Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

“Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır...”
(Bakara suresi, 256. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Dinin evrensel bir olgu olduğu
 • Dinin, insan hayatının her alanında etkili olduğu
 • Dine inanma konusunda insanın serbest olduğu
 • Dinin emir ve yasaklarından akıl sahibi insanların sorumlu olduğu
Soru 2

Aşağıdaki ayetlerden hangisi inanç ve ibadet özgürlüğü ile ilgili değildir?

 • “De ki: Hak, Rabbinizdendir. Öyle ise dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin...”
  (Kehf suresi, 29. ayet)
 • “O hâlde (Resûlüm), öğüt ver. Çünkü sen ancak öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorba değilsin.”
  (Ğaşiye suresi, 21-22. ayetler)
 • “(Resûlüm!) Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. O hâlde sen, inanmaları için insanları zorlayacak mısın?”
  (Yûnus suresi, 99. ayet)
 • ‘‘Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir.’’
  (Bakara suresi, 153. ayet)
Soru 3

“... İş konusunda onlarla müşavere et...”
(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)
Bu ayet aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisinin gelişmesine katkı sağlar?

 • Özel hayatın gizliliği
 • Düşünce ve ifade
 • İnanç ve ibadet
 • Mülkiyet
Soru 4

İslam dini hırsızlık, gasp, faiz ve rüşvet gibi haksız kazanç yollarını yasaklayarak öncelikle aşağıdaki haklardan hangisini korumayı amaçlamıştır?

 • Mülkiyet
 • Düşünce
 • Yaşam
 • İbadet
Soru 5

“Bir yerde bulaşıcı hastalık varsa oraya girmeyiniz. Bulaşıcı hastalık bulunan bir yerde iseniz oradan da çıkmayınız.”
Bu hadis aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerin hangisine kısıtlama getirmiştir?

 • Özel hayatın gizliliğine
 • Düşünce ve ifadeye
 • İnanç ve ibadete
 • Seyahat etmeye
REKLAM
Soru 6

“Bir Müslümanın izinsiz olarak bir başkasının evinin içini gözetlemesi helal değildir. Böyle yapan günah işlemiş olur.”
Bu hadiste aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisine işaret edilmektedir?

 • Özel hayatın gizliliği
 • Düşünce ve ifade
 • Mülk edinme
 • Tasarruf
Soru 7

Aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Ekonomik özgürlük helallerle sınırlıdır.
 • İfade özgürlüğü kamu düzenini bozuyorsa sınırlandırılır.
 • Kadının mülk edinme ve tasarrufu eşinin iznine bağlıdır.
 • Hak ve özgürlüklerin kullanımında kurallara uyulmalıdır.
Soru 8

“Hz. Peygamber döneminde halkın yöneticisine bağlılığını bildirmesi ve ona itaat edeceğine söz vermesi”
anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İstişare
 • Biat
 • Liyakat
 • Tevazu
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in yönetim anlayışındaki ilkelerinden biri değildir?

 • İstişare
 • İşi ehline verme
 • Adalet ve hukuk
 • Yakınlara öncelik tanıma
Soru 10

Kureyş kabilesinden saygın bir ailenin kızı hırsızlık yapmıştı. Kabilenin ileri gelenleri Hz. Muhammed’in evlatlığı Üsame b. Zeyd’i aracı yaparak bu kızın cezalandırılmamasını istediler. Durumu öğrenen Hz. Muhammed onlara: “Sizden öncekiler işte bu yüzden helak olmuştur. Onlar kanunları fakirlere uygular, zenginleri ise affederlerdi. Allah’a yemin olsun ki kızım Fatıma dahi hırsızlık yapsaydı cezayı uygulardım.”
Bu metinde vurgulanan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sadakat
 • Liyakat
 • Adalet
 • Ehliyet
Soru 11

Kim Müslümanların bir işini üstlenipde onların arasında daha layığı olduğunu bildiği hâlde, başkasını göreve getirirse Allah’a, Resul’üne ve bütün Müslümanlara ihanet etmiş olur.
Hadiste geçen “layığı” sözcüğünü aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından karşılamaktadır?

 • Ehil
 • Eşit
 • Yaşlı
 • Nüfuzlu
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi İslam dinine göre yöneticilerin uymaları gereken ilkelerden biri değildir?

 • Doğruya ve iyiye yönlendirmek
 • Menfaatini öne çıkarmak
 • İşini iyi yapmak
 • Adaletli olmak
Soru 13

“Bir toplumun efendisi ona hizmet edendir.”
Bu hadiste yönetim görevinin hangi niteliği vurgulanmaktadır?

 • Bir ibadet olması
 • Yeniliklere açık olması
 • Hak ve hukukun gözetilmesi
 • Toplum menfaatinin hedeflenmesi
REKLAM
Soru 14

• Zekâtları devlet eliyle toplatarak fakirlere dağıtırdı.
• Yardım etmeyi, sadaka vermeyi ve dayanışmayı teşvik ederdi.
• İhtiyaç sahiplerinin, yoksulların ve kimsesizlerin gözetilmesini isterdi.
Hz. Peygamber’in bu davranış ve tutumları aşağıdaki yönetim ilkelerinden hangisiyle ilişkilidir?

 • İstişare etmek
 • Sosyal adaleti tesis etmek
 • Ehliyet ve liyakate önem vermek
 • Halkın yönetime katılımını sağ lamak
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in inanç ve ibadet özgürlüğüne yaklaşımını gösteren örneklerden biridir?

 • Akabe biatı
 • Kâbe hakemliği
 • Medine Sözleşmesi
 • Hilfu’l-Fudul Üyeliği
Soru 16

“Hepiniz sorumluluk sahibisiniz ve hepiniz elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Erkek; ailesinden, eş ve çocuklarından sorumludur. Kadın, evinden ve ailesinden sorumludur…”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

 • İnsanların hak ve görevlerinin olduğu
 • Eşlerin birbirlerine sadık olması gerektiği
 • Kadın ve erkeğin yaratılış gayesinin aynı olduğu
 • İnsanların farklı yeteneklere sahip olduğu
Soru 17

“Mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar... Mümin kadınlara da söyle gözlerini haramdan sakınsınlar...”
(Nûr suresi, 30 ve 31. ayetler)
Bu ayetlerde uyulması istenilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hataları gizlemek
 • Mahremiyeti korumak
 • İnsan onuruna saygı göstermek
 • Kırıcı ve incitici olmaktan sakınmak
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi “empati” kavramının anlamıdır?

 • İnançta birlik
 • Hukukta eşitlik
 • Davranışlarda denge
 • Duygularda ortaklık
Soru 19

Hz. Peygamber Hz. Ali’ye: “Sana iki kişi hüküm vermen için geldiğinde hiç bir zaman ikisini de dinlemeden karar verme. Çünkü doğruyu bulman ancak her ikisini de dinlediğinde mümkün olur.” buyurmuştur.
Bu hadis ile Hz. Peygamber’in bir konuda hüküm verilirken aşağıdakilerden hangisini tavsiye ettiği söylenemez?

 • Aceleci davranmak
 • Ön yargısız olmak
 • Tarafları dinlemek
 • Adaletli olmak
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Allah katında kadın ile erkek arasında bir üstünlük sebebidir?

 • Makam ve mevki sahibi olmak
 • Temel haklara sahip olmak
 • Takva sahibi olmak
 • Hür olmak
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDBADACBDCABDBCABDAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?