Seçmeli Sosyoloji 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Kişinin kendi kültürünü merkeze alarak diğer kültürleri kendi kültürü açısından değerlendirmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • Kültür merkeziyetçiliği
 • Kültürel gecikme
 • Kültürel çatışma
 • Maddi kültür
Soru 2

Aşağıda verilen kültür özelliklerinden hangisi yanlıştır?

 • Tarihseldir.
 • Göreli bir sürekliliği vardır.
 • Her toplum için aynıdır.
 • Hem öğrenilir hem öğretilir.
Soru 3

İspanyolların boğa güreşleri bir Hintliye yanlış gelebilir. Hindistan’da ineklere gösterilen inanç ise bir İspanyol için anlamsız olabilir.
Verilen örnekten hareketle kültürle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Gelenek ve görenekler zamanla değişime uğrarlar.
 • Farklı kültürler aynı değer yargılarına sahiptir.
 • Toplumlar hukuk kurallarını oluş tururken ahlaktan etkilenirler.
 • Bir kültürde değerli olan bir inanış, bir diğer kültür için farklı anlama gelebilir.
Soru 4

Örf, adet, gelenek ve görenekle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Yazılı olan normlardır.
 • Birlikte yaşamaktan doğmuşlardır.
 • Bölgesel ve grupsal farklılıklar gösterirler.
 • Toplumların tarihsel gelişim süreç lerinde oluşmuşlardır.
Soru 5

İnsan emeğinin toplumsal gelişmesüreci içinde yarattığı araç ve gereç ler maddi kültür olarak değerlendirilirler.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi maddi kültür ögesidir?

 • Medeni kanun
 • Okul kuralları
 • Üretim araçları
 • Dinsel kurallar
REKLAM
Soru 6

Bir toplumsal kurum olarak siyaset aşağıdaki ilişkilerden hangisini konu edinir?

 • Öğrenci, öğretmen, veli
 • Yöneten, yönetilen
 • Anne, baba, çocuk
 • Alıcı, satıcı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumunun temel görevlerindendir?

 • Yasaların düzenlenmesi
 • Neslin devamının sağlanması
 • Üretim, bölüşüm ve tüketimin dü zenlenmesi
 • Temel toplumsal değerleri kazandırması
Soru 8

Evlilik, kan bağı veya evlatlık yoluyla birbirine bağlı bireylerden oluşan ve aralarında karşılıklı hak ve ödevler bulunan küçük toplumsal birimdir.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 • Ekonomi
 • Aile
 • Din
 • Hukuk
Soru 9

Duygusal bir ihtiyaç olan sevgi ihtiyacının karşılanması ailenin aşağıdaki temel işlevlerinden hangisiyle ilgilidir?

 • Psikolojik
 • Ekonomik
 • Toplumsallaştırma
 • Neslin devamlılığı
Soru 10

• Otorite annenin büyük erkek karde şindedir.
• Akrabalık kadın soyundan geçer.
Verilen özellikler aşağıdaki aile türlerinden hangisine aittir?

 • Büyük
 • Ataerkil
 • Anaerkil
 • Küçük
Soru 11

Doğa güçlerine tapma biçimindeki din anlayışına natürizm denir.
Buna göre natürizm inanışında aşağıdakilerden hangisine tapılmaz?

 • Güneş
 • Ay
 • Yıldız
 • Ruh
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi dinin toplumsal işlevlerindendir?

 • Bireyin nasıl bir hayat sürmesi gerektiğine dair önerilerde bulunur.
 • İnananların psikolojik olarak rahatlamalarını sağlar.
 • Bireyleri korku ve kaygılarından uzaklaştırır
 • Toplumsal düzeni sağlamaya çalışır.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi dayanıksız tüketim malıdır?

 • Araba
 • Süt
 • Ev
 • Televizyon
REKLAM
Soru 14

Mal ve hizmetlerin fiyatlarının sürekli bir biçimde artması sonucu paranın alım gücünün düşmesi enflasyon olarak tanımlanmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi enflasyonun yarattığı sorunlar arasında yer almaz?

 • Milli gelirin artması
 • Hayat pahalılığı
 • Toplumsal huzursuzluk
 • Suç oranlarının artması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kapitalist ekonomi sisteminin özelliklerinden değildir?

 • Üretim araçlarının mülkiyeti bireylerin elindedir.
 • Mallar satın alma gücüne sahip olanlar için üretilir.
 • Devletin ekonomiye müdahalesi en üst düzeydedir.
 • Üretimde temel amaç kar etmektir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi siyasetin temel kavramlarından değildir?

 • Ahlak
 • Devlet
 • Demokrasi
 • Egemenlik
Soru 17

• Yöneticiler Tanrı’nın temsilcileri olarak görülür.
• Yönetim dinsel kurallara göre dü zenlenir.
Verilen özellikler aşağıdaki yönetim şekillerinden hangisine aittir?

 • Monarşi
 • Aristokrasi
 • Oligarşi
 • Teokrasi
Soru 18

Bedensel ve psikolojik farklılıkları ne olursa olsun insanlar arasında toplumsal ve siyasal haklar yönünden ayrım bulunmaması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • Özgürlük
 • Eşitlik
 • Adalet
 • Hak
Soru 19

Ormanların yok edilmesi toplumsal değişmeyi etkileyen aşağıdaki faktörlerden öncelikle hangisiyle ilgilidir?

 • Nüfus
 • Ekonomi
 • Fizik çevre
 • Kültür
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi millî birlik bilincinin zayıflamasının nedenleri arasında yer alır?

 • İş bölümü ve gelir dağılımının adaletli olması
 • Toplumsal dayanışma kültürünün yaygınlaşması
 • Yeni koşullara ayak uyduran toplumsal kurumların geliştirilmesi
 • Aydınların topluma yabancıla şarak toplumsal sorunlara karşı duyarsızlaşması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACDACBDBACDDBACADBCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?