Seçmeli Psikoloji 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi zeki bir insanda bulunan özelliklerden biri değildir?

 • Geç öğrenme
 • Doğru akıl yürütme
 • Yeni çözüm yolları bulma
 • Problem çözmede başarılı olma
Soru 2

J. Piaget’nin geliştirdiği bilgi işlemleme kuramına göre zihin dört evreden geçerek olgunluk düzeyine ulaşır. Her evrede çocuğun zihinsel gelişimi ve buna bağlı olarak neleri yapabileceği farklılaşır.
Buna göre bilgi işlemleme kuramı aşağıdakilerden hangisini açıklamayı amaçlamıştır?

 • Genel yetenekleri
 • Kişilik yapısını
 • Kalıtım ve çevre ilişkisini
 • Zihinsel gelişimin evrelerini
Soru 3

Eşit ikizler zekâ bakımından da eşit kalıtsal özelliklere sahiptir. Ancak farklı çevrelerde büyüyen eşit ikizlerinzekâ düzeylerinde farklılık gö rülmüştür. Kültürel bakımdan uygun çevre koşulları zekânın gelişimine katkı sağlarken uyarıcının az olduğu çevre zekânın gelişmesini engeller.
Bu parçanında zekânın gelişimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

 • Yaşın
 • Çevrenin
 • Cinsiyetin
 • Kalıtımın
Soru 4

Kişiliğin tutum, davranış ve görünüş gibi nesnel bir yanı vardır. Bir de düşünüş ve duyuş gibi öznel bir yanı vardır. Kişiliğin öznel ve nesnel yanı birbirinden ayrı düşünülemez.
Bu parçanından hareketle kişilik için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Tek yönlü bir yapıdır.
 • Kültürel yapıyla açıklanır.
 • Öznel ve nesnel görünüşlerin toplamıdır.
 • Sadece biyolojik etmenlerden oluşur.
Soru 5

Temel eğilim kuramına göre kişilik tıpkı saç rengi, göz rengi, burun yapısı gibi doğuştan getirdiğimiz bir yapıdır. Kalıtımla sınırlı olan kişiliğimiz beden yapımızdan ve hormon dengemizden etkilenir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi temel eğilim kuramının iddialarından biri olamaz?

 • Kişiliğin gelişmesinde aşağılık duygusu etkilidir.
 • Beden yapısıyla kişilik arasında bağ vardır.
 • İç salgı bezleri kişilik üzerinde etkilidir.
 • Kişilik doğuştan gelen bir yapıdır.
REKLAM
Soru 6

Bilinçaltına itilen duygu, düşünce, arzu ve isteklerin insanın kişiliğini etkilediğini söyleyen kişilik kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Temel eğilim
 • Psikodinamik
 • Varoluşçu
 • Öğrenme
Soru 7

Kişilik ölçekleri,
I. Gözlenebilen kişilik özelliklerini saptama
II. Kişiliğin sübjektif yansımalarını yorumlama
III. Zekâ düzeyini belirleme
amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek için hazırlanmıştır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II
 • I ve III
Soru 8

Bir insan normal yaşamını sürdürebiliyor, çalışabiliyor, gülüp eğlenebiliyorsa sağlıklı bir insandır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sağlıklı insan davranışına örnek gösterilemez?

 • Ali’nin her gün işine gitmesi
 • Meltem’in arkadaşlarıyla buluşması
 • Onur’un aşırı kaygı yüzünden okula devam etmekte zorlanması
 • Kerem’in ödevlerini düzenli yapması
Soru 9

Bir eşeğin önüne aynı uzaklıkta, aynı tazelikte ve aynı miktarda ot konulmuş. Eşek “Hangisini önce yesem ki?” diye düşünmekten bir karar verememiş ve sonunda açlıktan ölmüş.
Bu hikâyedeki eşeğin durumu aşa ğıda verilenlerden hangisine örnek oluşturur?

 • Engellenme
 • Çatışma
 • Dengelenme
 • Sağlıklı olma
Soru 10

Stresin pek çok nedeni vardır. Bu nedenleri, dış çevreden kaynaklanan ve denetimimiz dışında bulunan “çevresel nedenler” ve iç çevreden kaynaklanan ve denetleme şansımızolan “psikolojik nedenler” olarak ayı rabiliriz.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi psikolojik nedenlerden kaynaklanan bir stres faktörüdür?

 • Çevre kirliliği
 • Doğal afetler
 • İklim ve doğa şartları
 • Düşünsel düzeydeki nedenler
Soru 11

Bedensel bakımdan zayıf olduğu için sporda başarılı olamayan birinin ünlü bir şair olması aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnek oluşturur?

 • Mantığa bürüme
 • Ödünleme
 • Bastırma
 • Yansıtma
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi streslebaş etme yöntemlerinden biri değildir?

 • Gereksiz konularda aşırı kaygı yapma
 • Kendine zaman ayırma
 • Keyif aldığı işleri yapma
 • Sakin olma
Soru 13

Normal davranış yere, zamana, kurallara ve koşullara uygun davranıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi normal bir davranış değildir?

 • Sinemada sessizce film izlemek
 • Hasta olunca doktora gitmek
 • Kütüphanede yüksek sesle konuşmak
 • Konserde eğlenmek
REKLAM
Soru 14

I. Hafif ruh hastalıklarıdır.
II. Halüsinasyonlar ve çeşitli hezeyanlar görülür.
III. Kişinin çevresiyle uyumunu zorlaştırsa da hayattan tamamen koparmaz.
Yukarıda verilenlerden hangileri nevrotik bozuklukların özellikleri arasında yer alır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II
 • I ve III
Soru 15

İnsanın saçma olduğunu bildiği halde bazı şeylerden aşırı derecede korkmasına fobi denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi fobiye örnektir?

 • Örümcekten korkma
 • Sürekli temizlik yapma
 • Yaşantının bir bölümünün unutulması
 • İki ya da daha fazla kişiliğe sahip olma
Soru 16

Anormal davranışın tedavisinde, bir hasta grubunun bilinçaltı tıkanıklıklarınıngiderilmesi için seç tikleri rolleri oynamaları aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • İş terapisi
 • Psikanaliz
 • Grup terapisi
 • Psikodrama
Soru 17

Ali bir film seyreder, sıkıcı bulur.Sonra aynı filmi izleyen arkadaşlarının tartışmasına katılır; onlar filmi be ğenmişlerdir. Ali de sosyal çevresinin etkisiyle “aynı düşüncede olduğunu” söyler. Artık görüşü değişmiştir.
Buna göre Ali’nin düşüncesindeki değişiklik aşağıdakilerden hangisi sonucunda oluşmuştur?

 • Obsesyon
 • Sosyal etki
 • Liderlik
 • Ruhsal hastalık
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi tutumun işlevlerinden biri değildir?

 • Bireyin psikolojik bütünlüğünü korur.
 • Bireyin grup üyeleriyle ilişkisini güçlendirir.
 • Bireyin üyesi olduğu gruba uyumunu kolaylaştırır.
 • Bireyin çelişkili düşüncelere sahip olmasına neden olur.
Soru 19

Çocukluğun ilk döneminde anne ve babanın taklit edilmesi, onların yargılarının ve davranışlarının benimsenmesi özdeşim kurma olarak adlandırılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi özdeşim kurma örneğidir?

 • Anne babaya karşı gelme
 • Arkadaşlarına önem verme
 • Anne baba davranışlarının aynısı nı yapma
 • Kendi isteklerinde ısrarcı olma
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi kimlik oluşumunu gerçekleştirmiş bir bireyin özellikleri arasında yer almaz?

 • Topluma ilgisiz kalması
 • Kendine özgü bir birey olması
 • Sosyal çevreyle uyumlu olması
 • Davranışlarında tutarlılık ve sü reklilik göstermesi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBCABCCBDBACDADBDCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?