Seçmeli Tarih 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Karasuk kültürü, Yenisey Irmağı çevresinde ortaya çıkmıştır. Bu kültürde yenilik olarak demir madeni bulunmuş ve işlenmesine başlanmıştır. Bundanbaşka, dört tekerlekli arabalar ve ke çeden Türk çadırları ilk defa bu kültürde ortaya çıkmıştır.
Bu bilgiye göre Karasuk kültürü insanı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Mimari alanda gelişmişlerdir.
 • Üretici insanlardır.
 • Yerleşik hayat sürmüşlerdir.
 • Tek tanrı inancına sahiptirler.
Soru 2

Atı evcilleştirip binen ve ondan bir savaş aracı olarak ilk yararlanan kavim aşağıdakilerden hangisidir?

 • İngilizler
 • Araplar
 • Çinliler
 • Türkler
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin nedenlerinden biri değildir?

 • Türklerin Gök Tanrı inancına sahip olmaları
 • Fetih arzusu ve yeni vatan kurma fikri
 • Nüfus artışı ve otlakların yetersizliği
 • Siyasi anlaşmazlıklar
Soru 4

İskitler ile Persler arasındaki mü cadeleleri konu alan eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Divan-ı Lügat-it Türk
 • Kutadgu Bilig
 • Siyasetnâme
 • Şehname
Soru 5

Türk adına ilk olarak Çin yıllıklarında rastlanmıştır. Türk adını devlet adı olarak da ilk kez Kök Türkler kullanmışlardır. Çin kaynaklarında miğfer anlamında kullanılan Türk adı, Kök Türk Kitabelerinde Türk veya Türük şeklinde geçmektedir.
Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Tarihte bilinen ilk Türk devleti Büyük Hun Devleti’dir.
 • Türk adına ilk olarak İran kaynaklarında rastlanmıştır.
 • Türk adını ilk kez devlet adı olarak Kök Türkler kullanmışlardır.
 • Türk adı Çin kaynaklarında güçlü, kuvvetli anlamında kullanılmıştır.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Asya Hun hükümdarlarından biri değildir?

 • Teoman
 • Bumin
 • Mete
 • Ki-ok
Soru 7

Kavimler Göçü sonucunda Avrupa’da kurulmuş olan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

 • Uygurlar
 • Kök Türkler
 • Asya Hun Devleti
 • Avrupa Hun Devleti
Soru 8

Bizans üzerine I. ve II. Balkan seferlerini düzenleyen Avrupa Hun hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Attila
 • Uldız
 • Dengizik
 • Balamir
Soru 9

Kutluk Devleti olarak da bilinen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

 • I. Kök Türk
 • II. Kök Türk
 • Uygur
 • Avar
Soru 10

Maniheizm dinini kabul etmeleriUygurların hayat anlayışlarında bü yük değişiklik meydana getirmiştir. Bu değişikliklerden biri Uygurların yerleşik yaşama geçmesidir. Yerleşik hayata geçilmesiyle birlikte Türklerde sosyal yaşam değişmiş, tarım ve mimari gelişmiş, şehircilik ve şehir kültürü ortaya çıkmıştır.
Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi Uygurların Maniheizm dinini kabul etmesinin sonuçlarından biri değildir?

 • Yerleşik yaşama geçilmesi
 • Tarım ve mimarinin gelişmesi
 • Türklerin savaşçılık özelliklerinin gelişmesi
 • Şehircilik ve şehir kültürünün ortaya çıkması
Soru 11

Orta Asya’nın son derece elverişsiz olan tabiat ve iklim şartları, Türkleridevamlı bir mücadelenin içine itmiş tir. Türk karakteri, yaşayışı, sanat anlayışı, örf ve adetleri üzerinde derin izler bırakmıştır.
Bu bilgide aşağıdakilerin hangisinden söz edilmiştir?

 • Coğrafi şartların Türkler üzerindeki etkisinden
 • Örf ve adetlerin devlet yapısı üzerindeki etkisinden
 • İnançların mimariye etkisinden
 • Sanatın dine etkisinden
Soru 12

Batı kaynaklarında Avar, Çin kaynaklarında Juan – Juan adıyla anılan Avarlara, Kök Türkler Apar demiş lerdir. Asya Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra ortaya çıkan Avarlar, bugünkü Moğolistan’da bir devlet kurmuşlardır.
Bu bilgiye göre Avarlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Sabar devleti tarafından yıkılmış lardır.
 • Çin kaynaklarında Juan – Juan adıyla anılmışlardır.
 • Asya Hun Devletin’nin yıkılmasından sonra ortaya çıkmışlardır.
 • Moğolistan’da devlet kurmuşlardır.
Soru 13

Türk tarihinde Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Peçeneler
 • Kıpçaklar
 • Karluklar
 • Hazarlar
REKLAM
Soru 14

İslamiyeti kabul eden ilk Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sibirler
 • Uzlar
 • Karluklar
 • Türgişler
Soru 15

Türk tarihinde kendi adına para bastıran ilk hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sulu Kağan
 • Bağa Tarkan
 • Omurtag Han
 • Kurum Han
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi aileler birliği anlamına gelmektedir?

 • Oguş
 • Urug
 • Boy
 • Bodun
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde hükümdarların kullandıkları unvanlardan biri değildir?

 • Kağan
 • Hakan
 • Han
 • Ulus
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde, devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclis için kullanılan isimlerden biri değildir?

 • Tüz
 • Toy
 • Kengeş
 • Kurultay
Soru 19

Talas Savaşı’nda Türkler aşağıdakilerden hangisini desteklemişlerdir?

 • İranlıları
 • Rusları
 • Arapları
 • Bizanslıları
Soru 20

Sasaniler Mazdek İsyanı’nı aşağıdakilerden hangisinin yardımıyla bastırmışlardır?

 • Kök Türkler
 • Uygurlar
 • Avarlar
 • Akhunlar
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDADCBDABCAADCBBDACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?