Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in ilk vahiyden önce Hira Mağarası’na gitme sebeplerinden biridir?

 • Vahyin gelişini beklemesi
 • Allah’ı tefekkür etmek istemesi
 • Kâbe’yi uzaktan seyretmek istemesi
 • Kutsal bir mekân olduğunu dü şünmesi
Soru 2

Hz. Peygamber ilk vahyi aldığında başından geçenleri endişe ile eşi Hz. Hatice’ye anlatmıştır. Hz. Hatice, Hz. Muhammed’de (sav.) bulunan birtakım özellikleri gerekçe göstererek Allah’ın kendisini utandırmayacağını söylemiş ve onu sakinleştirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Hatice’nin gerekçe gösterdiği bu özelliklerden biri değildir?

 • Akraba hakkına riayet etmesi
 • Misafire ikramda bulunması
 • Ticaretle uğraşması
 • Doğru konuşması
Soru 3

Aşağıdaki ayetlerden hangisi Hz. Peygamber’in davet metodu hakkında bilgi vermektedir?

 • “Sen onlara Allah’ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi...”
  (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)
 • “Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır.”
  (Duhâ suresi, 3-4.. ayetler)
 • “Hayır! İnsan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. Şüphesiz dönüş ancak Rabb’inedir.”
  (Alâk suresi, 6-8. ayetler)
 • “Ey iman edenler! Allah ve Resulü’nün önüne geçmeyin, Allah’a itaatsizlikten sakının! Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir.”
  (Hucurât suresi, 1. ayet)
Soru 4

Hz. Muhammed’in (sav.) peygamberliğineilk iman eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Zeynep
 • Hz. Ayşe
 • Hz. Fatma
 • Hz. Hatice
Soru 5

Hz. Peygamber’e inanmış, O’nu görmüş, sohbetinde bulunmuş ve Müslüman olarak vefat etmiş olan kimselere ne ad verilir?

 • Sahabe
 • Tabiin
 • Ehlibeyt
 • Muallim
REKLAM
Soru 6

İslam’ın ilk dönemlerinde Kureyş kâfirleri bazı Müslümanların fakirliği ile “İçimizde Allah’ın lütfuna nail olanlar bunlar mı?” diyerek alay ediyorlardı. Hz. Peygamber ise insanlara Allah katındaki yüceliğin maddi zenginlikle değil, Allah’a olan samimiyetle olacağını anlatmaktaydı.
Aşağıdaki hadislerden hangisi Hz. Peygamber’in bu tutumuna örnek oluşturmaktadır?

 • Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.
 • Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur.
 • Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz ancak o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar.
 • Başkasının kusurlarını anlatmak istediğinde hemen kendi kusurlarını hatırla.
Soru 7

“Sen, sana buyrulanı açıkça duyur, müşriklere aldırış etme!”
(Hicr suresi, 94. ayet)
Bu ayette tebliğ ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

 • Yumuşak bir üslup benimsenmesi
 • Zengin fakir ayırt edilmemesi
 • Yakın çevreden başlanılması
 • Aleni bir şekilde yapılması
Soru 8

Hz. Peygamber’in, Müslümanları hicret için Habeşistan’a yönlendirmesinde, Habeş hükümdarı Necaşi’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmuştur?

 • Cömertliği
 • Adaleti
 • Cesareti
 • Affediciliği
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin İslam’a karşı çıkma sebeplerinden biri değildir?

 • Sosyal statülerini kaybetme endişeleri
 • Atalarının inançlarına olan bağlılıkları
 • Maddi çıkarlarının zedelenecek olması
 • Hz. Peygamber’in Kureyş kabilesinden olması
Soru 10

Müslümanların ilk defa Kâbe’desaf tutup namaz kılmaları aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşmiştir?

 • Hz. Ömer’in müslüman olması
 • Boykot kararlarının kalkması
 • Habeşistan’a hicret
 • İlk vahyin gelmesi
Soru 11

Hz. Peygamber İslam’ı anlatmak için Taif’e gittiğinde büyük sıkıntılarla karşılaşmış, halk tarafından eziyete uğramış ve üzüntüyle Taif’ten ayrılmıştır. Fakat şehrin dışında sığındığı bağda kendisine üzüm getiren bir köle ile konuşup İslam’ı anlattığında o köle Müslüman olmuştur.
Bu metinden Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

 • Her durumda İslam’ı anlatmak için çalışmıştır.
 • Zorluklar karşısında sabırlı ve kararlı davranmıştır.
 • Karar verirken diğer insanların da fikrini önemsemiştir.
 • İnsanlar arasında ayrım yapmadan tebliğde bulunmuştur.
Soru 12

Hz. Muhammed (sav.) hicretten önce Medinelilere İslam’ı öğretmesi için gönderdiği kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Talha
 • Hz. Mus’ab
 • Hz. Bilâl
 • Hz. Ali
Soru 13

Hz. Peygamber’in Medine’ye hicreti esnasında yaptırdığı İslam’ın ilk mescidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mescid-i Kıbleteyn
 • Mescid-i Nebevi
 • Kûba Mescidi
 • Mescid-i Aksa
REKLAM
Soru 14

Hz. Peygamber, Medine’ye hicretinden kısa bir zaman sonra sosyal, siyasal ve askerî açıdan toplumun temelini oluşturacak bir takım düzenlemelerde bulunmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

 • Medine Sözleşmesi’nin imzalanması
 • Müslümanların kardeş ilan edilmesi
 • Nüfus sayımı yapılması
 • Haccın farz kılınması
Soru 15

Mescid-i Nebi öncelikle bir ibadet yeri olmakla birlikte ilmi faaliyetlerin yürütüldüğü eğitim kurumu, kararların alındığı meclis, yaralı askerlerin tedavisinde ve elçilerin kabulünde kullanılan bir mekândır.
Bu metne göre Mescid-i Nebi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Pek çok işleve sahip olduğu
 • Yapımında Hz. Peygamber’in de çalıştığı
 • Bitişiğinde Hz. Peygamber’in evinin bulunduğu
 • Günümüzde en çok ziyaret edilen mescitlerden olduğu
Soru 16

Hz. Peygamber’in katılmayıp bir sahabenin komutasında yapılan seferlere seriyye denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi seriyye olarak kabul edilir?

 • Bedir
 • Batn-ı Nahle
 • Huneyn
 • Tebük
Soru 17

Medine’deki ekonomik hayatı Yahudilerin tekelinden kurtarmak için Hz. Peygamber aşağıdakilerden hangisini uygulamıştır?

 • Hristiyanlarla ticari ilişkileri geliş tirmiştir.
 • Yahudilerle alışverişi yasaklamıştır.
 • Medine’de bir pazar kurdurmuştur.
 • Yahudilerden vergi almıştır.
Soru 18

Mekkeliler ile Müslümanların yaptığı son savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mute
 • Hendek
 • Uhud
 • Bedir
Soru 19

Hz. Peygamber’in Mescid-i Dırar’ı ortadan kaldırtma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Medine’ye uzak olması
 • Yahudilere ait bölgede bulunması
 • Eğitim faaliyetleri için tahsis etmek istemesi
 • Münafıkların bir araya gelmelerini engellemek istemesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in İslam’a davet için gönderdiği elçiyi şehit ederek Mute Savaşı’na sebep olmuştur?

 • Gassani Meliki
 • İran Kisrası
 • Mısır Mukavkısı
 • Bizans İmparatoru
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCADACDBDACBCDABCBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?