır döngü bulunmamalıdır.
 • Her zaman çelişki taşıyan önermelerdir.
 • Aşk, nefret, keder, koku gibi kavramlar tanımlanamazlar.
 • Bir kavram kendisinden daha açık olmayan bir terimle tanımlanmamalıdır.
REKLAM
Soru 14

“İnsan nasıl insan oldu?” cümlesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Soru cümlesidir.
 • Bir önermedir.
 • Yargı bildirmektedir.
 • Doğruluk değerine sahiptir.
Soru 15

Verilen karşı olum karesine göre aşağıdakilerden hangisi tikel olumlu bir önermedir?

 • Bazı çocuklar güzeldir.
 • Hiçbir çocuk güzel değildir.
 • Bütün çocuklar güzeldir.
 • Bazı çocuklar güzel değildir.
Soru 16

Birden fazla yargı ile yapılan önermelere bileşik önerme denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bileşik önermedir?

 • Gökçe akıllıdır.
 • Ali çalışkandır.
 • Ayşe öğretmendir.
 • Bilim öğretici ve mantıksaldır.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi zorunlu önermeye örnek olabilir?

 • Mehmet’in öğretmen olması mümkündür.
 • Ayşe çalışırsa başarılı olur.
 • Pamuğun yumuşak olması zorunludur.
 • Papatya bitkidir.
Soru 18

Özne ve yüklemi aynı iki önermehem nitelik hem de nicelik bakı mından farklı ise aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • Çelişik
 • Altık
 • Üst karşıt
 • Alt karşıt
Soru 19

Düz döndürme, bir önermenin nitelik ve doğruluk değerini değiştirmeden özne ve yüklemin yerlerinin değiştirilmesidir.
Buna göre “Bütün kediler dört ayaklıdır.” önermesinin düz döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hiçbir kedi dört ayaklı değildir.
 • Bazı dört ayaklılar kedidir.
 • Bazı kediler dört ayaklı değildir.
 • Bütün kedi olmayanlar dört ayaklıdır.
Soru 20

Her iki öncülde de tekrarlanan terim orta terim olarak ifade edilir.
Buna göre;
“Bütün insanlar iki ayaklıdır.
Bazı insanlar sarışındır.
O hâlde bazı iki ayaklılar sarışındır.”
örneğinde orta terim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bütün
 • sarışındır
 • İnsanlar
 • iki ayaklıdır
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BABDCBCDABCDBAADCABC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?