GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Sanat Tarihi 2 – Test 142018-2. Dönem

SORU 1

Hunlardan kalan kurganlarda ortaya çıkarılan Pazırık halısı o dönemle ilgili aşağıdaki alanlardan hangisi hakkında bilgi verebilir?

 • A) Hat sanatı
 • B) Dokuma sanatı
 • C) Minyatür sanatı
 • D) Ahşap sanatı
SORU 2

Uygurlar Soğdlardan alıp geliştirdikleri Uygur alfabesini kullanmışlardır. Kendi kâğıtlarını yapıp Uygur harfleri ile kitap basmış ve edebiyat alanında önemli eserler vermişlerdir.
Buna göre Uygurlar aşağıdakialanlardan hangisinde gelişmiş lerdir?

 • A) Heykel
 • B) Opera
 • C) Yazı
 • D) Resim
SORU 3

Göktürklerde mimari eserlere pek rastlanmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Göçebe olmaları
 • B) Şamanizm dinini benimsemeleri
 • C) Salgın hastalıklar
 • D) Siyasi anlaşmazlıklar
SORU 4

İslam inancına göre Müslümanlardan tavaf etmesi istenen, Mekke’de bulunan küp şeklindeki yapı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kâbe
 • B) Mescid-i Aksa
 • C) Kubbet’üs Sahra
 • D) Kûfe
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi dini mimari örneklerinden biri değildir?

 • A) Arap Ata Türbesi
 • B) Akçakale Kervansarayı
 • C) Şam Emeviye Camisi
 • D) Divriği Ulu Camisi
SORU 6

Silindirik ya da çokgen gövde üzerineoturan, konik bir külahtan olu şan anıtsal mezarlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ribat
 • B) Medrese
 • C) Kümbet
 • D) Han
SORU 7

Geçmişte Türk-İslam dünyasında din, felsefe, matematik, hukuk gibi derslerin verildiği eğitim-öğretim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Medrese
 • B) Han
 • C) Türbe
 • D) Cami
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler Dönemi’nde kurulan şehirlerden biri değildir?

 • A) Samarra
 • B) Rakka
 • C) Bağdat
 • D) Şam
SORU 9

Sedefkâr Mehmet Ağa tarafından yapılan Sultan Ahmet Camisi İstanbul’da bulunmaktadır. Klasik üslubun en güzel örneklerinden birisi olan bu caminin bezemelerinde mavi çini kullanılmıştır. 6 minare ve 260 pencereden oluşmaktadır.
Bu metne göre Sultan Ahmet Camisi hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

 • A) Mimari
 • B) Yapıldığı tarih
 • C) Yeri
 • D) Mimarî özellikleri
SORU 10

Nizamiye Medresesi aşağıdaki devletlerden hangisi zamanında yapılmıştır?

 • A) Karahanlılar
 • B) Gazneliler
 • C) Büyük Selçuklular
 • D) Memlükler
SORU 11

Yoldan geçen yolcuların ve kervanların dinlenmesi ve güvenliklerinin sağlanması amacıyla inşa edilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Medrese
 • B) Türbe
 • C) Kurgan
 • D) Ribat
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Mimar Sinan’ın eserlerinden biri değildir?

 • A) Selimiye Camisi
 • B) Süleymaniye Camisi
 • C) Şehzade Camisi
 • D) Nusretiye Camisi
SORU 13

Günümüzde modern müze olarak kullanılan, Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşama gözlerini kapadığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Dolmabahçe Sarayı
 • B) İshak Paşa Sarayı
 • C) Elhamra Sarayı
 • D) Topkapı Sarayı
SORU 14

Türklerde _________ sanatı sehpa, sandık, kaşık gibi gündelik eşyaların yanı sıra kiriş, konsol, pencere ve dolap kapağı gibi mimarlık ögelerinde uygulanmıştır.
Yukarıdaki boşluğa getirilmesi uygun olan sanat türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Deri
 • B) Çam
 • C) Ahşap
 • D) Hat
SORU 15

Mimaride yüzey kaplama olarak kullanılan fırınlanmış, çeşitli renk ve motiflerle süslenmiş malzemeye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hat
 • B) Çini
 • C) Minyatür
 • D) Ebru
SORU 16

“Beyan-ı Menazıl-i Sefer-i Irakeyn” ve “Süleymanname’’deki minyatürleriyle ün salan Osmanlı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Seyyid Lokman
 • B) Şerafeddin Sabuncuoğlu
 • C) Ahmet Karahisarî
 • D) Matrakçı Nasuh
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi güzel yazı yazma sanatıdır?

 • A) Hat
 • B) Minyatür
 • C) Çini
 • D) Ebru
SORU 18

Yaptığı kazılarda İskender Lahdi’ni bularak ünlenen, figürlü resmin ilk temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İbrahim Çallı
 • B) Hüseyin Zekai Paşa
 • C) Şeker Ahmet Paşa
 • D) Osman Hamdi Bey
SORU 19

Anadolu’nun geleneksel motifleriyle çağdaş batı resmini harmanlayan, Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nunöğrencilerinin kurduğu grup aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yeniler Grubu
 • B) D Grubu
 • C) Onlar Grubu
 • D) Müstakil Ressam ve Heykeltıraşlar Birliği
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi İzmir Saat Kulesi ve Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin mimarıdır?

 • A) Kemalettin Bey
 • B) Vedat Tek
 • C) Cihat Burak
 • D) Orhan Peker
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCAABCADBCDDACBDADCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?