Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

“Andolsun, Allah’ın Resülünde siziniçin; Allah’a ve ahiret gününe kavuş mayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.”
(Ahzâb suresi, 21. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

 • Ahiret hayatına iman etmenin
 • Hz. Muhammed’i (sav.) örnek almanın
 • Kur’an-ı Kerim’i anlayarak okumanın
 • Davranışlarda Allah’ın rızasını gözetmenin
Soru 2

Hz. Peygamber’in doğumundan vefatına kadar hayatını konu alan ilim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hadis
 • Akaid
 • Siyer
 • Fıkıh
Soru 3

İslamiyet’in doğduğu dönemde İran’da hâkim olan Sasani devletinin resmî dini aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hristiyanlık
 • Putperestlik
 • Haniflik
 • Zerdüştlük
Soru 4

Arapların İslam’dan önceki inanç, tutum ve davranışlarını, İslami devirden ayırt etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cahiliye Dönemi
 • Fetret Dönemi
 • Hanif dönemi
 • Mekke dönemi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arap toplumundaki dinî inançlardan biri değildir?

 • Sabiîlik
 • Yahudilik
 • Budistlik
 • Haniflik
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi “Ficar Savaşları” kavramına ait bir açıklamadır?

 • Hz. Peygamber’in katılıp komuta ettiği savaşlar
 • Arapların haram kabul ettiği aylarda yaptıkları savaşlar
 • İslam öncesi Arap kabilelerin, di ğer milletlerle yaptığı savaşlar
 • Hz. Peygamber’in kendisinin katılmayıp ordu gönderdiği savaşlar
Soru 7

İslam öncesi Arap toplumunun sosyal hayatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Kız çocuklarına değer verilmezdi.
 • Tefecilik, kâhinlik, falcılık gibi işler yaygındı.
 • Toplum; hürler, köleler ve mevalilerden oluşmaktaydı.
 • Hanif inancını yaşayanlar toplumun çoğunluğunu oluşturmaktaydı.
Soru 8

Peygamberler gönderildikleri toplumun gelişmiş yönlerini aciz bırakacak şekilde mucizelerle desteklenmişlerdir. Hz Muhammed’e (sav.) mucize olarak gönderilen Kur’an-ı Kerim de dil, üslup, mana ve ahengi ile Araplara meydan okumuştur.
Buna göre İslam öncesi Arap toplumunun aşağıdakilerden hangisinde ileri olduğu söylenebilir?

 • Şiir ve hitabet
 • Sihir ve büyü
 • Tıp ve eczacılık
 • Fizik ve astronomi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Mekke’de bulunan mekânlardan biri değildir?

 • Beytü’l-Haram
 • Nur dağı
 • Daru’n-Nedve
 • Mescid’i Nebi
Soru 10

I. Sakif kabilesinin bulunduğu şehirdi.
II. Hicret’ten önce Yesrib adı ile bilinirdi.
III. Hz. Peygamber burada doğdu ve büyüdü.
IV. Yahudi kabileler ekonomiye hâkimdi.
Bu bilgilerden hangileri “Medine” şehrine aittir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 11

Mekke’de Hz. İbrahim dinine bağlı olan, Allah’ın birliğine inanan, putperestliği reddeden ve Kureyş’in yanlış inanç ve davranışlarına karşı çıkan kişilere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hanif
 • Yahudi
 • Hristiyan
 • Sâbii
Soru 12

“Muhammed” isminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Seçilmiş olan
 • Çok övülen
 • Allah’ın kulu
 • Bereketli olan
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Arap toplumunda çocukların süt anneye verilme sebeplerinden biri değildir?

 • Mekke’nin sıcak havasından çocukları korumak
 • Çocukların Arapçayı daha iyi öğ renmesini sağlamak
 • Çocukların aileleri için oluşturdu ğu malî yükü hafifletmek
 • Çocukların sağlık açısından daha iyi yetişmesini sağlamak
REKLAM
Soru 14

• Hz. Peygamber’in amcası Zübeyr başkanlığında Mekke’deki haksızlıklara karşı kurulmuştur.
• Hz. Peygamber, yirmili yaşlarda olmasına rağmen bu topluluğa davet edilmiştir.
• Hz. Peygamber, daha sonraki yıllarda da bu topluluktan övgü ile bahsetmiştir.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hılfu’l-Fudûl
 • Dar’ul-Erkam
 • Ehl-i Beyt
 • Ashab-ı Suffe
Soru 15

Hz. Peygamber’e ilk vahiy geldikten sonra Hz. Hatice Peygamber’e şöyle demiştir. “Allah seni asla utandırmaz. Çünkü sen akrabayı gözetirsin, sözü doğru söylersin, muhtaç olanların bakımını üstlenirsin, aç ve açıkta olanı koruyup kollarsın, misafire ikram edersin ve zorda kalanlara yardım edersin.”
Bu metinden Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Peygamberlerin sonuncusudur.
 • Saygın bir aileye mensuptur.
 • Tüm insanlık için bir uyarıcıdır.
 • Nübüvvetten önce de güzel ahlaka sahiptir.
Soru 16

Allah’ın ayetleri, yarattığı tüm varlıklar ve olaylar üzerine kafa yorup düşünmek; Allah ile kâinat arasındaki ilişkiyi kavramak için gayret etmek ve bunlardan ibret almaktır.
Açıklaması yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tebliğ
 • Tefekkür
 • Tevekkül
 • İstişare
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in çocuklarından biridir?

 • Selma
 • İsmail
 • Abdullah
 • Sevde
Soru 18

“Fetânet” sıfatı peygamberlerin hangi özelliğini ifade etmektedir?

 • Emin ve güvenilir olmalarını
 • Akıllı, zeki ve uyanık olmalarını
 • Günah işlemekten uzak olmalarını
 • Allah’ın emirlerini eksiksiz şekilde iletmelerini
Soru 19

Mekke, Medine ve Taif şehirlerini içine alan ve İslam tarihi açısından Arap Yarımadası’nın en önemli bölgesi kabul edilen yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yemen
 • Necit
 • Tihame
 • Hicaz
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) güvenilirliğini gösteren örneklerden biri değildir?

 • Geçimini ticaret yaparak sağlaması
 • Kâbe hakemliği olayında adaletle karar vermesi
 • Mekkelilerin kıymetli eşyalarını O’na emanet etmesi
 • Mekke’de Muhammed’ül-Emin unvanı ile nitelendirilmesi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCDACBDADCABCADBCBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?