Seçmeli Sosyoloji 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

İçinde yaşanılan toplumu, toplumsal grupları, kurumları ve ilişkileri bilimsel olarak anlayıp açıklamak için aşağıdaki bilimlerden hangisine ihtiyaç duyulur?

 • Fizik
 • Matematik
 • Sosyoloji
 • Coğrafya
Soru 2

Yeri ve zamanı belli olan değişimler birer toplumsal olay örneğidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaydır?

 • Göç etme
 • İstanbul’un fethi
 • Seçim yapma
 • Evlilik kararı alma
Soru 3

Ölçülebilen olayların sayısal olarak gösterilmesi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • Sosyometri
 • Görüşme
 • Monografi
 • İstatistik analizler
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji biliminin amaçları arasında yer almaz?

 • Toplumu bilimsel yöntemle anlamaya çalışmak
 • Toplumların nasıl değiştiğini ortaya çıkarmak
 • Bireysel duyguların nedenlerini araştırmak
 • Kurumların yapısını açıklamak
Soru 5

Belli bir coğrafyaya yerleşen, ihtiyaç larını karşılamak için ilişkiler kuran, birbirlerini etkileyen, ortak bir kültürü paylaşan insan birlikteliğine toplum denir.
Verilen tanımda toplumla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • Sürekli değişen düşünceler taşı maya
 • Ortak bir kültürü paylaşmaya
 • İhtiyaca yönelik ilişkiler içinde olmaya
 • Belli bir toprak parçasında yerleş miş olmaya
REKLAM
Soru 6

________ bilimi insanın kökenini, evrimini ve ilkel toplulukları konu edinir.
Verilen ifadede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Mantık
 • Antropoloji
 • Coğrafya
 • Ekonomi
Soru 7

Araştırılacak bir konunun çeşitli yönleri vardır. Tek bir araştırmayla bir konuyu bütünüyle açıklığa kavuşturmak olanaksızdır. Bu nedenle araştırmacı, incelediği konunun sınırlarını çizmeli, neyi araştıracağını belirlemelidir.
Bu ifade bilimsel çalışmalarda uyulan aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

 • Nedensellik
 • Bilmediğini varsaymak
 • Konunun sınırlandırılması
 • Toplumsal olayların değişebilirliği
Soru 8

Bilimsel bir araştırmada öne sürü len varsayımların sınanması aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

 • Genelleme
 • Gözlem
 • Varsayım
 • Deneyleme
Soru 9

Araştırmacının bir işçi gibi görü nüp uzun bir süre işçilerle çalışarak ve yaşayarak onlar hakkında bilgi edinmesi aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek olabilir?

 • Katılımlı gözlem
 • Tüme varım
 • Sistematik gözlem
 • Tümden gelim
Soru 10

I. Öznellik
II. Evrensellik
III. Genelleyicilik
Yukarıdakilerden hangileri bilimin ilkelerindendir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II
 • II ve III.
Soru 11

Araştırılan konuyla ilgili bireylerle yapılan karşılıklı konuşma şeklinde gerçekleşen sosyolojik araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Olay inceleme
 • Görüşme
 • Sosyometri
 • Monografi
Soru 12

Doğuştan gelen ve çoğunlukla değiş meyen statülere, verilmiş statü denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi verilmiş statüye örnek olabilir?

 • Doktor olmak
 • Sanatçı olmak
 • Dişi olmak
 • Tüccar olmak
Soru 13

Toplumun belirli bir statüde bulunan bireyden beklediği davranışlar toplumsal rol olarak tanımlanmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal rol örneği değildir?

 • Bir annenin aynı zamanda doktor olması
 • Öğretmenin öğrencileri eğitmesi
 • Hâkimin tarafsız davranması
 • Yargıcın adil olması
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarını ifade eden yazılı ya da resmi normlarla ilgili doğru bir bilgidir?

 • Yaptırımları ayıplama biçimindedir.
 • Örf ve adetler yazılı normlardır.
 • Aynı normlar her zaman geçerlidir.
 • Toplum bu normlara uymak zorundadır.
Soru 15

Kırsal alanın olumsuz koşulları ile kentsel alanın olumlu özellikleri bireylerin köyden kente akışına neden olmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kırsal alanın olumsuz koşullarından biridir?

 • Daha iyi hayat standardına ulaş ma olanağı
 • Eğitim, sağlık ve diğer olanakların eksikliği
 • İş bulma olanaklarının fazlalığı
 • Tüketim ürünlerinin bolluğu
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi küçük gruplar arasında yer almaz?

 • Arkadaş grupları
 • Oyun grupları
 • Şehir
 • Aile
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi sanayileşme ile birlikte ortaya çıkan bir toplumsal grup olan cemiyetin özelliğidir?

 • İnsanlar birbirlerine yardım amaçlı yaklaşır.
 • Resmî ve akılcı ilişkiler geçerlidir.
 • Yüz yüze ilişkilerin olduğu gruptur.
 • Geleneklerin etkisi vardır.
Soru 18

Kurtuluş Savaşı’nın halka dayanı larak kazanılmış olması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisine örnek olabilir?

 • Halkçılık
 • Devletçilik
 • Laiklik
 • İnkılapçılık
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi milleti oluşturan ortak unsurlar arasında yer almaz?

 • Dil
 • Ekonomi
 • Bencillik
 • Kültür
Soru 20

Bir tabakada yer alan bireyin yaşam koşulları değişmeksizin iş yerini ve çevresini değiştirmesine yatay hareketlilik denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yatay hareketlilik örneğidir?

 • Bir esnafın kendisine kalan mirasla marketler zinciri kurması
 • Büyük bir şirket çalışanının, şirketin sahibi olması
 • Bir fabrikatörün iflas ederek işçi olması
 • Bir işçinin bir fabrikadan diğerine geçmesi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDCABCDADBCADBCBACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?