GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Sanat Tarihi 2 – Test 142018-2. Dönem

SORU 1

Hunlardan kalan kurganlarda ortaya çıkarılan Pazırık halısı o dönemle ilgili aşağıdaki alanlardan hangisi hakkında bilgi verebilir?

 • Hat sanatı
 • Dokuma sanatı
 • Minyatür sanatı
 • Ahşap sanatı
SORU 2

Uygurlar Soğdlardan alıp geliştirdikleri Uygur alfabesini kullanmışlardır. Kendi kâğıtlarını yapıp Uygur harfleri ile kitap basmış ve edebiyat alanında önemli eserler vermişlerdir.
Buna göre Uygurlar aşağıdakialanlardan hangisinde gelişmiş lerdir?

 • Heykel
 • Opera
 • Yazı
 • Resim
SORU 3

Göktürklerde mimari eserlere pek rastlanmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Göçebe olmaları
 • Şamanizm dinini benimsemeleri
 • Salgın hastalıklar
 • Siyasi anlaşmazlıklar
SORU 4

İslam inancına göre Müslümanlardan tavaf etmesi istenen, Mekke’de bulunan küp şeklindeki yapı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kâbe
 • Mescid-i Aksa
 • Kubbet’üs Sahra
 • Kûfe
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi dini mimari örneklerinden biri değildir?

 • Arap Ata Türbesi
 • Akçakale Kervansarayı
 • Şam Emeviye Camisi
 • Divriği Ulu Camisi
SORU 6

Silindirik ya da çokgen gövde üzerineoturan, konik bir külahtan olu şan anıtsal mezarlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ribat
 • Medrese
 • Kümbet
 • Han
SORU 7

Geçmişte Türk-İslam dünyasında din, felsefe, matematik, hukuk gibi derslerin verildiği eğitim-öğretim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Medrese
 • Han
 • Türbe
 • Cami
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler Dönemi’nde kurulan şehirlerden biri değildir?

 • Samarra
 • Rakka
 • Bağdat
 • Şam
SORU 9

Sedefkâr Mehmet Ağa tarafından yapılan Sultan Ahmet Camisi İstanbul’da bulunmaktadır. Klasik üslubun en güzel örneklerinden birisi olan bu caminin bezemelerinde mavi çini kullanılmıştır. 6 minare ve 260 pencereden oluşmaktadır.
Bu metne göre Sultan Ahmet Camisi hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Mimari
 • Yapıldığı tarih
 • Yeri
 • Mimarî özellikleri
SORU 10

Nizamiye Medresesi aşağıdaki devletlerden hangisi zamanında yapılmıştır?

 • Karahanlılar
 • Gazneliler
 • Büyük Selçuklular
 • Memlükler
SORU 11

Yoldan geçen yolcuların ve kervanların dinlenmesi ve güvenliklerinin sağlanması amacıyla inşa edilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Medrese
 • Türbe
 • Kurgan
 • Ribat
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Mimar Sinan’ın eserlerinden biri değildir?

 • Selimiye Camisi
 • Süleymaniye Camisi
 • Şehzade Camisi
 • Nusretiye Camisi
SORU 13

Günümüzde modern müze olarak kullanılan, Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşama gözlerini kapadığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dolmabahçe Sarayı
 • İshak Paşa Sarayı
 • Elhamra Sarayı
 • Topkapı Sarayı
SORU 14

Türklerde _________ sanatı sehpa, sandık, kaşık gibi gündelik eşyaların yanı sıra kiriş, konsol, pencere ve dolap kapağı gibi mimarlık ögelerinde uygulanmıştır.
Yukarıdaki boşluğa getirilmesi uygun olan sanat türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Deri
 • Cam
 • Ahşap
 • Hat
SORU 15

Mimaride yüzey kaplama olarak kullanılan fırınlanmış, çeşitli renk ve motiflerle süslenmiş malzemeye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hat
 • Çini
 • Minyatür
 • Ebru
SORU 16

“Beyan-ı Menazıl-i Sefer-i Irakeyn” ve “Süleymanname’’deki minyatürleriyle ün salan Osmanlı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Seyyid Lokman
 • Şerafeddin Sabuncuoğlu
 • Ahmet Karahisarî
 • Matrakçı Nasuh
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi güzel yazı yazma sanatıdır?

 • Hat
 • Minyatür
 • Çini
 • Ebru
SORU 18

Yaptığı kazılarda İskender Lahdi’ni bularak ünlenen, figürlü resmin ilk temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • İbrahim Çallı
 • Hüseyin Zekai Paşa
 • Şeker Ahmet Paşa
 • Osman Hamdi Bey
SORU 19

Anadolu’nun geleneksel motifleriyle çağdaş batı resmini harmanlayan, Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nunöğrencilerinin kurduğu grup aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yeniler Grubu
 • D Grubu
 • Onlar Grubu
 • Müstakil Ressam ve Heykeltıraşlar Birliği
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi İzmir Saat Kulesi ve Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin mimarıdır?

 • Kemalettin Bey
 • Vedat Tek
 • Cihat Burak
 • Orhan Peker
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCAABCADBCDDACBDADCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

4 kişi oy kullandı
Online Testler